Dokument & lagar (2 949 träffar)

Motion 1996/97:Sf41 av Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Sf41 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:155 Enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m. Inledning Miljöpartiet gör liksom regeringen bedömningen att den nuvarande uppdelningen av registerlagstiftningen inom socialförsäkringen bör slås samman


Utskottsberedning: --1997/98:SfU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:N43 av Karin Falkmer (m)

Motion till riksdagen 1996/97:N43 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:136 Ny ellag Inledning Den nuvarande ellagen, som har varit i kraft i närmare ett sekel, har med tiden blivit svåröverskådlig och svårtillämpad. Det är därför bra att lagen nu moderniseras och sammanläggs med elhandelslagen.


Utskottsberedning: --1997/98:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:N42 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:N42 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:136 Ny ellag I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar och i lagen om handel med el med mera förs samman till en ny ellag. I huvudsak förs gällande lagstiftning


Utskottsberedning: ---1997/98:NU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:N41 av tredje vice talman Christer Eirefelt (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:N41 av tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:136 Ny ellag Folkpartiet var drivande i arbetet med att reformera och avreglera elmarknaden. Den reform som riksdagen beslutade om våren 1994 och som senare förhalades ett år av den socialdemokratiska


Utskottsberedning: --1997/98:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L17 av Marianne Carlström och Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:L17 av Marianne Carlström och Nils T Svensson s med anledning av prop. 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Företagskooperativa utredningen behandlade nya former för organisation av kooperativt företagande. Detta förhållande gav också namnet på regeringens proposition i ämnet även


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L16 av Yvonne Ruwaida och Ronny Korsberg (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:L16 av Yvonne Ruwaida och Ronny Korsberg mp med anledning av prop. 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Den kooperativa verksamhetsformen är mycket värdefull på många sätt i samhället. Det förslag som regeringen nu läger fram angående den kooperativa företagsformen är ett bra förslag.


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K40 av Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:K40 av Margitta Edgren fp med anledning av prop. 1996/97:142 Handlingsoffentlighet vid vissa stiftelser Möjlighet att skydda unika forskningsidéer och metoder Jag är positiv till att forskningsstiftelsernas tidigare frivilliga accepterande av att offentlighetsprincipen skall gälla deras


Utskottsberedning: -1997/98:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K39 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:K39 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:142 Handlingsoffentlighet vid vissa stiftelser Sammanfattning I propositionen görs gällande att respekten för demokratiska principer och hänsynen till det allmännas bästa kräver att också handlingar hos de


Utskottsberedning: -1997/98:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ju41 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju41 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:164 Europol Inledning Regeringen föreslår i propositionen att riksdagen skall godkänna dels Europolkonventionen, dels tilläggsprotokollet till konventionen om behörighet för EG-domstolen att lämna förhandsavgöranden till nationella


Utskottsberedning: -1997/98:JuU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ju40 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju40 av Birgitta Hambraeus m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:164 Europol Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna Europolkonventionen och tilläggsprotokollet till konventionen om behörighet för EG-domstolen att tolka konventionen samt regeringens förklaring i anslutning till


Utskottsberedning: -1997/98:JuU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ju39 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju39 av Carina Hägg s med anledning av prop. 1996/97:164 Europol I regeringens proposition 1996/97:164 föreslås att riksdagen skall godkänna Europolkonventionen, tilläggsprotokoll till konventionen om behörighet för Europeiska gemenskapernas domstol EG-domstolen att lämna förhandsavgörande


Utskottsberedning: -1997/98:JuU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ju38 av Gun Hellsvik (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju38 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:164 Europol Sammanfattning I propositionen föreslås riksdagen godkänna dels Europolkonventionen, dels tilläggsprotokollet till konventionen om behörighet för Europeiska gemenskapernas domstol EG-domstolen att lämna förhandsavgöranden


Utskottsberedning: --1997/98:JuU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ju37 av Marianne Samuelsson (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju37 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:164 Europol 1 Inledning Riksdagen ställs inför regeringens proposition om Europol i ett läge där många oklarheter föreligger. Förhandlingarna i regeringskonferensen om ändringar i EU:s fördrag ser ut att ändra förutsättningarna


Utskottsberedning: ------1997/98:JuU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi95 av Johan Lönnroth m.fl. (v, s, fp, mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi95 av Johan Lönnroth m.fl. v, s, fp, mp med anledning av prop. 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling Denna proposition är välkommen. Den kommer att underlätta för goda upphandlingar som leder till önskat resultat. Som exempel på välkomna justeringar kan nämnas att i


Utskottsberedning: -1997/98:FiU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi94 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi94 av Agne Hansson c med anledning av prop. 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling reglerar att upphandlingen sker i konkurrens. Lagens utformning har också betydelse för det lokala näringslivets möjligheter att fungera för att främja sysselsättningen.


Utskottsberedning: --1997/98:FiU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi93 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi93 av Inger Lundberg s med anledning av prop. 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling Lagen 1992:1528 om offentlig upphandling, LOU, trädde i kraft den 1 januari 1994. Lagen har ånyo varit föremål för översyn. Av den mycket kortfattade allmänna motiveringen framgår att


Utskottsberedning: -1997/98:FiU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U23 av Anders Svärd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:U23 av Anders Svärd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:139 Skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land Ett viktigt mål för svensk handelspolitik är att främja frihandel. USA:s beslut att införa extraterritoriell lagstiftning som ett medel att stärka sin handelsblockad


Utskottsberedning: -----1996/97:UU4 1997/98:UU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T67 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1996/97:T67 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:157 Lag om tilldelning av spårkapacitet Regeringens förslag till lag om tilldelning av spårkapacitet är i överensstämmelse med rådets direktiv 95/19/EG som begränsas av rådets direktiv 91/440/EEG där endast internationella sammanslutningar


Utskottsberedning: --1997/98:TU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ju36 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju36 av Bengt Harding Olson fp med anledning av regeringens skr. 1996/97:168 Återkallelse av proposition 1996/97:131 Prövningstillstånd i hovrätten Regeringen återkallar nu sin proposition om generellt prövningstillstånd. Detta är en riktig om än senkommen åtgärd, som naturligtvis ska bifallas.


Utskottsberedning: ---1997/98:JuU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Sk58 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Sk58 av Olle Lindström m med anledning av prop. 1996/97:122 Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon I regeringens skrivelse 1996/97:83 Sverige och den inre marknaden framgår att en väl fungerande inre marknad i hög grad är ett intresse för hela svenska folket. Regeringens högst prioriterade


Utskottsberedning: ---1996/97:SkU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation