Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 1893:228 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228. N:o 228. Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om Riksdagens afslutande. Sedan utskottens ordförande vid förliden måndag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen

1893-05-04

Motion 1893:228 Andra kammaren (pdf, 128 kB)

Motion 1893:227 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 227. 1 N:o 227. Af herr J. A. JotuiUSSOIl i Strömsberg, om skrifvelse till Kongl. Maj.t i syfte af ändring i gällande bestämmelser rörande värnpligtigs rätt att ur riket utvandra. Det är alla bekant att allt större och större skaror af sådana ynglingar, som äro i beväringsåldern, söka och

1893-04-21

Motion 1893:227 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1893:226 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, jV.o 226. N:o 226 Af herr O. Jonsson i Hof m. fl.med anledning af KongMaj:ts proposition, n:o 47, angående delning af Hernösands stift. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 47, deri Riksdagens medgifvande äskas, att Vest erbottens och Norrbottens län må från den 1 januari 1895 frånskiljas

1893-04-10

Motion 1893:226 Andra kammaren (pdf, 141 kB)

Motion 1893:225 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 225. 1 i ti lorii Vit 11 I N:o 225. Af herr D. Persson i Tallberg, m. fl.om ändring af riksdagsordningens stadganden angående valbarhet till Första Kammaren. När Kongl. Maj:t genom proposition af den 5 januari 1863 föreslog rikets ständer att antaga en ny riksdagsordning, som, med upphäfvande

1893-03-10

Motion 1893:225 Andra kammaren (pdf, 643 kB)

Motion 1893:224 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren. N:o 224. N:o 224. Af herr N. SyeilSSOIl i Olseröd, med förslag till ändrad lydelse af 12, 13 och 105 regeringsformen samt 38 inom. 2 riksdagsordningen. Med anledning af det i Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 framstälda förslaget till ändrad lydelse af 74 regeringsformen har frågan om beredandet

1893-03-23

Motion 1893:224 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1893:223 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 223. 1 N:o 223. Af herr J. M. Ekström©i fråga om förändrade grunder för valrätten till Riksdagens Andra Kammare. Under de senaste tiotalen af år har folkmängden i våra större städer ökats i en ganska hastig progression, under det att samtidigt ett stort antal landskommuner visat tillbakagående

1893-03-22

Motion 1893:223 Andra kammaren (pdf, 342 kB)

Motion 1893:222 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:0 221. 3 Lagtima Riksdags konstitutionsutskott ege att äska de protokoll, som uti statsrådet blifvit förda, att orden i 38 riksdagsordningen:med undantag af dem, som angå ministeriella ärenden och kommandomål, hvilka endast i hvad som rörer kända och af utskottet uppgifna händelser kunna

1893-03-20

Motion 1893:222 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1893:221 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N.o 221. N:o 221. Af herr A. Hedin, om ändring i 7, 11, 12, 28, 32 och 105 regeringsformen samt 38 riksdagsordningen. Luder hänvisning till de förslag om ändringar i grundlagens bestammeföer om handläggning af regeringsärenden angående rikets för 1856 d18ä I851mannnde iå,af’o hvilka Wifvit

1893-03-20

Motion 1893:221 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1893:220 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 220 1 N:o 220. Af herr A. Hedin, om ändring i den genom Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 föreslagna förändrade lydelse af 74 regeringsformen. Jag anhåller härmed att få föreslå följande tillägg till det förslag om ändrad lydelse af 74 regeringsformen, som innehålles i den af mig den 18

1893-03-20

Motion 1893:220 Andra kammaren (pdf, 126 kB)

Motion 1893:219 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 219. 1 N:o 19. Af herr A. Hedin, med anledning af KongMaj:ts proposition n:o 37 avgående ändrad lydelse af 74 regeringsformen. I Kong,Maj:ts förslag till ändrad lydelse af regeringsformens 74 har man med största omsorg undvikit att uttala eller antyda, att den reqvisitionslag, som genom

