Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 1893:72 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 72. 1 N:o 72- Af herr friherre W. G. VOI1 Schwerin, om ändring i gällande grundlagsbestämmelser i afseende å tiden för lagtima riksdags sammanträdande. I många länder sammanträda parlamenten redan på hösten, under hvilken tid det onekligen är lättare för en hel del personer att vara hemifrån,

1893-01-28

Motion 1893:72 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1893:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. att treklassiga läroverket i Alingsås utvidgas till femklassigt med det antal lärare och den attöningsstat som är gällande för andra i landsorten befintliga femklassiga läroverk. Jag anhåller slutligen, att denna min motion måtte remitteras till vederbörande utskott. Stockholm den

1893-01-27

Motion 1893:124 Andra kammaren (pdf, 142 kB)

Motion 1893:117 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. u rjinii surt rivf i ohi i-i fi fil N:o 117. Af grefve H. E. G. Hamilton, om ändrad lydelse af 9 kap. 1 giftermälsbalken. De kraf på större sjelfständighet för den gifta qvinnan, som en senare tid medfört och måste medföra, då lagstiftningen gjort så mycket för den ogifta qvinnans

1893-01-28

Motion 1893:117 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1893:102 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren N:o 102. vid krigsmagten, korporaler och vice korporaler och deras vederlikar inberäknade, måtte komma i åtnjutande åt högre gratial efter afskedet från krigstjensten, än hvad som nu är fallet. Om remiss till vederbörligt utskott anhålles. 10trniv. i. i Alt i h n I Stockholm den 26 januari

1893-01-27

Motion 1893:102 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1893:101 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 101. 13 liga till odling men förorsaka frostskada för närliggande odlad mark, så är det af stor vigt att dylika sänka marker blifva torrlagda af dessa skäl, vågar jag föreslå, det Riksdagen höjer detta anslag till två hundra tusen kronor, för att deraf utlemna understöd utan återbetalningsskyldighet

1893-01-26

Motion 1893:101 Andra kammaren (pdf, 196 kB)

Motion 1893:119 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 119. 11 N:o 119. Af herr L. PerSSOn i Heljebol, om ändrad lydelse af 18 kap. 1 ärfdabalken. Vid förlidet års lagtima riksdag tillät jag mig att i motionen n:o 159 framställa ett förslag till ändrad lydelse af 18 kap. 1 ärfdabalken. Uti denna motion påvisade jag den ingalunda oväsentliga

1893-01-28

Motion 1893:119 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1893:118 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 118. Jag anhåller om remiss till lagutskottet och att, derest utskottet skulle finna mitt förslag påkalla ändring äfven af andra lagrum än det ofvaunämnda, utskottet ville dertill framställa förslag. Stockholm den 28 januari 1893. Hugo E. G. Hamilton. tf:o 118. Af grefve H. E. G. Hamilton.om

1893-01-28

Motion 1893:118 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1893:104 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 104. 19 N:o 104. Af herr J. A. Westerberg, om befrielse för dissenters och judar från skyldighet att deltaga i byggande och underhåll af kyrka och ecklesiastika boställen. Hänvisande till den motivering, som förefinnes i en af mig denna dag ingifven motion, som afser befrielse för dissenters

1893-01-27

Motion 1893:104 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1893:103 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 103. 17 N:o 103. Af herr J. A. Westerberg, om inskränkning i den dissenters och judar åliggande skyldighet att bidraga till aflöning åt svenska kyrkans presterskap. Svenska folkets religiösa utveckling bär under dess olika skeden företett vexlande former motsvarande ernådd innebörd. Hedendom,

1893-01-01

Motion 1893:103 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1893:120 Andra kammaren

13 Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. Skulle lagutskottet, till hvilket denna min motion torde remitteras, hafva något att mot formuleringen invända, behagade utskottet vidtaga de ändringar, som kunna anses nödiga, på det att syftemålet med motionen må vinnas. Stockholm den 28 januari 1893. Lars Persson. N:o 120. Af

1893-01-28

Motion 1893:120 Andra kammaren (pdf, 245 kB)

