Dokument & lagar (376 träffar)

Motion 2005/06:N31 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Inledning Kristdemokraterna har under den gångna mandatperioden arbetat målmedvetet för att genomlysa och föreslå förbättringar av regeringens ägarförvaltning. Även om Socialdemokraterna tillsammans med sina kamrater i vänsterkartellen röstat nej till våra förslag i riksdagens kammare, kan vi konstatera att flera av


Utskottsberedning: 2006/07:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:N31 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 95 kB)

Motion 2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag om ändring i lagen 2003:113 om elcertifikat punkt 8Riksdagen avslår förslag om ändring i lagen 2006:000 om ändring i lagen 2003:113 om elcertifikat punkt 11Riksdagen avslår förslag om att Boverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket får ge bidrag till vissa miljöorganisationer


Utskottsberedning: 2005/06:FiU21 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m) (doc, 48 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS24

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS24 Riksrevisionens styrelses framställning angående kvaliteten i elöverföringen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för tillsyn av kvaliteten i elöverföringen. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten Kvalitén i elöverföringen finns förutsättningar


Utskottsberedning: 2006/07:NU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS24 (doc, 118 kB)

Motion 2005/06:MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka Sveriges engagemang i IPCC. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör ta ställning till vilka nivåer de internationella utsläppen bör ha på lång och medellång


Utskottsberedning: 2005/06:MJU14 2005/06:NU19 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp) (doc, 146 kB)

Motion 2005/06:N30 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det är viktigt att den kraftutbyggnad som följer av elcertifikaten åtföljs av ett instrument för att fasa ut minst lika stor andel fossil kraft och kärnkraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:N30 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:N29 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda ett differentierat certifikatssystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utdelningen av elcertifikat också skall gälla småskalig vattenkraftsproduktion. Regeringens


Utskottsberedning: 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:N29 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:N28 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag att avveckla elcertifikatssystemet i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen beslutar att kvotplikten skall beräknas utifrån en ambition om 15 TWh förnybar el 2016. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:N28 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:N27 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om begränsningar i rätten att tilldelas certifikat 2 kap. 710 med tillhörande konsekvensändringar i lagen om elcertifikatRiksdagen avslår regeringens förslag att förlänga kvotplikten ändring i tabellen i 4 kap. 3 i lagen om elcertifikatRiksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:N27 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:N26 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör begära att de statliga bolagen i sina årsredovisningar tydligt och med hög kvalitet skall redogöra för bolagens samhällsuppdrag och hur de utförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:N26 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:N25 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte ge något tillfälligt ekonomiskt stöd till kommuner för att underlätta vindkraftens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte sätta upp några nationella


Utskottsberedning: 2005/06:NU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:N25 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:N22 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omställningen av energisystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte utesluta kärnkraft fission ur energiforskningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:N22 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:N21 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att inrätta ett energiutvecklingsråd i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till fördelning av forskningsresurser inom energiområdet och begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i enlighet med vad


Utskottsberedning: 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:N21 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:N24 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag när frågan om vindkraftsetableringar utretts färdigt. Motivering Vi moderater välkomnar åtgärder som underlättar för företag och för industrietableringar. Vi strävar efter stabila spelregler på energimarknaden. Vindkraften


Utskottsberedning: 2005/06:NU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N24 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:N20 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på hög kvalitet inom energiforskningen. Riksdagen avslår regeringens förslag att Energimyndigheten skall ansvara för statliga medel till energiforskningen. Motivering Vi moderater stödjer att betydande resurser


Utskottsberedning: 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:N20 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:N19 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag om ett sanktionssystem för nätkoncessionshavare som inte uppfyller kraven i ellagen, i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag som åtgärdar


Utskottsberedning: 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:N19 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:N23 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om etablering av ett nationellt centrum för vindbruk på Gotland. Motivering Regeringen betonar i propositionen vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar


Utskottsberedning: 2005/06:NU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N23 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s) (doc, 44 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS19

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående statliga bolags årsredovisningar Sammanfattning Riksrevisionen har granskat tolv statliga bolags årsredovisningar med avseende på hur väl rapporteringen har utformats med utgångspunkt från gällande lagar, god redovisningssed


Utskottsberedning: 2006/07:NU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS19 (doc, 87 kB)

Motion 2005/06:N18 av Lars Lindén m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge den regionala projektverksamheten en tydligare inriktning mot hållbar tillväxt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom den regionala projektverksamheten skapa


Utskottsberedning: 2005/06:NU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:N18 av Lars Lindén m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:N17 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge projektverksamheten en tydligare inriktning mot hållbar tillväxt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa transparens i beslutsfattandet om projektanslagen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:NU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:N17 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:N16 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett övergripande mål om att minska företagens administrativa regelbörda med minst 25 till år 2010. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att oftare utnyttja de möjligheter


Utskottsberedning: 2005/06:NU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:N16 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 53 kB)