Dokument & lagar (379 träffar)

Motion 1892:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 172. 3 Riksdagen för sin del, för den händelse de af undertecknade till innevarande års Riksdag afgifna motioner angående såväl ny värnpligtslag som ny härordning bifallas, måtte besluta den afskrifning af de å viss jord hvilande grundskatter m. m.som innehålles i Kongl. Maj:ts nådiga

1892-02-08

Motion 1892:172 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1892:171 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. till i nåder förordnade komiterade, hvilka förslag, jemte dertill hörande bilagor, härjemte bifogas.Stockholm den 8 februari 1892. John Bratt. Richard Berg. Carl Palm. W. Skytte. Axel Ryding. E. A. Edelstam. G. T hes trugC. F. Winkrans. G. Peyron. M. Alsterlund. Gustaf Svanberg. Elis

1892-02-08

Motion 1892:171 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1892:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o 170. Af herr J. Bratt m. fl.om antagande af grunder för ny härordning m. ro. Ehuru vi för vår del fortfarande hålla före, att de i vår den 30 sistlidne januari dagtecknade motion, n:o 166, omförmälda tre frågor,deraf den om ny härordning på senare tid städse gjorts beroende åt

1892-02-08

Motion 1892:170 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1892:169 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 169. 1 N:0 169. u:liv.förbi:c. Af herr P. Waldenström med flere, angående ändring i kongl. förordningen om handeln med vin och maltdrycker den 24 oktober 1885. Åberopande de skäl, som framställas i Andra Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtanden n:is 11 och 19 vid 1891 års riksdag,

1892-02-06

Motion 1892:169 Andra kammaren (pdf, 263 kB)

Riksdagens protokoll 1892:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren N:o 5. Måndagen den 1 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr Falk, Wilhelm, anmälde,1 att han infunnit sig vid riksdagen. Justerades protokollet för den 25 i denna månad. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet~följande, den 30 sistlidne januari bordlagda motioner:

1892-02-02

Riksdagens protokoll 1892:5 (pdf, 504 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 4. Tisdagen den 2 februari. Kl. 1 e. m. I Upplästes för justering de i kammarens sammanträden den 25 och 26 nästlidne januari förda protokoll. Ordet begärdes härvid af Herr Jonsson i Hof, som yttrade: Herr talman, mine herrar Vid den öfverläggning, som i kammaren förekom

1892-02-01

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 691 kB)

Motion 1892:168 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. 3 N:o 168. Af herr J. Bratt m. fl.om ändring i förordningen den 14 september 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst m. m. Då lösandet af härordningsfrågan ej torde kunna ske annat än i förening med grundskatteafskrifning och dermed sammanhängande frågor, hvilka

1892-01-30

Motion 1892:168 Andra kammaren (pdf, 148 kB)

Motion 1892:167 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 167. tf:o 167. Af herr J. Bratt m. fl.om antagande af ny vämpligtslag. På de skäl, som äro anförda af herr statsrådet och chefen för kongL landtförsvarsdepartementet i hans yttrande till statsrådsprotokollet den 4 innevarande månad, hvilket yttrande återfinnes å sid. 210 i ett protokoll

1892-01-30

Motion 1892:167 Andra kammaren (pdf, 117 kB)

Motion 1892:166 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 166. 1 tf:o 166. Af herr J. Bratt in. fl.om antagande af grunder för ny härordning m. m. På de skäl, som äro anförda af herr statsrådet och chefen för kongl. landtförsvarsdepartementet i hans yttrande till statsrådsprotokollet den 4 innevarande månad, h vil ket yttrande återfinnes å sid.

1892-01-30

Motion 1892:166 Andra kammaren (pdf, 142 kB)

Motion 1892:163 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 163. 25 N:o 163. Af herr M. Dallll, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag i fråga om statens öfvertagande af remonteringen af det indelta kavalleriet. Af alla de onera, som utgöra rustningsbesväret, är onekligen remonteringen numera det obehagligaste. Rusthållaren

1892-01-30

Motion 1892:163 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1892:160 Andra kammaren

Mötioner i Andra Kammaren, N:o 160. 1 N:o 160. Af herr A. Ryding m. fl.om antagande af grunder för ny härordning m. m. På de skäl, som äro anförda af herr statsrådet och chefen för kongl. landtförsvarsdepartementet i hans yttrande till statsrådsprotokollet den 4 innevarande månad, hvilket yttrande återfinnes å sid.

