Dokument & lagar (50 träffar)

Betänkande 2004/05:NU16

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på hur man ska komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor. Regeringen bör lämna sina förslag i tid för att riksdagen ska kunna behandla dem under riksmötet 2005/06. Regeringen bör också ta hänsyn till Konkurrensverkets förslag på området. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag att genomföra EU:s transparensdirektiv i svensk lag. Direktivets syfte är att underlätta EG-kommissionens granskning av att företag inte får sådana stöd från det allmänna eller andra fördelar av ett medlemsland som strider mot EG:s konkurrensregler för företag och stater. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Beredning: 2005-05-17 Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:NU16 (doc, 1687 kB)

Betänkande 2004/05:NU15

Det införs allmänna riktlinjer för myndigheters marknadskontroll av produkter i Sverige. Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma en tydligare styrning av marknadskontrollen. Med marknadskontroll menas stickprovskontroll av produkter efter att dessa släppts på marknaden för att säkerställa att produkterna uppfyller ställda krav. Tullverket ska på begäran och utan föregående sekretessprövning tillhandahålla ett antal marknadskontrollmyndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor. Den nuvarande bestämmelsens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta ytterligare myndigheter. Lagen om teknisk kontroll ändras för att tydliggöra att Swedac har hand om ackreditering av certifieringsorgan för certifiering av alla typer av ledningssystem.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:NU15 (pdf, 149 kB)

Betänkande 2004/05:NU13

Riksdagen godkände följande mål för turistpolitiken: att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet. Riksdagen godkände också inriktningen av turistpolitiken. Två grundperspektiv, ett näringsfrämjande och ett Sverigefrämjande, är utgångspunkt för inriktningen. Riksdagen godkände vidare att Turistdelegationen avvecklas.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:NU13 (doc, 285 kB)

Betänkande 2004/05:AU7

Den 1 juli 2005 utvidgas förbudet mot könsdiskriminering. Det utvidgade förbudet ska gälla bland annat inom socialförsäkringssystemet, hos arbetsförmedlingen, vid yrkespraktik, för medlemskap i fack-, arbetsgivar- och yrkesföreningar och vid handel med varor, tjänster och bostäder. Även skyddet för inhyrd och inlånad arbetskraft stärks. Det införs också ett uttryckligt förbud mot instruktioner att diskriminera i både jämställdhetslagen och 2003 års lag om förbud mot diskriminering. Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier blir uttryckligen förbjudet. Förbudet mot könsdiskriminering gäller inte tillhandahållande av tjänster eller bostäder om olika behandling av kvinnor och män "kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet". Beslutet innebär att tre EU-direktiv genomförs i svensk lag. Lagändringarna syftar till att stärka jämställdhetssträvandena i samhället. Ändringarna innebär att skyddet mot könsdiskriminering nu i princip blir lika omfattande som det tidigare skyddet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) ska få tillsyn över de nya förbuden mot könsdiskriminering.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 20
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-05-31 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:AU7 (doc, 3592 kB)

Betänkande 2004/05:NU14

Riksdagen sade ja till regeringens och näringsutskottets förslag till ny naturgaslag och till ändringar i ellagen. Ändringarna krävs för att genomföra EU:s nya el- och gasmarknadsdirektiv. Beslutet innebär bland annat följande. Ett krav ställs på elleverantörerna att ange elens ursprung. En ny regel införs som innebär att i ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i en koncern vars elnät har minst 100 000 kunder får inte en styrelseledamot, vd eller firmatecknare samtidigt vara styrelseledamot, vd eller firmatecknare i ett företag som ägnar sig åt produktion av och handel med el. Här har riksdagen gjort en ändring i förhållande till regeringens förslag. En sänkt gräns för timvis mätning av elförbrukning och särredovisning av fjärrverksamhet införs. Den nya naturgaslagen innebär bland annat en öppning av marknaden och att bestämmelser om systemansvar införs. Riksdagen sade nej till motioner om leveranssäkerhet, som har lämnats in med anledning av stormen i januari 2005, och till motioner om reformerad elmarknad, elcertifikat, byte av leverantör, mellanstatlig samverkan, Euratom och kärnkraftsavvecklingen.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 30
Justering: 2005-05-12 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-25

Betänkande 2004/05:NU14 (doc, 5490 kB)

