Dokument & lagar (379 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1892. Första Kammaren. N:o 12. un i. In l\i t I Lördagen den 5 mars. i i tO 11:0 i f i.t t 1j h ir.j i Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. It- t. I Herr statsrådet friherre Palmstierna aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående upplåtelse af vissa kronolägenheter

1892-03-05

Riksdagens protokoll 1892:12 (pdf, 654 kB)

Motion 1892:182 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. T:o 182. Af herr P, A. H. Stjemspetz, om beviljande af anslag till krigsfartygs byggande. I den nådiga statsverkspropositionen till innevarande års Biksdag finner man, att Kongl. Maj:t begär en förhöjning i anslagen till fjerde hufvudtiteln för nästa år af 2,993,000 kronor, hvilket

1892-03-05

Motion 1892:182 Andra kammaren (pdf, 323 kB)

Motion 1892:181 Andra kammaren

Motionär i Andra Kammaren, N:o 181. 1 v t o y tf:o 181. v.Wy sJoqamsitB H A fl nui s.Af herr E. Norman, om ändring af 52 regeringsformen och 33 riksdagsordningen. Med hänvisning så väl till den af herr 0. B. Olsson år 1891 i samma fråga väckta motion som den af samma års konstitutionsutskott i dess utlåtande n:o 8

1892-03-05

Motion 1892:181 Andra kammaren (pdf, 160 kB)

Motion 1892:30 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o SO. 1 i:SAii.r I jj f ti, M i i 1 L r Tf lit-rLii vji.r År No 30. od blot a it Mitt-M.ii unnurd nÖV:J r,r ini h fll r,n i-l,i7.c.v Af herr Cederberg, angående skrifvelse till Konungen med begäran om förslag till ändrade bestämmelser i fråga om rätt att välja riksdagsmän i Andra Kammaren.

1892-03-05

Motion 1892:30 Första kammaren (pdf, 364 kB)

Motion 1892:180 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 180. 1 irb.j N:o 180. Af hen J. MankeI m. fl.om ändring af 14 och 17 riksdagsordningen. Det kan visserligen af mig synas dristigt att äfven vid denna riksdag framlägga förslag till införande af allmän rösträtt för alla myndiga medborgare vid val till Andra Kammaren, då samma förslag af

1892-03-04

Motion 1892:180 Andra kammaren (pdf, 352 kB)

Riksdagens protokoll 1892:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o II. Onsdagen den 2 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr vice talmannen ledde kammarens förhandlingar. Upplästes två inkomna läkarebetyg, så lydande: Att herr grefve G. Lagerbjelke till följd af förkylning är tills vidare förhindrad att lemna sina rum, intygar Stockholm

1892-03-01

Riksdagens protokoll 1892:11 (pdf, 2813 kB)

Motion 1892:179 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. 1 N:ol79. Af herr N. SYeiläSOIl i Olseröd, om ändrad lydelse af 13 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till Kongl. Maj:ts proposition n:o 28 till innevarande Riksdag, dels till den af herr Hans Andersson den 17 sistone februari i Andra Kammaren väckta motionen n:o 176, dels ock

1892-03-01

Motion 1892:179 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Riksdagens protokoll 1892:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 27 februari. Kl. 11 f. in. 1. Justerades protokollet för den 20 innevarande februari. 2. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den af Riksdagens nästlidet år församlade revisorer afgifna berättelse angående verkstad granskning af statsverkets samt

1892-02-29

Riksdagens protokoll 1892:13 (pdf, 2794 kB)

Riksdagens protokoll 1892:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 10. il Lördagen den 27 februari. Kamin aren samnrattttädcfe kl. 12 på dagen. Ll-irti:0 P. V i, J it r.U J Justerades protokollet för den 20 i denna månad. Upplästes och godkändes lagutskottets förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen: n:o 7, i anledning af dels

1892-02-27

Riksdagens protokoll 1892:10 (pdf, 912 kB)

Motion 1892:29 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 29. 1 N:o 29. Af herr Ryding, om uppehållande af talmanshefattning vid samtidigt inträffande förfall för talman och vice talman i någon af Riksdagens kamrar. Vid förlidet års riksdag voro samtlige ledamöter i både konstitutionsutskottet och Riksdagen ense derom, att saknaden af föreskrift

1892-02-26

Motion 1892:29 Första kammaren (pdf, 192 kB)

