Dokument & lagar (98 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 1981:2

Riksskatteverket beslöt den 20 november 1980 att avslå en framställning från ideella föreningen Kommunal Rättvisa om registrering av partibeteckningen Kommunal Rättvisa för val av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun. Som motivering anförde verket att beteckningen redan var registrerad för sådant val. I besvär över riksskatteverkets

1981-03-18

Valprövningsnämndens beslut 1981:1

Genom beslut den 21 augusti 1980 avslog riksskatteverket en ansökan av Arbetarpartiet Kommunisterna om registrering för val till riksdagen av partibeteckningen APKTill motivering av beslutet anfördes, att nämnda partibeteckning kunde antas leda till förväxling med förkortningsform av officiell beteckning för redan registrerat

1981-02-11

Framställning / redogörelse 1981/82:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:21 Redogörelse 1981/82:21 Riksdagens förvaltningsstyrelses redogörelse för 1981 års verksamhet 1982-04-21 Dnr 041-180/82 Till riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse får härmed avge redogörelse för verksamheten inom riksdagens förvaltningskontor

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:21 (pdf, 522 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:20 Förslag 1981/82:20 Riksdagens revisorers förslag angående personalresurserna för kontrollen av arbetsgivaravgifter och källskatt 1982-03-31 Till Riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer granskar f.n. organisationen för kontrollen av

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:20 (pdf, 579 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:19 Förslag 1981/82:19 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen 1934:437 för Sveriges riksbank och i lagen RFS 1975:6 med reglemente för riksbanken Bankoreglementet 1982-03-18 Dnr 82-141-002 Till Riksdagen I denna skrivelse framläggs

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:19 (pdf, 295 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:18 Redogörelse 1981/82:18 från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska rådgivande församling rörande församlingsmötena under tiden maj 1981-januari 1982 33:e sessionen 1982-03-15 Till riksdagen Svenska delegationen hos Europarådets

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:18 (pdf, 707 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:17 Redogörelse 1981/82:17 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1981 1982-02-18 Till riksdagen Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:17 (pdf, 1474 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:16 Förslag 1981/82:16 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till idrotten 1982-02-25 Till riksdagen 1 Inledning Idrotten har under senare årtiondena fått ökad betydelse i samhället. I anslutning härtill har också samhällets

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:16 (pdf, 835 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:12 Förslag 1981/82:12 Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för år 1981 1982-01-28 Dnr 82-065-002 Till riksdagen Jämlikt 17 bankoreglementet får fullmäktige i riksbanken överlämna följande förslag om

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:12 (pdf, 52 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:10 Redogörelse 1981/82:10 Fullmäktige i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse för år 1981 1982-01-14 Till Riksdagen Fullmäktige i riksgäldskontoret får härmed jämlikt 45 i för verket gällande lag med reglemente avge berättelse om riksgäldskontorets

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:10 (pdf, 1188 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:9 Förslag 1981/82:9 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag till vissa ändringar i ersättningsstadgan 1971:1197 för riksdagens ledamöter 1981-12-22 Dnr 015-475/81 Till riksdagen Förslaget berör 7 i stadgan, vari riksdagsledamöternas traktamenten

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:9 (pdf, 85 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:8 Förslag 1981/82:8 Riksdagens revisorers förslag angående den ekonomiska uppgörelsen i samband med bildandet av Svenskt Stål AB 1982-01-21 Till riksdagen På framställning av riksdagens näringsutskott har riksdagens revisorer ur statens synvinkel

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:8 (pdf, 2099 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:7 Förslag 1981/82:7 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag till anvisning av medel på tilläggsbudget för riksgäldskontoret:Förvaltningskostnader för budgetåret 1981/82 1981-11-26 Till riksdagen Till anslaget Dl Riksgäldskontoret:Förvaltningskostnader

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:7 (pdf, 106 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:6 Förslag 1981/82:6 Riksdagens förvaltningsstvrelses förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser allmänt kyrkomöte 1981-11-18 Dnr 039-467/81 Till riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår,

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:6 (pdf, 130 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:5 Förslag 1981/82:5 Riksdagens revisorers förslag angående information om statliga publikationer 1981-11-12 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har undersökt behovet av information om statliga publikationer. Den viktigaste informationskällan

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:5 (pdf, 554 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:4 Redogörelse 1981/82:4 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående sin verksamhet från den tjugoåttonde t. o. m. den tjugonionde sessionen 1980-10-16 Till riksdagen Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:4 (pdf, 1411 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:1 Redogörelse Redog. 1981/82:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse Redog. 1981/82:1 1981/82:1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse I Riksdagen 1981/82. 2 sami. Nr I Redaktör:Birgitta Hallström Omslag:Kerstin Anckers Översättning till engelska av Summary in English:John Hogg Norstedts Tryckeri Stockholm 1981

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:1 Redogörelse Redog. 1981/82:1 (pdf, 17982 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1981/82:22 Förs. 1981/82:22 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott Till riksdagen Talmanskonferensen får härmed överlämna ett från riksdagens utskottskommitté

1980-10-08

Framställning / redogörelse 1981/82:22 (pdf, 1977 kB)