Dokument & lagar (380 träffar)

Motion 1896:151 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 151. 17 j u-1i-git O ILj i N:o 151. v- u- 1 Oi 1 j/j IMJ i f i i U i i 1 Af herr 0. G. Eklund från Stockholm, angående ändrad lydelse af 5, 11 och 14 i kongl. förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1362. I en till 1894 års Riksdag afgifven motion n:o 112 hemstälde jag

1896-01-28

Motion 1896:151 Andra kammaren (pdf, 434 kB)

Motion 1896:149 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 149. 9 N:o 149. Af herr L. Eriksson i Bäck, om ändrad lydelse af 11 i kongl. förordningen om kommunalstyrelse pa landet den 21 mars 1862. Af statistiska centralbyråns berättelse för år 1892 rörande den kommunala rösträtten finner man, att i allt för många kommuner de stora fyrktalen helt

1896-01-28

Motion 1896:149 Andra kammaren (pdf, 335 kB)

Motion 1896:147 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 147. 5 N:o 147. Af herr A. Olsson i Mårdäng, om skrifvelse till Kongl. Maj:t om ändring i 8 af instruktionen för läkare m. m. den 31 oktober 1890. Af såväl den under sistlidet år af professor C. Wallis verkstälda bearbetning af på centralstyrelsens för Sveriges allmänna folkskolelärareförening

1896-01-28

Motion 1896:147 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1896:146 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 146. Jag tager mig derför friheten föreslå, att vid beviljande af det å sjunde hufvudtiteln uppförda anslag till skogsodlingens befrämjande må fogas sådana bestämmelser, som möjliggöra anslagets användning ej blott på hittills tillämpadt och i den kongl. propositionen föreslaget sätt,

1896-01-28

Motion 1896:146 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1896:145 Andra kammaren

1 Moioner i Andra Kammaren, N:o 145. N:o 145. Af herr 0. R. Themptander, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående statsverkets tillstånd och behof. I det extra anslag, som under senare år vant uppfördt å sjunde hufvudtiteln för skogsodlingens befrämjande å enskildes skogar, har af Kongl. Maj:t i år föreslagits

1896-01-28

Motion 1896:145 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1896:142 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 142. N:o 142. Af herr C. W. Collander m. fl.angående åtgärder för vissa förändringar inom riksdagshuset. Vid 1883 års riksdag förelågo olika förslag till beredande af ökadt utrymme i den lokal, hvilken nu begagnas för servering af mat åt Riksdagens ledamöter. Dessa förslag föraidedde

1896-01-28

Motion 1896:142 Andra kammaren (pdf, 175 kB)

Motion 1896:141 Andra kammaren

8 Motionr i Andra Kammaren, N:o 141. kommer till Riksdagens behandling så fort ske kan och ej mot slutet af Riksdagens arbeten, få vi föreslå, att Riksdagen ville besluta: a att den i regeringsformens 63 först ornförmälda krititivsumma under tiden intill nästa riksdag bestämmes till 2,500,000 kronor och b att den andra

1896-01-28

Motion 1896:141 Andra kammaren (pdf, 194 kB)

Motion 1896:140 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 140. 7 N:o 140. Af herr C. F. PeterSSOll i Dänningelanda m. fl.angående de i 63 regeringsformen omförmälda kreditivsummor. Det beslut sistlidna års Riksdag fattade genom gemensam votering den 17 maj att höja de i 63 regeringsformen omförmälda kreditivsummor eller det s. k. lilla kreditivet

1896-01-28

Motion 1896:140 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1896:129 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 129. 1 N:o 129. Af herr S. 0. Nyländer m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående afgäld från j or dafsöndring ar. Vid 1893 och 1894 års riksdagar väcktes i Andra Kammaren motioner om ändrade bestämmelser i fråga om skyldighet för afsöndrad jord att till stamhemmanet utgöra årliga

1896-01-28

Motion 1896:129 Andra kammaren (pdf, 195 kB)

Motion 1896:127 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 137. 13 gifves, så vidt jag förstår, ingen annan utväg, än att förbud utfärdas för statens jernvägar att till befordran mottaga spirituösa drycker i mindre partier. Ett sådant förbud skulle, derom är jag öfvertygad, bidraga till superiets minskande vida mera än många andra af de förslag,

1896-01-28

Motion 1896:127 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1896:126 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 126. Nämndeman, som biträder vid vägsyn, tillgodonjutadagarfvode enligt 5 klassen i gällande resereglemente samt skjutsersättning beräknad efter lega för en häst för hvarje kilometer väg, som besigtigats samt ett nytt moment till 53 i samma lag så lydande: vägsyningskostnader. Stockholm

1896-01-28

Motion 1896:126 Andra kammaren (pdf, 197 kB)

Motion 1896:123 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 123. 1 Hus 123. Af herr Fridtjuv Berg, om skrifvelse till Kongl. Maj:t rörande åtgärder för beredande af lämplig uppfostran åt minderåriga förbrytare samt vanartade och i sedligt afseende försummade barn. Inom allt vidsträcktare kretsar synes man under senaste tiden hafva kommit till

1896-01-28

Motion 1896:123 Andra kammaren (pdf, 594 kB)

Motion 1896:121 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 121. N:o 121, Af herr A. MagllUSSOll, om skrifvelse till KongMaj:t angående förhöjda pensioner för arméns manskap. Enligt nu gällande bestämmelser om underhåll från Vadstena krigsmanshuskassa utgår underhåll i fjerde klassen med femton kronor årligen åt person, tillhörande manskapet

1896-01-28

Motion 1896:121 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1896:117 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. No 117. Af herr T. Zetterstraild, angående inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Norrköping. Då jag fortfarande hyser den uppfattning, att på de skäl, som återfinnas i min motion n:o 88 i Andra Kammaren 1894, Norrköping är den plats, dit, från riksbankens synpunkt sedt,

1896-01-28

Motion 1896:117 Andra kammaren (pdf, 121 kB)

Motion 1896:116 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 116. N:o 116. Af herr A. Petri, anyäende ändriny i 5 tulltaxeundcrrättelserna. I 5 tulltaxeunderrättelserna stadgas bland annat följande:Å inkommande varor, som enligt taxan förtullas med vissa procent af värdet, bör godsegaren uppgifva inköpspriset med tillägg af emballagets värdejemte

1896-01-28

Motion 1896:116 Andra kammaren (pdf, 207 kB)

Motion 1896:113 Andra kammaren

Motioneri Andra Kammaren, N:o 113. 11 N:o 113. Af herr S. T. Palme, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående införande af proportionella valsättet vid val inom Riksdagens kamrar. Ju mera det politiska lifvet utvecklas, desto mera sluta sig partierna tillsammans inbördes, desto skarpare ställa de sig emot hvarandra,

1896-01-28

Motion 1896:113 Andra kammaren (pdf, 351 kB)

Motion 1896:110 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o Ilo. 3 N:o 110. Af friherre I. A. von Knorling, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående fördelning af lindring i roteringsbesväret. Inom det län undertecknad tillhör hafva redan tvister uppkommit mellan delegare i soldatrotar angående fördelning af de genom lagen 2 december 1892 från

1896-01-28

Motion 1896:110 Andra kammaren (pdf, 244 kB)

Motion 1896:108 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 108. 1 Då tidpunkten nu synes mig vara nära, att äfven sådana af behofvet påkallade åtgärder äfven uti vårt land vidtagas och en verksam lagstiftning uti detta syfte införes, hvilken borde afse ej allenast de konstgjorda gödselämnena, hvaruppå uppmärksamheten i andra länder hufvudsakligen

1896-01-28

Motion 1896:108 Andra kammaren (pdf, 367 kB)

Motion 1896:106 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 106. No 106. Af herr M. IVi. Höjer, om skrifvelse till Konyl. Maj:t angående förbud, mot vadhållning genom s. k. totalisator. Den 30 juli 1893 hade skånska fältridtklubbens kapplöpningskomité å exercisfältet vid Baus i förening med kapplöpning anordnat en s. k. totalisator, en inrättning

1896-01-28

Motion 1896:106 Andra kammaren (pdf, 226 kB)

Motion 1896:104 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 104. mark, borde man taga detta lands stämpelskatt till utgångspunkt, hvarför jag tillåter mig föreslå, att stämpeln på spelkort sättes till samma belopp som den danska eller något liknande. Stockholm den 28 januari 1896. Wilhelm G. von Schwerin. N:0 104. Af friherre W. G. VOn Schwerin,

1896-01-28

Motion 1896:104 Andra kammaren (pdf, 176 kB)