1893-03-18

Motion 1893:219 Andra kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1893:218 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 218. 11 N:o 218. Af lierr J. ÅlltlersSOll i Ölsund, om skrifvelse till Kongl. Magi med begäran om ändring i gällande bestämmelser rörande fångars användning till förrättande af handräckningsgöromål inom fång vårdsan stalterna. I cirkulär den 20 januari 1871 till Konungens samtlige befallningshafvande

1893-03-10

Motion 1893:218 Andra kammaren (pdf, 228 kB)

Motion 1893:217 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 217. 1 N:o 217. Af herr E. ThermaenillS, om skrifvelse till Kongl. Maj.t i syfte af nedsättning i afgifterna för persontrafiken ä statens jernvägar. Af len Riksdagens ledamöter från jernvägsstyrelsen meddelade jemförelsen mellan de ekonomiska resultaten af trafikrörelsen under femårsperioden

1893-03-11

Motion 1893:217 Andra kammaren (pdf, 702 kB)

Motion 1893:216 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 216. 1 N:o 216. Herr H. Hedlund ra. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om medverkan till beredande af mellan/olkligt erkännande åt grundsatsen afl enskild egendoms otänkbarhet till sjös under krigstid. Genom deklarationen i Paris den 15 april 1856 afskaffades kaperiet, och

1893-03-08

Motion 1893:216 Andra kammaren (pdf, 436 kB)

Motion 1893:215 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 215. 1 i N:o 215. Af herr F. Berg, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetare beträffande reglering af arbetstiden. En af de fordringar, som för närvarande stå främst på arbetsklassens program, är den

1893-02-28

Motion 1893:215 Andra kammaren (pdf, 2721 kB)

Motion 1893:214 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 214. 1 tf)N:o 214. AV Af herr 0. W. Redelius, om ändringar i Kongl. Maj:ts förslag till lag om stiftsstyrelse. I det förslag till stiftsstyrelse, som blifvit framlagdt för innevarande Riksdag, önskar jag den förändring utöfver hvad herr E. A. Wijkander föreslagit i sin motion n:o 211,

1893-02-28

Motion 1893:214 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1893:213 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 213. 1 N:o 213. Af herr Chr. Btilow, med förslag till ändrad lydelse af 52 regeringsformen och 33 riksdagsordningen. Sedan Första Kammaren åter förkastat och Andra Kammaren åter antagit väckt motion om rätt för Kamrarne att sjelfva bland sina ledamöter utse talmän och vice talmän, torde

1893-02-24

Motion 1893:213 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1893:212 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 212. 15 N:o 212. Af herr E. Å. Wijkailder, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändrade bestämmelser angående skolkonsistoriernas sammansättning in. in. Till Riksdagen har inlemnats en kongl. proposition med förslagtill ändrad sammansättning af stiftsstyrelserna.

1893-02-21

Motion 1893:212 Andra kammaren (pdf, 420 kB)

Motion 1893:211 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 211. 7 N:o 211. Af herr E. Å. Wijkander, angående ändringar i Kongl Maj:ts förslag till lag om stiftsstyrelse. Under den katolska tiden utgjordes domkapitlen uteslutande af prester. Vid reformationens genomförande upplöstes i allmänhet de gamla domkapitlen. Reformatorernas uppfattning af

1893-02-21

Motion 1893:211 Andra kammaren (pdf, 527 kB)

Motion 1893:210 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Nx 210. 1 N:o 210. Af herr A. V. Ljungman, med förslag till ändrad lydelse i vissa delar af regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen. Uti motion n:o 7 vid innevarande riksdag i Andra Kammaren har jag, med hänsyn till bland annat ordnandet af unionsförhållandena med

1893-02-18

Motion 1893:210 Andra kammaren (pdf, 379 kB)

Motion 1893:209 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:0 209. 1 N:o 209. Af herr E. Olsson i Kyrkebol, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om utredning, åsyftande befrielse för fattigvårdsstyrelse i gränskommun från dess befattning med fortskaffande af från grannlanden låt för passade nödstälde svenske undersåtar m. in. Åberopande motiveringen

1893-02-14

Motion 1893:209 Andra kammaren (pdf, 132 kB)