Dokument & lagar (606 träffar)

Riksdagsskrivelse 1944:506 - höst

Riksdagens skrivelse nr 506. 7 Nr 506. Godkänd av första kammaren den 13 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 13 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående undantag i vissa fall från bestämmelser i förordningen den 5 juni 1942 nr 325 örn jordbrukets kreditkassor.

1944-12-13

Riksdagsskrivelse 1944:506 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:505 - höst

Riksdagens skrivelse nr 505. 1 Kr 505. Godkänd av lörsta kammaren den 13 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 13 december 1944. j Riksdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 19MIA5. Statsutskottets memorial nr 248.Till KONUNGEN. I propositionen nr 288 har Kungl. Maj

1944-12-13

Riksdagsskrivelse 1944:505 - höst (pdf, 400 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:504 - höst

Riksdagens skrivelse nr 504. 5 Nr 504. Godkänd av första kammaren den 13 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 13 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avskrivning av nya kapitalinvesteringar å tilläggsstat 1 till riksstaten för budgetåret 1944/45.

1944-11-24

Riksdagsskrivelse 1944:504 - höst (pdf, 236 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:503 - höst

Riksdagens skrivelse nr 502503. 2 tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1944/45 under fonden för förlag till statsverket anvisat ett investeringsanslag av 100 000 000 kronor. Stockholm den 13 december 1944, Med undersåtlig vördnad. Nr 503. Godkänd av första kammaren den 13 december 1944. Godkänd av andra kammaren

1944-12-13

Riksdagsskrivelse 1944:503 - höst (pdf, 253 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:502 - höst

Riksdagens skrivelse nr 501502. 1 Nr 501. Godkänd av första kammaren den 13 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 13 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inköp av tackjärn. Statsutskottets utlåtande nr 244.Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla,

1944-12-13

Riksdagsskrivelse 1944:502 - höst (pdf, 197 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:501 - höst

Riksdagens skrivelse nr 501502. 1 Nr 501. Godkänd av första kammaren den 13 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 13 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inköp av tackjärn. Statsutskottets utlåtande nr 244.Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla,

1944-12-13

Riksdagsskrivelse 1944:501 - höst (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:500 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 499500. propositionen fogat förslag till förordning arn ändrad lydelse av 12 förordningen den 20 juni 1941 nr 577 angående bekämpande av tuberkulos hos nötkreatur. Riksdagen får härmed anmäla, att Eders Kungl. Maj ts förevarande proposition bifallits av riksdagen. Stockholm den 13 december

1944-12-12

Riksdagsskrivelse 1944:500 - höst (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:499 - höst

Riksdagens skrivelse nr 498499. 15 att tillämpas under budgetåret 1944/45 från och med tidpunkt, som må av Kungl. Majit bestämmas: Personalförteckning. Befattning. Lönegrad. Tjänstemän å ordinarie stat. 1 överdirektör C 10 2 avdelningschefer högst C 7 2 laboratorer C 5 dels godkänt följande avlöningsstat för försvarets

1944-12-12

Riksdagsskrivelse 1944:499 - höst (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:498 - höst

Riksdagens skrivelse nr 498. 11 Nr 498. Godkänd av första kammaren den 12 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 12 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majlis proposition angående inrättande av försvarets forskningsanstalt. Statsutskottets utlåtande nr 242.Till Konungen. I propositionen

1944-12-12

Riksdagsskrivelse 1944:498 - höst (pdf, 391 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:497 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 497. Nr 497. Godkänd av första kammaren den 12 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 12 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1944/45, i vad propositionen avser försvarsdepartementets

1944-12-12

Riksdagsskrivelse 1944:497 - höst (pdf, 375 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:496 - höst

Riksdagens skrivelse nr 495496. 5 ren Gustav Karlsson må befrias från skyldighet att till kronan utgiva det belopp å 6 273 kronor 22 öre jämte ränta, som han på grund av borgensförbindelse genom Aspelands och Handbörds domsagas häradsrätts utslag den 21 februari 1 i44 ålagts utgiva till kronan. Riksdagen får anmäla,

1944-12-09

Riksdagsskrivelse 1944:496 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:495 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 494495. Nr 494. Godkänd av första kammaren den 9 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 9 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående räntan å ogulden köpeskilling för viss kronoegendom. Jordbruksutskottets utlåtande nr 71.Till Konungen.

1944-12-09

Riksdagsskrivelse 1944:495 - höst (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:494 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 494495. Nr 494. Godkänd av första kammaren den 9 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 9 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående räntan å ogulden köpeskilling för viss kronoegendom. Jordbruksutskottets utlåtande nr 71.Till Konungen.

1944-12-09

Riksdagsskrivelse 1944:494 - höst (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:493 - höst

Riksdagens skrivelse nr 492493. 3 till Komplettering av vissa oljelagringsanläggningar å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1944/45 anvisa ett investeringsanslag av 225 000 kronor. De anmälda medelsbehoven ha synts riksdagen böra tillgodoses på sätt Kungl. Maj t föreslagit, varför riksdagen beslutat att för

1944-12-02

Riksdagsskrivelse 1944:493 - höst (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:492 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 492. Nr 492. Godkänd av första kammaren den 5 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 5 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för hudgetåret 1944/45, i vad propositionen avser handelsdepartementets

1944-12-02

Riksdagsskrivelse 1944:492 - höst (pdf, 190 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:491 - höst

Riksdagens skrivelse nr 491. 1 Nr 491. Godkänd av första kammaren den 5 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 5 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1944/45, i vad propositionen avser utrikesdepartementets

1944-12-05

Riksdagsskrivelse 1944:491 - höst (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:490 - höst

Riksdagens skrivelse nr 490. 15 Nr 490. Godkänd av första kammaren den 2 december 1944. Godkänd av andra kammaren den 2 december 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tomt för statens normalskola. Statsutskottets utlåtande nr 239.Till Konungen. I propositionen nr 299

1944-12-02

Riksdagsskrivelse 1944:490 - höst (pdf, 192 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:489 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr 488489. Riksdagen har bifallit den av herr Norman med flera avgivna, vid berörda utlåtande fogade reservationen. Under åberopande av vad som anförts i nämnda reservation, får riksdagen härmed anmäla, A. att riksdagen, som funnit det genom propositionen nr 297 framlagda lagförslaget icke kunna

1944-12-06

Riksdagsskrivelse 1944:489 - höst (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:488 - höst

Riksdagens skrivelse nr 487188. 13 dels beslutat, att utgifterna för provisoriskt lönetillägg och tillfälligt barntillägg skola bestridas beträffande befattningshavare vid de affärsdrivande verken eller vid av dessa övertagna företag eller inrättningar från de medel, av vilka verkens utgifter i övrigt bestridas, samt

1944-12-06

Riksdagsskrivelse 1944:488 - höst (pdf, 198 kB)

Riksdagsskrivelse 1944:487 - höst

Riksdagens skrivelse nr 487. 9 Nr 487. Godkänd av första kammaren den 29 november 1944. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1944. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Martts proposition angående provisorisk förbättring av löneställningen för vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl.jämte

1944-11-29

Riksdagsskrivelse 1944:487 - höst (pdf, 368 kB)