Dokument & lagar (37 träffar)

Framställning / redogörelse 1981/82:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:14 Redogörelse 1981/82:14 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1981 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1982-02-11

Framställning / redogörelse 1981/82:14 (pdf, 98 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:15 Redogörelse 1981/82:15 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1981 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1982-02-08

Framställning / redogörelse 1981/82:15 (pdf, 124 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:13 Redogörelse 1981/82:13 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1980/81 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1982-02-08

Framställning / redogörelse 1981/82:13 (pdf, 176 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:11 Redogörelse 1981/82:11 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1981 1982-01-28 1 Riksdagen 1981/82. 2 sami. Nr 11 ISBN 91-85456-20-9 ISSN 0347-3198 Tryckt hos Göteborgs Offsettrycken AB, Stockholm 1982 Redog. 1981/82:11

1982-01-20

Framställning / redogörelse 1981/82:11 (pdf, 1919 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:3 Redogörelse 1981/82:3 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1981 Till riksdagen Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1981. Lönedelegationens sammansättning

1981-12-31

Framställning / redogörelse 1981/82:3 (pdf, 209 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1981:8

Länsstyrelsen i Gävleborgs län meddelade den 28 oktober 1981 beslut av följande innehåll. Kommunfullmäktige i Gävle kommun har vid sammanträde den 28 september 1981 beslutat om ändrad indelning av kommunen i valkretsar. Beslutet har överlämnats till länsstyrelsen för prövning och fastställelse. Med stöd av 2 kap. 11 tredje

1981-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1981:9

Genom beslut den 11 juni 1981 fastställde länsstyrelsen i Uppsala län utgången av förrättning för utseende av ytterligare suppleant i kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Beslutet innebar att AA utsågs till ny suppleant inom Centerpartiet för återstoden av mandatperioden. AA överklagade beslutet och anförde under hänvisning

1981-12-16

Framställning / redogörelse 1981/82:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:2 Redogörelse 1981/82:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för första halvåret 1981 1 Riksdagen 1981/82. 2 sami. Nr 2 2 Innehåll Rikdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m. m 5 1.1 Uppgift

1981-10-15

Framställning / redogörelse 1981/82:2 (pdf, 2510 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1981:7

Skrivelse från Arbetarpartiet kommunisterna Nyköping/Oxelösund genom AA med begäran om omprövning av valprövningsnämndens beslut den 11 februari 1981, vari nämnden avslagit besvär från Arbetarpartiet Kommunisterna över ett beslut av riksskatteverket angående registrering av partibeteckning. Valprövningsnämnden meddelade beslut av samma innehåll som VPN 1981:4.

1981-10-06

Valprövningsnämndens beslut 1981:6

Skrivelser med begäran om omprövning av valprövningsnämndens beslut den 11 februari 1981, varigenom nämnden avslagit besvär av Arbetarpartiet Kommunisterna över ett beslut av riksskatteverket angående registrering av partibeteckning. Valprövningsnämnden meddelade beslut av samma innehåll som VPN 1981:4.

1981-05-22

Valprövningsnämndens beslut 1981:5

Kyrkofullmäktige i Hemse församling begärde hos länsstyrelsen i Gotlands län att efterträdare skulle utses för ledamoten i kyrkofullmäktige AA därför att denne avflyttat från orten. Med anledning härav beslöt länsstyrelsen vid förrättning den 7 april 1981 att utse BB till efterträdare för AA för tiden till den 1 januari

1981-05-22

Valprövningsnämndens beslut 1981:4

Skrivelser med begäran om omprövning av valprövningsnämndens beslut den 11 februari 1981, varigenom nämnden avslagit besvär av Arbetarpartiet Kommunisterna över ett beslut av riksskatteverket angående registrering av partibeteckning VPN 1981:1Valprövningsnämnden yttrade: Valprövningsnämnden saknar befogenhet att ompröva

1981-04-22

Valprövningsnämndens beslut 1981:3

I en skrivelse till riksskatteverket den 8 december 1980 hemställde Framstegspartiet, som registrerats för val av kommunfullmäktige i Göteborgs kommun, att partibeteckningen Svenska Framstegspartiet, som registrerats för val av kommunfullmäktige i Motala kommun, skulle avregistreras. Riksskatteverket beslöt den 11 december

1981-03-18

Valprövningsnämndens beslut 1981:2

Riksskatteverket beslöt den 20 november 1980 att avslå en framställning från ideella föreningen Kommunal Rättvisa om registrering av partibeteckningen Kommunal Rättvisa för val av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun. Som motivering anförde verket att beteckningen redan var registrerad för sådant val. I besvär över riksskatteverkets

1981-03-18

Valprövningsnämndens beslut 1981:1

Genom beslut den 21 augusti 1980 avslog riksskatteverket en ansökan av Arbetarpartiet Kommunisterna om registrering för val till riksdagen av partibeteckningen APKTill motivering av beslutet anfördes, att nämnda partibeteckning kunde antas leda till förväxling med förkortningsform av officiell beteckning för redan registrerat

1981-02-11

Framställning / redogörelse 1981/82:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:21 Redogörelse 1981/82:21 Riksdagens förvaltningsstyrelses redogörelse för 1981 års verksamhet 1982-04-21 Dnr 041-180/82 Till riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse får härmed avge redogörelse för verksamheten inom riksdagens förvaltningskontor

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:21 (pdf, 522 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:20 Förslag 1981/82:20 Riksdagens revisorers förslag angående personalresurserna för kontrollen av arbetsgivaravgifter och källskatt 1982-03-31 Till Riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer granskar f.n. organisationen för kontrollen av

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:20 (pdf, 579 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:19 Förslag 1981/82:19 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen 1934:437 för Sveriges riksbank och i lagen RFS 1975:6 med reglemente för riksbanken Bankoreglementet 1982-03-18 Dnr 82-141-002 Till Riksdagen I denna skrivelse framläggs

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:19 (pdf, 295 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:18 Redogörelse 1981/82:18 från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska rådgivande församling rörande församlingsmötena under tiden maj 1981-januari 1982 33:e sessionen 1982-03-15 Till riksdagen Svenska delegationen hos Europarådets

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:18 (pdf, 707 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:17 Redogörelse 1981/82:17 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1981 1982-02-18 Till riksdagen Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:17 (pdf, 1474 kB)
Paginering