Dokument & lagar (234 träffar)

Betänkande 2011/12:AU11

Diskrimineringslagen har ett allmänt förbud mot könsdiskriminering vid tillhandahållande av försäkringstjänster. Detta förbud ersätts nu med ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor. Lagändringen börjar gälla den 21 december 2012, och kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt.

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Riksdagen menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området. En avgörande förutsättning är, enligt riksdagen, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 15
Justering: 2012-05-31 Debatt: 2012-06-13 Beslut: 2012-06-14

Betänkande 2011/12:AU11 (pdf, 1290 kB) Webb-tv debatt om förslag: Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

Betänkande 2011/12:AU13

Riksdagen sa nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2011 om ledighets- och arbetstidsfrågor och om tidsbegränsade anställningsformer. Motionerna handlar bland annat om olika förändringar av de tidsbegränsade anställningsformerna i lagen om anställningsskydd, en förlängning av rätten till förkortad arbetsdag för föräldrar, en översyn av semesterlagen och rätt till heltid.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 11
Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-05-30 Beslut: 2012-05-30

Betänkande 2011/12:AU13 (pdf, 183 kB) Webb-tv debatt om förslag: Frågor om ledighet och anställningsformer

Betänkande 2011/12:AU12

Riksdagen beslutade om följande lagändringar:

  • Kammarrätternas sammansättning ändras i vissa typer av mål. Nämndemän ska inte längre medverka i kammarrätterna i mål gällande lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.
  • Kommuner får möjlighet att samverka om att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Kommunernas skyldigheter enligt lagen om offentlig upphandling påverkas inte.
  • Ändringar görs i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och inkomstskattelagen. Detta för att skapa en mer ändamålsenlig struktur på det arbetsmarknadspolitiska regelverket.
  • Arbetsförmedlingen kan i dag begränsa byggverksamheten genom byggnadstillstånd och på så sätt jämna ut byggverksamheten över tid med hänsyn till byggarbetsmarknaden. Detta system, som numera sällan används, avvecklas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om nämndemännen och från Sverigedemokraterna om samhällsorienteringen.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2012-05-10 Debatt: 2012-05-24 Beslut: 2012-05-24

Betänkande 2011/12:AU12 (pdf, 443 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m.

Utlåtande 2011/12:AU14

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag om den så kallade Monti II-förordningen strider mot subsidiaritetsprincipen och skickar ett motiverat yttrande till EU-parlamentets, Europeiska rådets och EU-kommissionens ordförande. Enligt subsidiaritetsprincipen, även kallad närhetsprincipen, ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt.

Den fria rörligheten över gränserna är något positivt men får inte ske till priset av social dumpning. Syftet med Monti II-förordningen är att förtydliga förhållandet mellan allmänna principer för och grundläggande rättigheter om kollektiva åtgärder, exempelvis strejker, och etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster inom EU. Riksdagen anser att kommissionens förslag i dess nuvarande skick inte bidrar till att förtydliga detta. Förslaget leder inte till större rättssäkerhet och kan istället störa det svenska systemet för tvistlösning. Inte heller ser riksdagen något mervärde i den föreslagna regleringen på EU-nivå.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-03 Debatt: 2012-05-10 Beslut: 2012-05-10

Utlåtande 2011/12:AU14 (pdf, 56 kB)

Motion 2011/12:A7 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:A7 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. SD289 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare


Utskottsberedning: 2011/12:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A7 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:A4 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:A4 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster SD301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A4 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. S63000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring och 95 lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor.


Utskottsberedning: 2011/12:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Betänkande 2011/12:AU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna handlar om allmänna principer för försäkringen, hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och villkoren för rätt till ersättning. Andra motioner handlar bland annat om förtroendevaldas situation och försäkringens regelverk när det gäller företagande och bisyssla.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 12
Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-19

Betänkande 2011/12:AU8 (pdf, 226 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring och 95 lagen 1997:239


Utskottsberedning: 2011/12:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Betänkande 2011/12:AU9

Riksdagen beslutade att uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med initiativ i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer. De lagregler för att skydda löner som beskrivs i betänkandet säkerställer inte, särskilt när det bildats långa entreprenadkedjor, att arbetstagare som utstationerats till Sverige får intjänad lön med mera. Riksdagen sa därmed ja till att delvis bifalla tre socialdemokratiska motioner.

