Dokument & lagar (59 träffar)

Motion 2005/06:MJ62 av Sinikka Bohlin (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med en samlad bedömning av avfallsmarknaden efter översynen av undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna. Motivering Kommunerna är, liksom de privata


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ62 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att materialåtervinning bör prioriteras högre och källsortering öka. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dagens förpackningsbaserade producentansvar bör förändras så att


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, 4 bifall,

Motion 2005/06:MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:MJ55 av Ingegerd Saarinen (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör låta utreda hur miljö- och hälsoegenskaperna för drivmedel, både konventionella och alternativa, skall regleras, övervakas och följas upp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:MJU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ55 av Ingegerd Saarinen (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på fortsatta forskningsinsatser för att förbättra djurskyddet inom pälsdjursnäringen. Bakgrund I propositionen om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning föreslår regeringen tillsammans med samarbetspartierna


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:MJ43 av Johnny Gylling (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Motivering För landsbygdens överlevnad och utveckling är det av största vikt att lantbruksnäringarna ges goda förutsättningar och stabila näringsvillkor. I Blekinge finns en gren av dessa näringar som är särskilt utsatt och också angrips med illegala


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ43 av Johnny Gylling (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:MJ41 av Jeppe Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vi skall ha lika regler inom minkuppfödning i hela EU. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka forskningen och forskningssamarbetet


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:MJ41 av Jeppe Johnsson (m) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:MJ21 av Anita Brodén m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tills vidare behålla begreppet tillsyn i de nu aktuella lagarna och låta kontroll finnas med som ett annat mer inskränkt begrepp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kravet


Utskottsberedning: 2005/06:MJU23
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ21 av Anita Brodén m.fl. (fp) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:MJ20 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Likvärdiga konkurrensvillkor 3 4 Likvärdiga krav för riskfylld livsmedelshantering 4 5 Likvärdig kontroll inom Sverige 4 6 Rationell kontroll med kompetenta kontrollanter 5 7 Inrikta kontrollen dit den bäst behövs 5 8 Rimliga avgifter


Utskottsberedning: 2005/06:MJU23
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ20 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Ju22 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget att polismyndigheterna skall ha ensamrätt att ta emot vapen för skrotning. Riksdagen avslår förslaget om lämplighetsprövning vid utlåning av vapen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en allmän vapenamnesti. Riksdagen beslutar


Utskottsberedning: 2005/06:JuU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju22 av Beatrice Ask m.fl. (m) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ju20 av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en period av s.k. allmän vapenamnesti. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ålägga socialtjänsten anmälningsskyldighet av personer som på grund av extraordinära


Utskottsberedning: 2005/06:JuU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju20 av Jörgen Johansson (c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ju18 av Britta Lejon m.fl. (s, mp, v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS16 till riksdagen. Motivering Riksrevisionen har granskat Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna och pekar på en rad brister man funnit och ger även rekommendationer till förbättringar. Precisering av mål, tillsyn och föreskriftsrätt, bl.a.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU40
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju18 av Britta Lejon m.fl. (s, mp, v) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ju15 av Leif Björnlod m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kraven för att använda tvångsmedel inte skall sänkas, liksom att hemliga tvångsmedel inte skall användas i en utökad omfattning jämfört med vad som är fallet i dag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:JuU12 2005/06:JuU26 2005/06:JuU30
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju15 av Leif Björnlod m.fl. (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ju14 av Torkild Strandberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättrad redovisning av tillämpningen av de aktuella tvångsmedlen. Motivering Tvångsmedel, såsom hemlig övervakning eller avlyssning av enskilda och deras meddelanden, innebär ett allvarligt ingrepp i den personliga


Utskottsberedning: 2005/06:JuU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju14 av Torkild Strandberg m.fl. (fp) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Ju13 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättrad parlamentarisk insyn vid myndigheternas användande av hemliga tvångsmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättrad redovisning till riksdagen av användandet


Utskottsberedning: 2005/06:JuU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju13 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Ju12 av Rolf Olsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av de statistiska redovisningarna i skrivelsen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjligheterna för offentliga ombud att utöva sina uppdrag bör förbättras.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju12 av Rolf Olsson m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:U382 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Sammanfattning Jämställdhet mellan män och kvinnor är en mänsklig rättighet och en nödvändig förutsättning för att uppnå politisk, social och ekonomisk säkerhet i samhället. Dock ignoreras ständigt kvinnors mänskliga rättigheter. Genom våld och systematisk diskriminering förtrycks kvinnor runtom i världen. Trots att kvinnor


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:SfU2 2005/06:SfU4 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U382 av Rosita Runegrund m.fl. (kd) (doc, 99 kB)

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa. Utöver en stabil fred mellan tidigare fiender har vi européer EU och dess föregångare att


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU21 2005/06:KU23 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:SfU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 195 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Barnkonventionen 3 Barns rätt i vårdnadstvister 4 Kritik mot den nu gällande lagstiftningen 4 Kritik mot 2002 års vårdnadskommittés betänkande 6 Barn som brottsoffer 6 Barnmisshandel 7 Skärpta straff för misshandel av barn 8


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)
Paginering