Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 1893:156 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 156. ningshemmet för drinkare vid Sans-souci invid Upsala på vilkor, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga. Om remiss till vederbörligt utskott anhålles. Stockholm den 28 januari 1893. S. J. Boethius. K. E. Holmgren. N:o 156. Af herr O. Nyländer, om tull å bearbetad koppar. Vid lagtima

1893-01-28

Motion 1893:156 Andra kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1893:155 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 155. 7 Om detta förslag godkännes, blifva ock följande ändringar i regeringsformen nödvändiga:i 91 utgå orden:och läte kungöra;i 93 likaledes orden:hvilken kungöras;i 94 utbytas orden:i föregående emot:i 51;i 95 utgå orden:i hufvudstadens kyrkor.Stockholm den 28 januari 1893. P. Waldenström.

1893-01-28

Motion 1893:155 Andra kammaren (pdf, 416 kB)

Motion 1893:154 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 154. 5 På grund af hvad jag här anfört, tager jag mig friheten föreslå, att Riksdagen må i skrifvelse till Kongl. Maj:t hemställa, att latinskrifningen vid de allmänna läroverken samt i sammanhang dermed det latinska öfversättningsprofvet i mogenhetsexamen må så snart som möjligt afskaffas.

1893-01-28

Motion 1893:154 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1893:153 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 153. N:o 153. Af herr P. Waldenström, om latinskrifning ens upphörande vid de allmänna läroverken. Vid flera tillfallen har Kongl. Maj:t förklarat sig vara sinnad att borttaga det latinska öfversättningsprofvet i mogenhetsexamen. Det vore i hög grad önskvärdt, om detta snart skedde.

1893-01-28

Motion 1893:153 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1893:152 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 152 3 enligt Kongl. Maj:ts bepröfvande, åt högre folkskolor eller med dem jemförliga enskilda läroanstalter jemväl i städerna. Stockholm den 28 januari 1893. o: V. Vahlin. Häruti instämmer in A. Lilienberg. urrrAuv,1 ristrmd död n fetslA o b-tmf N:o 152. Af herr V. Yahlin, i fråga om

1893-01-28

Motion 1893:152 Andra kammaren (pdf, 132 kB)

Motion 1893:151 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 151. 1 i N:o 151. Af herr Y. Yahlin, rörande användning af anslaget till högre folkskolor pa landet jemväl för sädana läroanstalter i städerna. Genom af Riksdagen år 1890 beslutad indragning af lägre läroverk och pedagogier hafva en del mindre städer gått förlustiga undervisningsanstalter,

1893-01-28

Motion 1893:151 Andra kammaren (pdf, 243 kB)

Motion 1893:150 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 150. 25 N:o 150. Af herr X. Petersson i Runtorp, om skrifvelse till Kongl. Maj:f med begäran om Riksdagens hörande i fråga om meddelande aj koncession å jernvägsanläggning i Norrbotten. Kongl. Maj:ts nådiga proposition af den 2 maj 1890 om anvisande af medel för inköp af jern vägen mellan

1893-01-28

Motion 1893:150 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1893:149 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 149. 23 t sr. itc s lårull ttl vett fl i. itC ti it i 1iii i 74ini i- en i n N:o 149. Af herr N. Petersson i Runtorp, om utförseltull å pitprops. Fortfarande är det min öfvertygelse, att ofördröjligen något måste göras för att hämma skogsköflingen i vårt land. Det förefaller mig vara

1893-01-28

Motion 1893:149 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1893:147 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 147. N:o 147. Af herrar J. Persson i Arboga och E. Erssoil Arnebo, om eftergift af lösesumman för vissa hemmansräntor, som i anledning af upphörande af rättsförhållandet mellan kronan och Sala bergslag skolat uppdehiteras. Med anledning af KongMaj:ts nådiga proposition den 6 april 1887

1893-01-28

Motion 1893:147 Andra kammaren (pdf, 250 kB)

Motion 1893:146 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 146. rättvisa förenadt, att afgiften för enskilda banker med sedelutgifningsrätt jemväl höjes med ett hundra procent. Med stöd af det här anförda tillåta vi oss vördsamt föreslå, att Riksdagen, med ändring af derom nu gällande stadganden, beslutar, att från och med år 1894 afgiften

