Dokument & lagar (379 träffar)

Motion 1892:10 Andra kammaren - urtima

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 10. N:o 10. Af Herr J. Manke,om införande af värnskatt för de frän krigstjensten befriade. I flera länder, hvaribland Frankrike, Österrike-Ungarn, Italien och Schweitz, utgår för närvarande en särskild värnskatt för alla, som af en eller annan orsak måst fritagas från krigstjensten.

1892-10-24

Motion 1892:10 Andra kammaren - urtima (pdf, 244 kB)

Motion 1892:9 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 9. I N:o 9. Af lierr J. Mankell, om progressiv arfsskatt. För den händelse det af Kongl. Maj:t vid innevarande urtima riksdag framlagda förslaget till landtförsvarets förstärkande och dermed sammanhängande afskrifning af grundskatter och indelningsverk skulle antagas, har herr statsrådet

1892-10-24

Motion 1892:9 Andra kammaren - urtima (pdf, 468 kB)

Motion 1892:16 Andra kammaren - urtima

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 16. x A N:o 16. Af herrar J. PerSSOn i Arboga och E. ErSSOII i Arnebo, om tillämpning af den i Kongl. Maj-ts proposition n:o 3 föreslagna grundskatteafskrifning å vissa hemmansräntor. Med anledning af Kongl. Majrts nådiga proposition n:o 3, angående gruudskatteafskrifning, få vi, under

1892-10-22

Motion 1892:16 Andra kammaren - urtima (pdf, 133 kB)

Motion 1892:8 Andra kammaren - urtima

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 8. N:o 8. Af herr A. Bexell, om ändring i 28 af det genom Kongl. Maj:ts proposition n:o 2 framlagda förslag angående förändrad lydelse i vissa delar af nu gällande värnpligtslag. Uti chefens för landtförsvarsdepartementet anförande till statsrådsprotokollet den 14 oktober detta år framställes

1892-10-22

Motion 1892:8 Andra kammaren - urtima (pdf, 319 kB)

Motion 1892:7 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 7. utser en, rust- och rotehållarne en och vederbörande landsting inom länet en anhållande vi derjemte, att Särskilda utskottet måtte vidtaga den förändring i formuleringen, som utskottet finner lämplig. Stockholm den 22 oktober 1892. Joh. Sjöberg. Oskar Erickson. A. Andersson. G. W. Svensson.

1892-10-22

Motion 1892:7 Andra kammaren - urtima (pdf, 747 kB)

Motion 1892:6 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 6. 3 N:o 6. Af herrar J. Sjöberg och O. Erickson m. fl.om visst vilkor för antagande af Kongl. Ma.j:ts förslag till ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen. Under åberopande af innehållet i min, Sjöbergs, till innevarande års lagtima Riksdag afgifna motion, n:o 130, med förslag

1892-10-22

Motion 1892:6 Andra kammaren - urtima (pdf, 184 kB)

Motion 1892:5 Andra kammaren - urtima

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 5. N:o 5. Af herrar J. Sjöberg och 0. Erickson, om tillägg till Kongl. May.ts förslag till ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen in. in. Under åberopande af de skäl, som anförts i min, Sjöbergs, vid innevarande års lagtima riksdag med anledning af KongMaj:ts till samma Riksdag

1892-10-22

Motion 1892:5 Andra kammaren - urtima (pdf, 135 kB)

Motion 1892:4 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 4. 1 N:o 4. Af herr N. Nilsson i Skärhus, om vissa vilkor vid antagande af Kongl. May.ts förslag till ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen in. in. På grund af Kongl. Maj:ts förslag till innevarande urtima Riksdag, angående bland annat lindring i rustnings- och roteringsbesvären,

1892-10-22

Motion 1892:4 Andra kammaren - urtima (pdf, 143 kB)

Motion 1892:1 Första kammaren - urtima

Motioner i Första Kammaren, N:o 1. 1 N:o 1. Af herr Adelsköld, om tillsättande af en komité för uppgörande af förslag till ordnande af försvarsväsendet. Uti en motion i försvarsfrågan i Riksdagens Andra Kammare vid detta års ordinarie riksdag har herr Olof Jonsson i Hof, med hvilken 17 af kammarens ledamöter förenat