Motion 1893:11 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 11. N:o 11. Af herr A. V. jungman, om åtgärder för befrämjande af fisket vid rikets östra kust och i sötvattnen. Under särskildt de senast förflutna femton åren har hos dem, hvilka i vårt land egna sig åt fiskerinäringens utöfning, funnits en ganska allmän önskan efter en ändamålsenligare

1893-01-16

Motion 1893:11 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1893:106 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 106. N:o 106. Af herr A. Habil, om ändring i gällande läkareinstruktion, åsyftande erhållande af en ordnad fattigvårdsinspektion. I det förslag till Instruktion för läkare, som äro för helso- och sjukvården inom visst område äfvensom för andre, som utöfva läkarekonsten,hvilket förslag

1893-01-27

Motion 1893:106 Andra kammaren (pdf, 594 kB)

Motion 1893:105 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 105. I N:o 105. Af herr 0. Olsson från Stockholm, om ändrad lydelse af 12 mom. 1 i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862. Uti en till 1891 års Riksdag afgifven motion n:o 98 har frågan om ändrade bestämmelser angående den kommunala rösträtten i Stockholm af mig

1893-01-25

Motion 1893:105 Andra kammaren (pdf, 426 kB)

Motion 1893:131 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 131. 19 af nya eller bibehållande af redan befintliga försäljningsställen, finge utöfva en sådan rösträtt, utan äfven angränsande kommuner och sådana, som äro belägna på visst afstånd, t. ex. på mindre än en mil, borde af lätt insedda skäl ega att deltaga i omröstningen, hvarvid deras

1893-01-27

Motion 1893:131 Andra kammaren (pdf, 271 kB)

Motion 1893:130 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, No 130. 17 N:o 130. Af herr J. Anderson i Tenhult, angående ändring i vilkoren för försäljning af bränvin. Under de senare årens riksdagar hafva flera motioner i nykterhets vänlig rigtning blifvit väckta. Bland de längst gående må nämnas den motion, som under n:o 30 vid 1890 års riksdag framkom

1893-01-24

Motion 1893:130 Andra kammaren (pdf, 236 kB)

Motion 1893:122 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 122. 17 N:o 122. Af herr A. W. Nilson i Lidköping, om särskilda bestämmelser rörande Falköpings läroverk i sammanhang med antagande af Kongl. Maj:ts förslag till de treklassiga läroverkens ombildning till samskolor m. m. Uti till innevarande Kiksdag aflåten proposition har Kongl. Maj:t

1893-01-28

Motion 1893:122 Andra kammaren (pdf, 236 kB)

Motion 1893:121 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 121. 15 På grund af det anförda beder jag vördsamt få hemställa, att riksdagen behagade besluta, att i skrifvelse till Kongl. Maj:t anhålla, det täcktes Kong Maj:t låta utarbeta och för Riksdagen framlägga förslag till sådan ändring i kongl. förordningen den 11 juli 1862 angående allmänt

1893-01-27

Motion 1893:121 Andra kammaren (pdf, 173 kB)

Motion 1893:108 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 108. N:o 108. Af herr C. PerSSOn i Stallerhult m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag i syfte af befrielse för egare af afsöndrad jord från skyldighet alt erlägga sådan afgäld, som beräknats utgöra andel i grundskatt m. m. Förslag om de skattebördors

1893-01-27

Motion 1893:108 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1893:107 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 107. 15 N:o 107. Af herr J, Nydahl, om ändring af 37 regeringsformen. Med fästadt afseende på vigten af att rikets grundlagar alltid utgöra ett fullt uttryck för tidsmedvetandet, vill det synas magtpåliggande, ej blott att i dem införas de nya stadganden, som ett i utveckling stadt samhällslif

1893-01-27

Motion 1893:107 Andra kammaren (pdf, 224 kB)

Motion 1893:133 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 133. Hto 133. Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om ändrad lydelse i vissa delar af lallande bevillningsförordning. Enär man oupphörligt, både offentligt och enskild hör upprepas påståendet att jordbruksfastighet ej erlägger någon bevillning för inkomst, kan jag ej underlåta att

1893-01-27

Motion 1893:133 Andra kammaren (pdf, 227 kB)