Betänkande 2004/05:AU9

Riksdagen godkände regeringens förslag om utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer. I dag är arbetsgivare skyldiga att lämna fortlöpande information om verksamheten till arbetstagarorganisationer som de har kollektivavtal med. En ny tvingande bestämmelse införs som innebär att arbetsgivaren ska lämna motsvarande information till arbetstagarorganisationerna i de fall där arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls. Informationen ska ges till den lokala arbetstagarorganisationen om en sådan finns på arbetsplatsen. En arbetstagarrepresentant som får information har rätt till skälig ledighet för att ta emot informationen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-12 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:AU9 (pdf, 365 kB)

Betänkande 2004/05:NU17

Konsumenter som missgynnats när ett företag brutit mot konkurrensreglerna ska kunna få skadestånd i större utsträckning än tidigare. I dag är ett företag som överträder konkurrenslagen skyldigt att betala skadestånd endast till ett annat företag eller en avtalspart. För att öka möjligheterna för dem som drabbas att utnyttja sin rätt till skadestånd förlängs preskriptionstiden från fem till tio år. Konkurrensverket ska få rätt att göra undersökningar i bostäder och andra utrymmen som används av styrelseledamöter och anställda i det företag som myndigheten utreder. För detta krävs att den misstänkta överträdelsen är allvarlig och att Stockholms tingrätt har gett sitt godkännande. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:NU17 (doc, 179 kB)

Betänkande 2004/05:AU8

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Bakgrunden är ett uttalande av riksdagen våren 2001 om behovet av en utredning om rätt till politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Riksdagen instämmer med regeringen i att debatt och information är viktigt, men ser liksom regeringen svårigheter med att lagstifta i frågan. Saken bör inte heller utredas vidare. Riksdagen avslutade därför ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen gjorde också ett uttalande om möjligheterna att kringgå turordningsreglerna i LAS. Regeringen bör uppmärksamma frågan och vid behov återkomma till riksdagen. Två reservationer av fem partier i arbetsmarknadsutskottet (m, fp, kd, c, mp) fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen beslutade därmed att inte upphäva det undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt för småföretag att undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Riksdagen gav vidare regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om starkare skydd för föräldralediga.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 21
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-28 Beslut: 2005-04-28

Betänkande 2004/05:AU8 (doc, 380 kB)

Betänkande 2004/05:NU12

Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag till riksdagen om Vattenfall AB och statens ägarförvaltning av bolaget. Riksdagen sade nej till styrelsens förslag och en motion. När det gäller Vattenfalls uppdrag anser riksdagen att den i dagarna föreslagna ändringen av företagets bolagsordning tillgodoser de förslag som lagts fram. Även förslagen om formerna för ägarstyrning avslås eftersom regeringen ska redovisa vilka åtgärder den vidtagit med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. När det gäller frågan om insyn i och kontroll av utländska dotterbolag konstaterar riksdagen att det är ett mycket begränsat antal dotterbolag till statligt ägda bolag där sådana problem som Riksrevisionen beskrivit kan uppstå. I motionen föreslås också att riksdagen ska höras vid väsentliga förändringar av statliga bolags verksamhetsinriktning. Riksdagen tycker att det fungerar bra som det är.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 6
Beredning: 2005-03-01 Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:NU12 (pdf, 269 kB)

Betänkande 2004/05:NU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika handelspolitiska frågor inom WTO och EU.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:NU11 (doc, 506 kB)

Betänkande 2004/05:AU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om diskriminering. Skälet är bland annat att Diskrimineringskommittén redan arbetar med frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och ombudsman, påföljd vid diskriminering, Sveriges arbete i ILO, etnisk diskriminering, kvotering och positiv särbehandling, diskriminering på grund av funktionshinder, diskriminering på grund av ålder och HBT-frågor (frågor som rör homo- och bisexuella och transpersoner).

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:AU5 (doc, 244 kB)

Betänkande 2004/05:AU6

Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag om förbättringar av Arbetsmiljöverkets tillsyn. Riksdagen konstaterade att åtgärder vidtas för att förbättra tillsynen och att regeringen avser att återkomma med en redovisning av dessa. Riksdagen sade därför nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om arbetsmiljö och motioner med anledning av stormen i södra Sverige i början av januari 2005. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 16
Justering: 2005-03-03 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:AU6 (doc, 452 kB)

Betänkande 2004/05:NU10

Regeringen har presenterat ett handlingsprogram för minskad administration för företagen. Handlingsprogrammet innehåller åtgärder som ska genomföras under innevarande mandatperiod. Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med regelförenklingar för företag. Med anledning av granskningen har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motionsförslag. Riksdagen påminner om sitt tillkännagivande hösten 2002 om en intensifiering av arbetet med att förenkla reglerna för företagen (se 2002/03:NU1 ) och anser att det verkar finnas goda utsikter att dessa mål ska kunna uppnås. Samtidigt understryker riksdagen att regelförenklingsarbetet är ett pågående arbete som inte är slutfört.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:NU10 (doc, 200 kB)