1892-10-22

Motion 1892:1 Första kammaren - urtima (pdf, 2512 kB)

Motion 1892:3 Andra kammaren - urtima

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 3. N:o 3. Af herrar M. Dalin och J. BengtSSOn, om ändring uti och tillägg till Kongl. Maj:ts förslag till förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen. Då vid 1891 års riksdag såväl som äfven vid lagtima riksdagen i år Kong.Maj:t framlade förslag om utsträckt öfningstid för beväringsmanskapet,

1892-10-21

Motion 1892:3 Andra kammaren - urtima (pdf, 189 kB)

Motion 1892:2 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 2. 3 Af lierr J. Nydalll, om tillägg till Kongl. Maj:ts förslag till förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen. Det torde icke kunna bestridas, att den för alla medborgare naturliga pligten att deltaga i fosterlandets försvar icke i alldeles samma grad tillkommer dem alla, utan

1892-10-21

Motion 1892:2 Andra kammaren - urtima (pdf, 357 kB)

Motion 1892:1 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 1. 1 N:o 1. 5 Y'A J Af Herr J. Eliasson i Skuttungeby, om ändring i Kongl. Maj:ts förslag till förbättrad härordning. Kongl. Maj:ts nådiga propositioner till Riksdagen angående förbättrad härordning och hvad dermed står i sammanhang har gifvit undertecknad anledning att å nyo sätta i fråga

1892-10-21

Motion 1892:1 Andra kammaren - urtima (pdf, 205 kB)

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. N:o 1. Andra Kammaren. 1892. Sedan i kraft af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen urtima riksdag här i hufvudstaden sammanträdt måndagen den 17 oktober 1892 och efter verkstäld granskning af fullmagterna för nyvalda ledamöter af Andra Kammaren, på sätt i 32 riksdagsordningen stadgas, sammanträdde

1892-10-17

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 1014 kB)

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 1. Sedan Kongl. Maj:t genom Öppet nådigt bref den 23 september 1392 kallat ledamöterna af Riksdagens båda kamrar att, för behandling af förslag om ett bättre ordnande af rikets försvarskrafter, måndagen den 17 nästpåföljande oktober sammanträda i Stockholm till urtima

1892-10-17

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 1207 kB)

Riksdagens protokoll 1892:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 5. Måndagen den 21 november. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs å nyo särskilda utskottets den 16 och 17 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 1, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad bärordning äfvensom i anledning af inom Riksdagen väckta

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:5 (pdf, 9692 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Herr Hyfling tillkännagaf, att han den 2 innevarande månad infunnit sig vid riksdagen. Vidare anmälde herr Bergman sin ankomst till riksdagen. Justerades protokollen för den 28 och 29 sistlidne oktober. Anmäldes

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 374 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kl. I 3 e. m. 1. Justerades protokollet för deu 24, 28 och 29 sistlidue oktober. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att berr öfverstelöjtnant John Bratt på grund af akut sjukdom är tills vidare förhindrad att bevista Riksdagens

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 244 kB)

Riksdagens protokoll 1892:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID URTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1892. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. 0 f M I i Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 19 oktober 1892. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befunnos efter

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:utdr (pdf, 1313 kB)

Riksdagens protokoll 1892:beslut

t, Sveriges Riksdags Beslut å det i Stockholm hållna urtima riksmöte, som började den 17 Oktober och slutade den 28 November 1892. Vi efterskrifva, Svenska Folkets valda ombud göre veterligatt, på grand af Kongl. Maj:ts genom öppet nådigt bref och påbud utfärdade kallelse, Vi den 17 sistlidne Oktober, under Hans Maj:t

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:beslut (pdf, 979 kB)

Riksdagens protokoll 1892:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 44 Onsdagen den 18 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o So, angående statsregleringen för åt 1893 och bevillningsutskottets betänkande n:o 24, i anledning

1892-05-22

Riksdagens protokoll 1892:44 (pdf, 2776 kB)