1892-01-30

Motion 1892:160 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1892:159 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 1S9. MP U 1 f, i f J VD i i.7ii. T rrruuoH i i. i:u 1 m trf ii:jf Te.t I i i, It UIOfJJmI lill lul ÄH■I ti if i ot t in i/ibv.il 1 3 t.0 13c N:o 159. si r i buoguuu.l Hertig inoft ast Af herr L. P©rS8011 i Helgebol, om ändrad lydelse af 18 Icap. 1 ärfdabalken. r Uti 18 kap.

1892-01-30

Motion 1892:159 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1892:158 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 158. N:o 158. Af herrar Y. Vahlill och P. Andersson i Högkil, om ändrad lydelse af 16 regeringsformen V j: I de förslag till strafflag, som af Kongl. Maj:t förelädes rikets ständer vid 1844 och 1847 års riksdagar, finnas intagna bestämmelser, af enahanda lydelse i begge, rörande församlingsrätten.

1892-01-30

Motion 1892:158 Andra kammaren (pdf, 340 kB)

Motion 1892:157 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, No 157. iii. N:o 157. Af herr Y. Yfthlill, om Hedemora pedagogis ombildning till mindre läroverk. Kongl. Maj:t har för innevarande Riksdag framlagt förslag till ombildning af en del lägre läroverk och ännu qvarvarande pedagogier till mindre, allmänna läroverk, i hvilka Barnundervisning

1892-01-30

Motion 1892:157 Andra kammaren (pdf, 202 kB)

Motion 1892:156 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 156. 11 f rl N:o 156. Af herr P. E i Vestlandaholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till lag angående häradsstyrelser. I b IH iV 1'1 L Under 1890 års riksdag väckte jag motion om häradsstyrelsers inrättande i riket på grund deraf, att det i lag

1892-01-30

Motion 1892:156 Andra kammaren (pdf, 390 kB)

Motion 1892:155 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Av o löo h tr 1 t 1 1 i.7 f rijiMi/CMfJ 7 j iruj.j iioi a ii urjit H r i Urp.wibU7 i v-i.1 Vi'Li ilek jiiI 7:i.i,te b mbä-it Li-fsil Jrtev iiA i:H R1 fliflITOilffi.f■fff f/i iSyii Vi in1 fil ii i, bm,i j:i l J 1.ii 1 il i i- f j r i i i v. ni i i 1 f 1 1 i ift i.h/i-bt fsr.iiii

1892-01-30

Motion 1892:155 Andra kammaren (pdf, 599 kB)

Motion 1892:154 Andra kammaren

3 Motioner i Andra Kammaren, N:o 154 Vi anhålla vördsamt om remiss till vederbörligt utskott, samt att utskottet vid behandlingen af denna motion täckes föreslå de förändringar, som för vinnande af motionens syfte erfordras. h. u Stockholm den 30 januari 1892. o A. A strö in. itni i todliai POfU t i.JC J c.i9 b G.

1892-01-30

Motion 1892:154 Andra kammaren (pdf, 219 kB)

Motion 1892:153 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 153. 1 i in u i ihnti U.jJ h ll ji K JpUijIlfVod BUiUUhiic 1ö.IJO egtt U 1g£lt.i0JliJSi:f f löl t trj Hif KlebeDUOily i,M. i jrI n!fiiv n L i iliLjfiitiri gaaiiöd is no i 3,p i IS i ifivi aion-nd an.i:ioiii-nii 1 1 i i j 1 i 1 i i i 11 N:o 153. n UOs im.fHil HJ Af herrar G. JanSSOll

1892-01-30

Motion 1892:153 Andra kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1892:151 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 151. No 151. Af herr E. TherinaBnius, om ändring af 60 regeringsformen. Uti Kongl. Maj:ts nådiga proposition till innevarande Riksdag, angående ändring i vissa delar af skattelagstiftningen, erinrar herr statsrådet och chefen för finansdepartementet, att grundskatternas afskrifning under

1892-01-30

Motion 1892:151 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1892:150 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 150. 3 den ena utkräfver dubbelt eller mera än af den andra i skatteväg och så kommer den nya väglagen och lägger ytterligare börda på den förut tyngst beskattade. t Hittills bär någon utsigt, om ock ringa, funnits, att ändringar och rättelser i någon mån kunnat ske. Men denna utsigt

1892-01-30

Motion 1892:150 Andra kammaren (pdf, 249 kB)