Dokument & lagar (18 träffar)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS29

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS29 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående skyddet mot korruption i statlig verksamhet Sammanfattning Riksrevisionen har granskat vilka åtgärder som vidtagits för att skydda den statliga verksamheten mot korruption, och då särskilt mutor och annan otillbörlig påverkan. Resultatet

2006-06-14

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS29 (doc, 106 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS25

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om regeringens, Kemikalieinspektionens och länsstyrelsernas insatser för tillsyn av tillverkare och importörer av kemiska produkter lever upp till de


Utskottsberedning: 2006/07:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS25 (doc, 104 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS23

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av Naturvårdsverket och redovisat resultatet i en rapport med samma namn, Regeringens styrning av Naturvårdsverket RiR 2006:2Med

Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS23 (doc, 107 kB)

RS5

Framställning / redogörelse 2005/06:RS5

Framställning till riksdagen 2005/06:RS5 Ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagens myndigheter Sammanfattning I denna framställning föreslås en lag med ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om bl.a.


Utskottsberedning: 2005/06:KU39
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Framställning / redogörelse 2005/06:RS5 (doc, 3978 kB)

RS4

Framställning / redogörelse 2005/06:RS4

Framställning till riksdagen 2005/06:RS4 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter Förslagets huvudsakliga innehåll I detta ärende lämnar riksdagsstyrelsen förslag till förändringar i regelverken om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. Det övergripande syftet med förslagen är att effektivisera


Utskottsberedning: 2005/06:KU33
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RS4 (doc, 1126 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RS2

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005 Riksdagsstyrelsen Årsredovisningen för riksdagsförvaltningen har vid sammanträde den 22 februari 2006 fastställts av riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsens ledamöter 2005 Björn von Sydow, Britt Bohlin Olsson s Carin

2006-01-01

Framställning / redogörelse 2005/06:RS2 (doc, 2406 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS28

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS28 Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen Sammanfattning I denna framställning föreslås vissa ändringar i den lagstiftning som rör Riksrevisionens kompetens och verksamhetsformer. Vi föreslår att 3 lagen 2002:1022 om revision av statlig


Utskottsberedning: 2006/07:KU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS28 (doc, 134 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS27

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS27 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den statliga kontrollen och tillsynen av begravningsverksamheten. Resultatet av granskningen redovisas i granskningsrapporten Begravningsverksamheten


Utskottsberedning: 2006/07:KU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS27 (doc, 105 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RS3

Framställning till riksdagen 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid Riksdagskommittén har till riksdagsstyrelsen överlämnat Riksdagen i en ny tid huvudbetänkande av 2002 års riksdagskommitté. Till betänkandet har fogats nio reservationer och sju särskilda yttranden. För riksdagens bedömning och beslut överlämnar riksdagsstyrelsen


Utskottsberedning: 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 7

Framställning / redogörelse 2005/06:RS3 (pdf, 2100 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:JO1

Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Elanders Gotab, Stockholm 2005 Innehåll Skrivelse till riksdagen 11 Allmänna domstolar m.m. En tingsrätts beslut att hålla förhör med två barn vid en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål m.m. 4045-2002 och 4515-2002

2005-12-01

Framställning / redogörelse 2005/06:JO1 (pdf, 3026 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RS1

Framställning till riksdagen 2005/06:RS1 Säkerhetsskydd m.m. Sammanfattning I detta ärende föreslår riksdagsstyrelsen att lagen 1983:953 om säkerhetsskydd i riksdagen ersätts med en ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter. Den nya lagen föreslås innehålla grundläggande bestämmelser om säkerhetsskyddet.


Utskottsberedning: 2005/06:KU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RS1 (doc, 418 kB)

RS4

Framställning / redogörelse 2002/03:RS4

Förslag till riksdagen 2002/03:RS4 Ändring av arvodesbestämmelser inom riksdagsområdet Sammanfattning Det föreslås att det i lagen 1989:185 om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ tas in bestämmelser om de arvodesnivåer som skall gälla i fråga om uppdragsarvoden till styrelseledamöterna


Utskottsberedning: 2002/03:KU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2002/03:RS4 (doc, 96 kB)

RS3

Framställning / redogörelse 2002/03:RS3

Förslag till riksdagen 2002/03: RS3 Riksrevisionens föreskriftsrätt Sammanfattning För att göra det möjligt för Riksrevisionen att meddela föreskrifter för den egna verksamheten på det ekonomi- och personaladministrativa området föreslås ändringar i lagen 2000:419 med instruktion för riksdagsförvaltningen samt lagen


Utskottsberedning: 2002/03:KU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2002/03:RS3 (doc, 149 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RS2

Riksdagsförvaltningens redogörelse 2002/03:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2002 Årsredovisning för riksdagsförvaltningen har vid sammanträde den 19 februari 2003 fastställts av riksdagsstyrelsen. Riksdagsstyrelsen 2002 Ledamöter Björn von Sydow, talman ordförande Britt Bohlin s Carin Lundberg

2003-01-01

Framställning / redogörelse 2002/03:RS2 (doc, 677 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RS1

Förslag till riksdagen 2002/03:RS1 Moderniserad riksdagsordning Riksdagsstyrelsen beslutade den 5 september 2001 att uppdra åt Riksdagskommittén att företa en teknisk översyn av riksdagsordningen. Kommittén har redovisat resultatet av översynen i betänkandet 2002 Moderniserad riksdagsordning. Betänkandet innehåller förslag


Utskottsberedning: 2002/03:KU15 2002/03:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2002/03:RS1 (doc, 533 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR20

Förslag till riksdagen 2002/03:RR20 Riksdagens revisorers förslag angående Ordning på rätten 2002/03 RR20 Revisorernas granskning I den förstudie som inledde arbetet med denna granskning Ordning på rätten reglerna som följer på lagarna och informationen om vad som gäller, förstudie 2001/02:21 följde Riksdagens revisorer


Utskottsberedning: 2004/05:KU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): 4 avslag

Framställning / redogörelse 2002/03:RR20 (doc, 518 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR12

Förslag till riksdagen 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet 2002/03 RR12 Revisorernas granskning Inom veterinärkåren har det sedan 1995 funnits missnöje med hur statsmakterna har utformat villkoren för konkurrens mellan privatpraktiserande veterinärer och statligt anställda


Utskottsberedning: -2002/03:MJU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR12 (doc, 364 kB)

JO1

Framställning / redogörelse 2002/03:JO1

JO1 2002/03 mnr: JO1 pnr: Redogörelse 2002/03:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2002/03 JO1 1 2002/03:JO1 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Elanders Gotab, Stockholm 2002-09-30 2 2002/03:JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen

2003-01-01

Framställning / redogörelse 2002/03:JO1 (doc, 2259 kB)