Dokument & lagar (6 träffar)

Framställning / redogörelse 1893:Kmtal

ZKIongl. 3VCaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande deri 18 Januari 1893. Gode herrar och svenske män Varen helsade, då I nu enligt grundlagens bud samlens för att vid lagtima riksmöte utöfva det kall, som Edra medborgare Eder anförtrott. Våra förhållanden till samtliga främmande magter äro fortfarande de mest

1893-04-14

Framställning / redogörelse 1893:Kmtal (pdf, 266 kB)

Framställning / redogörelse 1893:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1892 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1891 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1893-01-13

Framställning / redogörelse 1893:SV (pdf, 24456 kB)

Framställning / redogörelse 1893:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 18 Januari 1893. Med Amerikas Förenade Staters regering hafva underhandlingar fort- Underhandgått om afslutande af en traktat rörande ömsesidigt utlemnande af förbrytare. terna om extraditionstraktat.

1893-01-01

Framställning / redogörelse 1893:Rber (pdf, 2933 kB)

Framställning / redogörelse 1893:RGK

RIKSDAGENS år 1892 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1893. k.rvy i JiH mu. y I Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, få, till fullgörande af föreskriften i 5 af gällande instruktion,

1893-01-01

Framställning / redogörelse 1893:RGK (pdf, 19727 kB)

Framställning / redogörelse 1893:RB

BERÄTTELSE TILL 1893 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN AF RIKSDAGENS REVISORER År 1892. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1892. it SJ TA, C ifl Kil v- n y n t f n r-r t I v i 11.Till 1893 års lagtima Riksdag. Jemte förmälan, att af de revisorer, hvilka vid senaste riksdag utsagos att granska

1893-01-01

Framställning / redogörelse 1893:RB (pdf, 6179 kB)

Framställning / redogörelse 1893:Jo

JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1893 samt T ryckfri hetskom m itterades Berättelse. STOCKHOLM IVAR HjEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI. 1893. INNEHÅLL. Inledning Redovisning för åtal, anställda mot: 1 vice pastorn K. Kleberg, för det han uppburit sammanskott eller s. k. offer.2 häradsköfdingen

1893-01-01

Framställning / redogörelse 1893:Jo (pdf, 6879 kB)