Dokument & lagar (344 träffar)

Framställning / redogörelse 1982/83:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1982/83:25 RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR förslag till ny organisation 1 Riksdagen IW2 VI. 2 sunil r 2. Förs. 1982/83:25 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 7 1. INLEDNING 9 2. PRINCIPER FÖR EKONOMIADMINISTRATIONEN INOM

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:25 (pdf, 5456 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:24 Förslag 1982/83:24 om säkerhetsskyddet i riksdagen Till riksdagen Förslagets huvudsakliga innehåll Förvaltningsstyrelsen lägger fram ett förslag till lag om säkerhetsskyddet i riksdagen under normala fredsförhållanden. Lagförslaget har

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:24 (pdf, 407 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:17 Förslag 1982/83:17 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m. m. Till Riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till statsbudgeten

1983-02-16

Framställning / redogörelse 1982/83:17 (pdf, 145 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:18 Redogörelse 1982/83:18 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1983-02-10

Framställning / redogörelse 1982/83:18 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:20 Redogörelse 1982/83:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1981/82 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:20 (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:19 Redogörelse 1982/83:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:19 (pdf, 133 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:16 Redogörelse 1982/83:16 Riksdagens besvärsnämnds verksamhetsberättelse för åren 1971-1982 Till riksdagen Riksdagens besvärsnämnd inledde sin verksamhet samtidigt med enkammarriksdagen år 1971 och höll sitt första sammanträde den 28 januari

1983-01-26

Framställning / redogörelse 1982/83:16 (pdf, 640 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:14 Redogörelse 1982/83:14 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1982 1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 14 ISBN 91-85456-22-5 ISSN 0347-3198 minab/gotab Stockholm 1983 73295 Redog. 1982/83:14 3 Till Riksdagen Riksbankens

1983-01-19

Framställning / redogörelse 1982/83:14 (pdf, 1944 kB)

Yttrande 1982/83:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1982/83:ly om utskottskommitténs betänkande Till konstitutionsutskottet Konsfitutionsutskottet beslutade den 6 maj 1982 att bereda övriga riksdagsutskott tillfälle att yttra sig över Förslag 1981/82:22 om riksdagens utskott jämte

1982-12-31

Yttrande 1982/83:UU1 (pdf, 42 kB)

Yttrande 1982/83:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SoU 1982/83:7 y Socialutskottets yttrande 1982/83:7 y om vissa alkoholpolitiska frågor Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över de motioner på alkoholpolitikens område som har hänvisats till skatteutskottet.

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU7 (pdf, 356 kB)

Yttrande 1982/83:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:6 y om preskription av underhållsbidrag m. m. Till lagutskottet Lagutskottet har beslutat inhämta socialutskottets yttrande över motion 1982/83:551 av Görel Bohlin m och Gullan Lindblad mvari föreslås en förlängning av preskripfionstiden

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU6 (pdf, 149 kB)

Yttrande 1982/83:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:5 y om datateknikens anpassning för handikappade Till finansutskottet Finansutskottet har hemställt om socialutskottets yttrande över mofion 1982/83:699 av Bengt Lindqvist s om datateknikens anpassning för handikappade.

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU5 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1982/83:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:4 y om annonsförbud m. m. för tobaksvaror Till näringsutsköttét Sedan år 1979 finns särskild lagstiftning, varigenom man med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av alkohol och tobak begränsat marknadsföringsåtgärderna

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU4 (pdf, 190 kB)

Yttrande 1982/83:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SoU 1982/83:3 y Socialutskottets yttrande 1982/83:3 y om vårdnad och umgänge m. m. prop. 1981/82:168 i viss del Till lagutskottet Lagutskottet har beslutat inhämta socialutskottets yttrande över i proposition 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m. m. framlagt

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU3 (pdf, 166 kB)

Yttrande 1982/83:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:2 y om samordningsfrågor inom det socialpolitiska bidragssystemet Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att avge yttrande över de/5 de i proposifion 1982/83:3 framlagda

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU2 (pdf, 220 kB)

Yttrande 1982/83:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:1 y om riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga riksdagsutskott fillfälle att yttra sig över Förslag 1981/82:22 om riksdagens utskott jämte motionerna 1981/82:296, 1981/82:478,

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU1 (pdf, 277 kB)

Yttrande 1982/83:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:5 y över en motion om gränsen mellan foster och barn Till Socialutskottet Sedan socialutskottet begärt att skatteutskottet yttrar sig över motion 1982/83:383 av Karin Ahriand fp och Kerstin Anér fp om gränsen mellan foster

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU5 (pdf, 105 kB)

Yttrande 1982/83:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1982/83:4 y Skatteutskottets yttrande 1982/83:4 y om kronofogdemyndigheterna och skatteförvaltningen Civilutskottel har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över motio nerna 1982/83:1609 av Lars Werner m, fl. vpk och 1982/83:2090 av Kerstin

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU4 (pdf, 188 kB)

Yttrande 1982/83:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:3 y över förslag om höjning av den särskilda oljeavgiften prop. 1982/ 83:50, bil. 6.1 Till näringsutskottet Sedan näringsutskottet berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU3 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1982/83:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:2 y över riksdagens utskottskommittés betänkande om riksdagens utskott jämte vissa motioner Till konstitutionsutskottet I rubricerade ärende inskränker skatteutskottsig till alt ta upp två av de delfrågor som riksdagens

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU2 (pdf, 168 kB)