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden om arbetsrättsliga frågor.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat den ILO-rekommendation om hiv/aids och arbetslivet som antagits på Internationella arbetskonferensen. Regeringen anser att rekommendationen kan vara en inspiration i arbetet med att skapa opinion och för att utveckla det förebyggande arbetet men tycker inte att den kräver några åtgärder för Sveriges del. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 10
Beredning: 2012-03-15 Justering: 2012-03-20 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-29

Betänkande 2011/12:AU9 (pdf, 220 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa arbetsrättsliga frågor

Utlåtande 2011/12:AU10

Arbetsmarknadsutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om omstrukturering och anpassning till förändringar. Grönbokens syfte är att främja sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft inom ramen för Europa 2020-strategin. I grönboken sammanfattar EU-kommissionen hur EU-länderna hanterat den ekonomiska krisen när det gäller omstruktureringar av företag och deras sociala konsekvenser.

Arbetsmarknadsutskottet anser inte att granskningen av grönboken ger anledning till några nya ställningstaganden. Utskottet har tidigare redovisat sina ståndpunkter i ett yttrande om kommissionens arbetsprogram 2012, vilket innehåller många av de frågor som grönboken tar upp. Utskottet har då betonat bland annat vikten av att värna den svenska modellen, respekten för arbetsmarknadens parter liksom de avtal de har träffat med varandra. Riksdagen beslutade att lägga grönboken till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-15 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-29

Utlåtande 2011/12:AU10 (pdf, 56 kB)

Utlåtande 2011/12:AU7

Arbetsmarknadsutskottet har granskat EU-kommissionens meddelande Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare. Syftet med dokumentet är att bidra till debatten om hur EU kan stödja medlemsländerna i integrationsarbetet genom att dra lärdomar från erfarenheter från hela EU. Fokus ligger på att stärka migranters delaktighet i samhälle och utöka insatser på lokal nivå samt involvera ursprungsländerna i integrationsarbetet. Dokumentet innehåller en överblick över kommande utmaningar och rekommendationer och förslag på vad olika aktörer kan göra för att främja integrationen.

Arbetsmarknadsutskottet ser i huvudsak positivt på det som kommissionen tar upp. Angreppssättet ligger nära det svenska. Det är viktigt med öppenhet och tolerans i det europeiska samarbetet och att migranters mänskliga rättigheter värnas. EU behöver migration för att mildra effekterna av den demografiska utvecklingen och öka den globala konkurrenskraften. Ökad arbetskraftsinvandring utgör ett positivt bidrag i detta avseende, liksom en snabb etablering på arbetsmarknaden av både kvinnor och män. Det är dessutom viktigt att integrationspolitiken genomsyrar även andra politiska områden, exempelvis utbildningspolitiken.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2012-02-23 Debatt: 2012-03-21 Beslut: 2012-03-28

Utlåtande 2011/12:AU7 (pdf, 72 kB) Webb-tv debatt om förslag: En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare

Betänkande 2011/12:AU6

Arbetsmarknadsutskottet har granskat regeringens redogörelse för jämställdhetspolitikens inriktning under perioden 2011-2014. Riksdagen beslutade 2006 att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De nya insatserna ska dels fullfölja det reformarbete som startade under föregående mandatperiod, dels säkerställa hållbarheten i de åtgärder som redan genomförts. De områden som har högst prioritet är att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Fortsatta insatser för en jämställd arbetsmarknad och jämställdhet i skolan är andra prioriterade områden.

Utskottet välkomnar den fortsatta ambitiösa satsningen från regeringen. Det finns stora brister i jämställdheten mellan kvinnor och män, konstaterar man. Mycket arbete återstår till exempel när det gäller kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet samt att kunna kombinera arbete och familjeliv. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att våld och andra övergrepp mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan i dag. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 12
Justering: 2012-02-23 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:AU6 (pdf, 292 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014

Betänkande 2011/12:AU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetsmiljö. Orsaken är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förstärkning av arbetsmiljöarbetet, dödsolyckor i arbetslivet, företagshälsovård, skyddsombud och den psykosociala arbetsmiljön.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 10
Justering: 2012-02-02 Debatt: 2012-02-16 Beslut: 2012-02-16

