Dokument & lagar (12 träffar)

Register 1890:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet är 1890 afgifna utlåtanden. B. N:o B erb er isväxten, åtgärders vidtagande för utrotande af.3 Beväringsynglingar, deras undervisning i rätt- och välskrifning samt räkning 10 Brandväsendet, dess ordnande på landet 10 c. Chokolad m.

1890-01-01

Register 1890:Tfu Andra kammaren (pdf, 344 kB)

Register 1890:Tfu Första kammaren

1 Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1890 afgifna utlåtanden. E. N:o. Embetsfförvaltning, utredning huru vida och under livilka vilkor statsmagten må kunna ikläda sig ansvar för förluster, som af embetsman vållas genom felaktig.2. F. Folkskolestadga, tillägg till 15

1890-01-01

Register 1890:Tfu Första kammaren (pdf, 261 kB)

Register 1890:Säru

1 Förteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott vid 1890 års riksdag afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets för behandling af förslag, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna utlåtande, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 17, äfvensom

1890-01-01

Register 1890:Säru (pdf, 199 kB)

Register 1890:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden ochmemorial vid 1890 års riksdag. A. N:o åuti. eller mem. Acta matematica, anslag för utgifvande af tidskriften 9:77. Afvittring sverket, anslag till.7:9. Agrikulturkemisk försöksanstalt vid Ultima, anslag till 7:19. Ahlberg, A. V. H.extra bataljonsläkare, pension för.10:4 27:1.

1890-01-01

Register 1890:Su (pdf, 1346 kB)

Register 1890:LU

Register öfver Lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1890. A. Utlåtandets eller memorialets Afgifter till pr ester skap et:se Förmånsrätt. Afsöndring af jord och hemmansklyfning:kongförordningen d. 6 augusti 1881, angående ändring i 1 7 Allmänna byggnader: angående ändrad lagstiftning angående

1890-01-01

Register 1890:LU (pdf, 623 kB)

Register 1890:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1890 års lagtima riksdag N:o Memorialets eller ut- Datum. Dess behandling hos fc. låtandets rubrik. 1890. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. 1. I anledning af väckta motioner om ändring af 6 och 18 riksdagsord-ningen. 3 mars. 8 mars

1890-01-01

Register 1890:Ku (pdf, 270 kB)

Register 1890:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1890. N:o. Afdelning skontor, motioner om inrättande af sådana 13, 14, 18. Afskrifning af fordringar vid riksbankens hufvudkontor 11. d:o vid afdelningskontoret i Göteborg 3. Malmö 4. Jönköping 5. Visby.6. Kalmar.12. ii 11

1890-01-01

Register 1890:Bu (pdf, 180 kB)

Register 1890:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1890 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. B Betänkandets eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande angående beräkning af vissa bevill ningar för år 1891 15. Bevillning, allmänna, betänkande angående.3. Memorial i anledning af kamrar nes skiljaktiga

1890-01-01

Register 1890:Bevu (pdf, 177 kB)

Register 1890:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1890. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1890. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. Bev. U. Bko. U. F. T. U. K. D. K. U. L. U. s. u. Särs k. U. K. P. K.S.P.I K. Skr. M. A. K. M. F. K. R. F. R. S.

1890-01-01

Register 1890:prot Andra kammaren (pdf, 6020 kB)

Register 1890:prot Första kammaren

BO REGISTER ÖFVEE RIKSDAGENS PROTOKOLL LA i T IM A RIKSMÖTET ÅR 1890. FÖRSTA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOvS K. L. BECKMAN, 1890. Anvisning för registrets begagnande: Hänvisningar till verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. I. II. in. IV. V. VI. VII. VIII. IX sid, 1, 2, 3 etc.hvarvid K. S. P. betyder

1890-01-01

Register 1890:prot Första kammaren (pdf, 6385 kB)

Register 1890:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER TILL K A M R A RN ES P ROTOK Öl A, vid Riksdagen i Stockholm år 1890. STOCKHOLM TRAAC MARCITS ROKTR.AKTTF-P.OLAR. 1890. 00 00 oo 05 Summariskt innehåll af biliangct till kamiarnes protokoll vid riksdagen är 1890. Sami. 1 1 1 1 2 2 4 4 5 6 9 10 10 10 Afd I 1 2 1 2 1 9

1890-01-01

Register 1890:bih (pdf, 6920 kB)

kadep 1890:1

Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. AnL till tryckeriafdelningen den 21 jan. 1890, kl. 3 e. m. Riksdagens, kanslideputerades memorial angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid. sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit å kansliafdelningen:

1890-01-21