Riksdagens protokoll 1892:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 10. Lördagen den 20 februari. Kl. 2 e. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 12 och 13 dennes förda protokoll. 2. Efter föredragning af de i senaste sammanträdet väckta motioner hänvisades: herr A. F. Liljeholms motion, n:o 174, till kammarens tillfälliga utskott

1892-02-23

Riksdagens protokoll 1892:10 (pdf, 527 kB)

Riksdagens protokoll 1892:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 9. Lördagen den 20 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollen för den 12 och 18 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande n:o 7, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjette hufvudtitel, innefattande anslagen

1892-02-23

Riksdagens protokoll 1892:9 (pdf, 3340 kB)

Motion 1892:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 i v. v t. i 4 v i ijri i/il l n-r i liv i/iiijrm i N:o 178. Af herr P. TmedssOll, om ändrad lydelse af 14 riksdagsordningen. rt t Frågan om utsträckning af valrätt till Riksdagens Andra Kammare har länge stått på dagordningen, så att hon ej bör falla. Det är blott en af det allmänna

1892-02-22

Motion 1892:178 Andra kammaren (pdf, 248 kB)

Motion 1892:177 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, N:o 177. 1 i,i-i r N:o 177. Af herr A. Lilienberg m. fl.om ändrad lydelse, af 6 och 13 riksdagsordningen. Kongl. Maj:t har uti proposition af den 29 sistlidne januari till Riksdagens pröfning framlagt förslag till ändrad lydelse af 6, 13, 15, 16, 22 och 28 riksdagsordningen. Uti det förslaget

1892-02-20

Motion 1892:177 Andra kammaren (pdf, 666 kB)

Motion 1892:176 Andra kammaren

7 Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. kostnad valprotokollen från vederbörande ofördröjligen införskaffa och efter deras erhållande valförrättningen afsluta. v: Aajjb w o hfiA unlgm. J-f- nf i i;Till konstitutionsutskottet öfverlemnas vördsamt, att närmare formulera de tillägg till riksdagsordningen, som för vinnande

1892-02-17

Motion 1892:176 Andra kammaren (pdf, 213 kB)

Motion 1892:175 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. 5 N:o 175. Af herr P. G. Petersson i Brystorp, om tillägg till gällande bestämmelser rörande val till Riksdagens Andra Kammare. Vid föregående riksdagar hafva upprepade gånger framlagts förslag om bestämmande af en gemensam valdag för val af riksdagsmän till Andra Kammaren. Dessa

1892-02-17

Motion 1892:175 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1892:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o 174. Af herr A. F. LiljetLOlm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med med begäran om utarbetande af undervisningsplanför högre folkskolor. Den så kallade högre folkskolan leder sitt upphof frän åtskilliga vid 18561858 års riksdag väckta motioner, i livilka bland annat yrkades,

1892-02-17

Motion 1892:174 Andra kammaren (pdf, 308 kB)

Motion 1892:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 1 N:o m. Af herr J. Mankell, om tillägg till 16 och 86 af regeringsformen rörande församlingsfrihetens betryggande. Vid 1890 års riksdag väcktes af herrar V. Vahlin och P. Andersson i Högkil med anledning af upprepade kränkningar af församlingsrätten, särdeles genom tillämpning af

1892-02-16

Motion 1892:173 Andra kammaren (pdf, 392 kB)

Riksdagens protokoll 1892:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 9. Tisdagen den 16 februari. Kl. 3 e. m. 1. Upplästes två så lydande protokoll: År 1892 den 13 februari sammanträdde kamrarnes valmän för att utse Riksdagens justitieombudsman och befunnos, efter valförrättningens slut, rösterna hafva utfallit sålunda: herr assessoren i

1892-02-14

Riksdagens protokoll 1892:9 (pdf, 3496 kB)

Riksdagens protokoll 1892:6

IV.VtOAs.lSfAS i vVVil.v.v. v.l A,N VV RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 6. Onsdagen den 10 februari. Kl. 11 f. m. MU i1 i ii v f-U I Justerades protokollet för den 2 dennes. 2. Jemlikt förut fattadt beslut företogos nu val af dels sex revisorer för deltagande uti innevarande års granskning af statsverkets,

1892-02-08

Riksdagens protokoll 1892:6 (pdf, 510 kB)