Betänkande 2004/05:AU4

Riksdagen gjorde ett uttalande om a-kassan och förtroendeuppdrag. Regeringen bör närmare överväga frågan om bland annat ersättningsrätt för personer som har förtroendeuppdrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion (s) om att arbetslösa ska kunna ha politiska uppdrag utan att de förlorar sin a kasseersättning. Riksrevisionens styrelse har lämnat ett förslag som gäller brister i arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen utgår från att regeringen återkommer med en redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av dessa brister utan att det behövs något riksdagsbeslut om den saken. Riksdagen sade därför formellt nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 9
Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:AU4 (doc, 410 kB)

Betänkande 2004/05:NU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om nya företagsformer, kapitalförsörjning, social ekonomi samt kvinnors, invandrares och ungas företagande. I andra motioner lämnas förslag som handlar om industriella utvecklingscentrum, oseriösa företag, företagsnedläggningar, design samt auktorisation och certifiering. Ytterligare andra motioner innehåller förslag med kopplingar till olika industrisektorer, till exempel skogsindustri, betong- och cementindustri, fordonsindustri, försvarsindustri och audiovisuell industri.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 14
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-10

Betänkande 2004/05:NU9 (doc, 276 kB)

Betänkande 2004/05:NU8

Minerallagen ändras den 1 maj 2005 efter flera års utredningar. Ändringarna går markägarna till mötes när det gäller inflytande på mineralverksamheten och i ekonomiska termer. En av de större ändringarna är att markägarna och andra sakägare som exempelvis arrendatorer får rätt att framföra sina synpunkter i samband med att gruvföretaget redovisar en arbetsplan för undersökningsarbete. Om gruvföretaget och sakägaren inte kommer överens om undersökningsarbetet blir det bergmästaren som beslutar. De områden där undersökningsarbete inte får genomföras, till exempel i närheten av bostäder, utökas. Bergmästaren får möjlighet att ställa villkor, till exempel för att skydda natur- eller kulturmiljöer, i alla typer av undersökningstillstånd. En generell skyldighet införs att utföra undersökningsarbeten så att minsta skada vållas på natur- och kulturmiljön. En principiell förändring är att gruvföretaget vid nya bearbetningskoncessioner ska betala en särskild ersättning (mineralersättning) till ägare av de fastigheter som ligger inom koncessionsområdet och till staten. Ett syfte är att stimulera markägarnas intresse för mineralverksamheten. Vidare innebär ändringarna bättre möjligheter till inlösen av fastigheter när bearbetningskoncession meddelats menkoncessionen blivit outnyttjad.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 19
Justering: 2005-02-15 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:NU8 (doc, 3283 kB)

Betänkande 2004/05:AU3

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om ändringar i arbetstidslagen för att tydligare genomföra EG:s arbetstidsdirektiv. De nya reglerna innebär bland annat att den genomsnittliga veckoarbetstiden får vara högst 48 timmar och dygnsvilan måste vara minst elva sammanhängande timmar. Detta ska inte gälla vissa arbeten inom offentliga verksamheter som till exempel polisen och försvaret. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2005. Om det vid den tidpunkten och därefter, fram till och med den 31 december 2006, finns kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen börjar reglerna gälla först den 1 januari 2007. Lagens så kallade EG-spärrar blir tydligare, det vill säga att kollektivavtal inte ska innebära sämre regler för arbetstagarna än som följer av arbetstidsdirektivet.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2005-02-03 Debatt: 2005-02-16 Beslut: 2005-02-16

Betänkande 2004/05:AU3 (doc, 1047 kB)

Motion 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. mp Orkanen Gudrun väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en modern krisberedskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SkU19 2004/05:TU17 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ6 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 25 2 Inledning 26 3 Förslag till riksdagsbeslut 26 4 Låt Skogsstyrelsen genomföra skoglig haveriutredning 27 5 Få ut virket ur skogen 28 5.1 Använd militär överskottskapacitet 28 5.2 Ge dispenser för virkestransporter 29 5.3 Effektivitet i virkestransporterna på järnväg


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU23 2004/05:TU17 2005/06:FöU5 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall


Utskottsberedning: 2004/05:FöU8 2004/05:LU15 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU28 2004/05:TU17 2005/06:FöU12 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Paginering