1893-01-28

Motion 1893:146 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1893:145 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 145. 15 N:o 145. Af herrar J. Broillée och J. Nordin, om förhöjning i afgiften för enskilda bankers sedelutgifningsrätt. Under sistlidne lagtima riksdag beslöts, att den afgift, enskild bank med sedelutgifningsrätt vore skyldig att förutom bevillning af fast egendom samt af inkomst erlägga,

1893-01-28

Motion 1893:145 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1893:144 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 144. N:o 144. Af herr P. TrilCtlssOll, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till en arrendelag. Ofta har framhållits och det har äfven inom Riksdagen blifvit erkändt, att våra lagar rörande arrenden af jordbruk höra tidsenligt omarbetas

1893-01-28

Motion 1893:144 Andra kammaren (pdf, 350 kB)

Motion 1893:137 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 137. N:o 137. Af herr J. A. JoliailSSOn i Strömsberg, med förslag till ändrad lydelse af 22 i br änvinsför säljningsjör ordning en den 29 mai 1885. Med stöd af de motiv, som jag i motionen n:o 34 inom denna kammare väckte vid lagtima riksdagen i fjol, får jag härmed förnya densamma och

1893-01-28

Motion 1893:137 Andra kammaren (pdf, 263 kB)

Motion 1893:135 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 13n. 9 N:o 135. Af herr N. PerSSOIl i Yadensjö, om skyldighet för vissa män att erlägga dubbel bevillning. Vid nästlidet års lagtima riksdag föreslog undertecknad, att Riksdagen skulle i underdånig skrifvelse anhålla, att Kong Maj:t måtte låta utarbeta och förelägga eu kommande Riksdag

1893-01-28

Motion 1893:135 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1893:134 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 134. 7 iiso 134. Af herr N. Persson i Yadensjö, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utfärdande af bestämmelser, afseende förebyggande af missbruk vid beredning af och handel med ost, hvari ingår annat än af mjölk, framstäldt fettämne. Vid nästlidet års lagtima riksdag föreslog

1893-01-28

Motion 1893:134 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1893:132 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 132. 1 Bise 132. Af herr J. JollMSSOn i Bollnäs, om ändring i vissa delar af bevillning sförordningen den 14 september 1883 m. m. I 7 af gällande bevillningsförordning stadgas, att för all behållen inkomst, vare sig af kapital eller arbete, skall, med de undantag, som i 11 omförmälas, bevillning

1893-01-28

Motion 1893:132 Andra kammaren (pdf, 223 kB)

Motion 1893:129 Andra kammaren

it Motioner i Andra Kammaren, N:o 129. N:o 129. Af herr J. Anderson i Ten hult, i fråga om afsättning för dr 1894 till riksdags- och rik sb a nksh u shggg no ds fonden. I den kong propositionen angående statsverkets tillstånd och behof har Kong Maj:t föreslagit, att för nästa år skulle upptagas en tilläggsbevillning

1893-01-28

Motion 1893:129 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1893:128 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, No 128. 13 N:128. Af herr A. Persson i Mörarp, om skrifvelse till KongMag t med begäran om utredning och förslag om afskrifning af den från viss jord inom Skåne m.fl. provinser utgående kyrkotionden. Inom provinserna Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän utgår, som bekant, af vissa hemman en

1893-01-28

Motion 1893:128 Andra kammaren (pdf, 259 kB)

Motion 1893:125 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, No 125. r o III IfS:o 12a, Af herr D. Persson i Tallberg, om tillägg till 1 i gällande lagfartsför ordning. Iljr r.lti:h. i nAui i in Ji j t J I J i i j f i f f i i 1 i1J 1 i j t f t f Genom kongl. förordningen af den li juni 187-3, angående lagfart och fång till fast egendom, infördes

1893-01-28

Motion 1893:125 Andra kammaren (pdf, 264 kB)

Motion 1893:122 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 122. 17 N:o 122. Af herr A. W. Nilson i Lidköping, om särskilda bestämmelser rörande Falköpings läroverk i sammanhang med antagande af Kongl. Maj:ts förslag till de treklassiga läroverkens ombildning till samskolor m. m. Uti till innevarande Kiksdag aflåten proposition har Kongl. Maj:t

1893-01-28

Motion 1893:122 Andra kammaren (pdf, 236 kB)