Betänkande 2011/12:AU5 (pdf, 216 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetsmiljö

Betänkande 2011/12:AU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,5 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2012. De största anslagen är arbetslöshetsersättning, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. I regeringens förslag ingår ett särskilt arbetsmarknadspaket om sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014, med fokus på insatser för jobb, bättre arbetsförmedling, bättre uppföljning och högre kvalitet och aktivitet i åtgärderna. En god matchning mellan arbetssökande och lediga platser säkras för att förhindra flaskhalsar och sämre tillväxtförutsättningar, bland annat genom satsningen på Arbetsförmedlingen. Riksdagen har inget att invända mot de mål för arbetsmarknadspolitiken och arbetslivspolitiken som regeringen föreslår. Riksdagen ställer sig också bakom regeringens bedömning att Riksrevisionens rapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen inte kräver några åtgärder.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 18
Justering: 2011-12-01 Debatt: 2011-12-14 Beslut: 2011-12-15

Betänkande 2011/12:AU2 (pdf, 713 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande 2011/12:AU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på knappt 8,4 miljarder kronor i budgetanslag för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2012. I utgiftsområdet ingår integrationspolitik, politik mot diskriminering och jämställdhetspolitik. Större delen av budgetanslaget går till flyktingmottagande. I fråga om integrationspolitiken ställer sig utskottet positivt till regeringens tydliga inriktning på att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska. På diskrimineringsområdet framhåller utskottet vikten av att fortsätta arbetet med att förebygga diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. När det gäller jämställdhet anser utskottet att fortsatta reformer är nödvändiga för att utveckla och förstärka jämställdheten inom alla samhällsområden.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2011-11-17 Debatt: 2011-12-07 Beslut: 2011-12-08

Betänkande 2011/12:AU1 (pdf, 405 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utlåtande 2011/12:AU4

EU-kommissionen har lämnat ett förslag om ett EU-program för social förändring och social innovation. En del i förslaget handlar om mikrofinansiering och socialt entreprenörskap. Riksdagen menar att det kan finnas anledning att ha en övergripande strategi för utveckling av socialt företagande inom EU. Riksdagen är däremot tveksam till om det finns ett europeiskt mervärde i att främja mikrokreditgivning och stöd till socialt företagande. Varje EU-land bör självt kunna nå dessa mål. Riksdagen anser därför att denna del av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen) och beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2011-11-22 Debatt: 2011-11-30 Beslut: 2011-11-30

Utlåtande 2011/12:AU4 (pdf, 67 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation

Utlåtande 2011/12:AU3

EU-kommissionen vill förlänga EU:s globaliseringsfond till 2014-2020. Fonden ska hjälpa uppsagda arbetstagare som drabbats av globaliseringen. Riksdagen anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen) och beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU. Globaliseringsfonden startade 2007 för att hjälpa arbetstagare som blivit uppsagda på grund av strukturella förändringar i världshandeln. Arbetstagarna ska få stöd för att underlätta deras snabba återinträde på arbetsmarknaden. Senare har det bestämts att fonden även ska kunna ge stöd till arbetstagare som sagts upp på grund av en allvarlig störning i den lokala, regionala eller nationella ekonomin till följd av en oförutsedd kris. Kommissionen vill nu också utvidga fondens målgrupp, bland annat till att inkludera jordbrukare som påverkas av EU:s handelsavtal. Riksdagen menar att varje EU-land självt kan uppnå målet med fonden. Länderna har huvudansvaret och de främsta instrumenten för sysselsättningspolitiken och socialpolitiken. EU:s roll bör enbart vara stödjande och kompletterande. Det är, enligt riksdagen, en viktig princip att varje land inom ramen för EU-rätten har möjlighet att värna och utveckla sina respektive modeller för arbetsmarknaden.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2011-11-22 Debatt: 2011-11-30 Beslut: 2011-11-30

Utlåtande 2011/12:AU3 (pdf, 50 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)

Motion 2011/12:A3 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:A3 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2011/12:16 ILO:s rekommendation nr 200 om hiv/aids och arbetslivet SD221 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för vissa arbetsgivare att fråga arbetstagare


Utskottsberedning: 2011/12:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A3 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014 SD219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens skrivelse i fråga om de allmänna utgångspunkterna. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:AU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 63 kB)