Dokument & lagar (125 träffar)

Motion 1996/97:Fö61 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö61 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1996/97:86 Nya regler om elberedskap I regeringens förslag till 3 elberedskapslag anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer elberedskapsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om åtgärder som kan utgöra


Utskottsberedning: -1996/97:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub514 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub514 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och forskning Motionen delad mellan flera utskott 1 Barnomsorg, förskola och grundskola 4 1.1.1 Bakgrund 4 1.2 Barnomsorg och förskola 4 1.2.1 Barnomsorg, förskola och årskurs 1 till 3 i grundskolan, en inte- grerad del i utbildningssystemet


Utskottsberedning: --------------------------------------------------1996/97:FöU1 1996/97:JoU2 1996/97:SkU15 1996/97:UbU1 1996/97:UbU2 1996/97:UbU3 1996/97:UbU6 1996/97:UbU7 1996/97:UbU8 1996/97:UbU9 1997/98:JoU12 1997/98:UbU7
Riksdagsbeslut (100 yrkanden): , , 50 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub255 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub255 av Gunnar Goude m.fl. mp Dyslexi Dyslexiproblemet är numera väl känt och kartlagt. Det råder ingen tvekan om att barns och vuxnas specifika läs- och skrivsvårigheter utgör ett stort och allvarligt samhällsproblem. Barn med dessa specifika svårigheter får en skolstart som utan kunnig


Utskottsberedning: -----1996/97:FöU1 1996/97:UbU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo795 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo795 av Eva Goës m.fl. mp Sanering efter kärnkraftsolyckor m.m. Sanering vid kärnkraftsolycka Vi vet att alla s.k. slutna processer förr eller senare läcker. Vi vet att våra tolv kärnkraftverk läcker. Vi vet att allvarliga kärnkraftsolyckor har hänt både i väst och i öst. Frågan är


Utskottsberedning: ----1996/97:FöU1 1996/97:JoU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö805 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö805 av Anders Ygeman m.fl. s Civil kompetens Att fullgöra totalförsvarsplikt är inte längre något självklart för den som är ung idag i Sverige. Allt färre arbetsgivare fäster någon större notis vid att den arbetssökande inte fullgjort sin plikt. Naturligtvis färgar det av sig att bara


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö804 av Lennart Klockare (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö804 av Lennart Klockare s Bodens fästning Boden är Sveriges största garnisionsstad. Ungefär 2.500- 3.000 värnpliktiga utbildas varje år. Bodens fästning är för många ett känt begrepp. Nu när alla utom ett fäste Rödbergsfästet tagits ur krigsorganisationen bör vi överväga vad som skall


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö803 av Åke Carnerö (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö803 av Åke Carnerö kd Igenkänningssignaler på fartyg Många fartyg med miljöfarlig last trafikerar farvattnen runt Sveriges kuster och på vattenvägarna inne i landet. För oljetransporterna i eller i anslutning till svenska farvatten svarar ca 400 tankfartyg. Merparten av dessa går på


Utskottsberedning: --1996/97:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö802 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö802 av Agne Hansson c Multinationell övervakningscentral på Gotland Att färdas fritt på havet har varit en rättighet som sjöfarare i alla tider utnyttjat. Däremot med flygtrafik som är en ny tids transportsätt har man inte rätt att färdas fritt utan man måste anmäla färdrutt, vad man


Utskottsberedning: -1996/97:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö801 av Håkan Juholt och Agneta Ringman (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö801 av Håkan Juholt och Agneta Ringman s Transponder på fartyg Ett viktigt resultat av det ökade samarbetet mellan länderna kring Östersjön är att sjötrafiken utvecklats och utökats. Det medför många möjligheter, men öppnar samtidigt för nya risker. Ländernas samarbete utvecklas inom


Utskottsberedning: -1996/97:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö707 av Ronny Olander (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö707 av Ronny Olander s Räddningstjänsten Vid olyckor, katastrofer, attentat, terror samt olika slag av händelser antingen nationella eller internationella är det viktigt med tidiga insatser från samhällets sida för att minimera, begränsa alternativt förhindra dessa. En av de i särklass


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö706 av Birthe Sörestedt (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö706 av Birthe Sörestedt s Räddningstjänstens övningsmöjligheter För att minimera skador vid olyckor och förhindra eldsvådor att sprida sig inom tätbebyggt område, är det viktigt att räddningstjänsten har tillgång till speciella räddningsvägar. Dessa vägar borde även vara möjliga att


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö705 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö705 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Riskforskning Från ett samlat samhällsperspektiv utgör en förbättrad och utökad riskforskning en strategisk faktor för välståndsutveckling och ekonomisk tillväxt. Tyvärr saknas oftast detta samlade perspektiv i den nationella forskningsplaneringen.


Utskottsberedning: -1996/97:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö704 av Lennart Thörnlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö704 av Lennart Thörnlund m.fl. s Säkerhetsregler för bil- och järnvägstunnlar Allt eftersom vi bygger ut våra bil- och tågförbindelser i Sverige ökar antalet bil- och tågtunnlar. Innan dessa projekt blir verklighet genomförs noggranna analyser bland annat av hur miljön och stadsbilden


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö703 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö703 av Sivert Carlsson c Sjöräddningssamarbete i södra Östersjön Från att länge ha fått fungera som en gräns mellan stormakter och en effektiv ridå mellan Öst- och Västeuropa utgör nu Östersjön, efter kommunismens fall, ett livgivande hav, där den ursprungliga Europavisionen om gemenskap


Utskottsberedning: -1996/97:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö702 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö702 av Birgitta Carlsson m.fl. c Sotningsmonopolet Vi har under senare år gått mot avregleringar och konkurrens. Ibland har sådana förändringar kanske inte motsvarat det man hoppats på men i stort sett är det en riktig utveckling. Sotningen är dock fortfarande ett område där det råder


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö701 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö701 av Agne Hansson c Kostnadsansvaret för brandskydd och räddning Förutsättningarna för en överföring av det kommunala kostnadsansvaret för brandskydd och räddning till försäkringsbolagen bör utredas närmare. I dag sorterar kostnaderna för brandskydd och räddning under de kommunala


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö604 av Henrik S Järrel och Peter Weibull Bernström (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö604 av Henrik S Järrel och Peter Weibull Bernström m Kustbevakningens myndighetsfunktion Frågor om sjöfart, sjösäkerhet, gränsbevakning till sjöss m m handhas av flera olika myndigheter och organ: Sjöfartsverket, Generaltullstyrelsen, Lotsverket, sjösäkerhetsrådet, Sjöräddningen, sjöpolisen,


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö603 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö603 av Thomas Julin m.fl. mp Ansvaret för miljö- och sjöräddningen Miljö- och sjöräddning Idag ligger ansvaret för miljöräddning till sjöss hos kustbevakningen och ansvaret för sjöräddning hos Sjöfartsverket. Det kan medföra att det vid en och samma sjöolycka kan finnas två myndigheter


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö602 av Åke Carnerö och Fanny Rizell (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö602 av Åke Carnerö och Fanny Rizell kd Kustbevakningsstationen i Skärhamn Sverige har en lång kust i förhållande till landets yta. Kuststräckan är 2 746 km och är en av EU:s längsta med två yttre gränser. Den är dessutom svårövervakad genom vidsträckta skärgårdsområden och glesbygd.


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö601 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö601 av Åke Carnerö m.fl. kd Totalförsvaret Verksamhetsområde A, B och D Utgiftsområdet omfattar verksamheter inom totalförsvaret, Kustbevakningen och nämnder m.m. samt stödverksamhet till det civila och det militära försvaret. I detta utgiftsområde ingår även den internationella fredsfrämjande


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation