Dokument & lagar (174 träffar)

Utlåtande 2006/07:SfU13

Socialförsäkringsutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet, som enligt en handlingsplan ska införas före utgången av 2010. Kommissionen ska utarbeta en strategisk plan i början av 2008. Utskottet anser det eftersträvansvärt med en ökad harmonisering av asylpolitiken inom EU. Utskottet vill se ett rättssäkert och öppet system som värnar möjligheten att söka asyl och anser att en utveckling mot stängda gränser kring Europa måste undvikas. Det övergripande målet måste vara att öka EU:s sammantagna kapacitet att ta emot asylsökande jämfört med i dag. Frågor som rör mekanismerna för fördelning av ansvar för prövningen av asylansökningar och som rör ekonomisk solidaritet mellan medlemsstaterna är också centrala. Utskottet anser att vissa frågeställningar som tas upp i grönboken kan behöva ändringar i EU:s fördrag, och i den strategiska planen bör kommissionen redogöra för den rättsliga grunden för de olika förslagen till åtgärder. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2007-09-12 Debatt: 2007-09-26 Beslut: 2007-09-26

Utlåtande 2006/07:SfU13 (pdf, 195 kB)

Motion 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om läkarintyg från första dagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att införa rätt för arbetsgivare att kräva läkarintyg från första dagen. Riksdagen avslår förslaget om att avskaffa


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om utökade möjligheter för arbetsgivare att begära läkarintyg. Riksdagen avslår regeringens förslag om att


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Betänkande 2006/07:SfU12

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny bidragsbrottslag. En person som medvetet lämnar en oriktig uppgift eller låter bli att anmäla ändrade förhållanden och på så sätt får mer pengar från Försäkringskassan än den har rätt till kan dömas för bidragsbrott. Det gäller också vid utbetalningar från till exempel Centrala studiestödsnämnden, kommunen eller arbetslöshetskassan. Om felaktigheten inte görs medvetet men av grov oaktsamhet kan personen dömas för vårdslöst bidragsbrott som kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor är skyldiga att göra en anmälan till polisen om de misstänker brott. Lagen börjar gälla den 1 augusti 2007.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 5
Justering: 2007-05-31 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:SfU12 (pdf, 996 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bidragsbrottslag

Betänkande 2006/07:SfU10

Arbetsgivaravgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, och den allmänna löneavgiften sänks för anställda som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Syfte är att underlätta för yngre att komma in på arbetsmarknaden. Avgifterna sänks därmed från 32,42 till 21,31 procent. För andra halvåret 2007 blir det en något lägre nedsättning till 22,71 procent, för att inte påverka ålderspensionsavgiften. Det blir en motsvarande sänkning även för enskilda företagare i samma ålder som betalar egenavgifter. I deras fall sänks de totala avgifterna, om inte extra karenstid valts, från 30,71 till 20,45 procent. De avgifter som betalas får aldrig understiga ålderspensionsavgiften.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2007-05-16 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:SfU10 (pdf, 1483 kB)

Betänkande 2006/07:SfU9

Kravet på att arbetsgivaren ska genomföra rehabiliteringsutredningar enligt lagen om allmän försäkring avskaffas. Arbetsgivaren ska i stället lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Det kan till exempel handla om upplysningar som rör den försäkrades arbetsuppgifter eller genom att arbetsgivaren medverkar till att undersöka möjligheterna till att bereda den försäkrade andra arbetsuppgifter. Bakgrunden till de ändrade reglerna är bland annat att arbetsgivaren i många fall inte har tillgång till den medicinska information som oftast behövs för att kunna bedöma om och när det är lämpligt att vidta rehabiliteringsåtgärder. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:SfU9 (pdf, 2134 kB)

Betänkande 2006/07:SfU8

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som redovisar den svenska migrations- och asylpolitiken sedan 2005. Riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen säger också nej till motioner om asyl- och migrationsfrågor, bland annat frågor om uppehållstillstånd, verkställighet av avvisningsbeslut och visumkrav samt svenskt medborgarskap.

Förslagspunkter: 47 Reservationer: 49
Beredning: 2007-03-22 Justering: 2007-04-24 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:SfU8 (pdf, 792 kB) Webb-tv debatt om förslag: Migration och asylpolitik

Betänkande 2006/07:SfU7

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Detta för att Sverige ska uppfylla vissa krav som EU ställer. Det innebär till exempel att den som har fallit offer för människohandel ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader om personen samarbetar i brottsutredningen och ställer upp som vittne i rättegången. Även uppehållstillstånd för betänketid på 30 dagar ska kunna meddelas. Lagändringarna börja gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2007-04-10 Justering: 2007-04-24 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:SfU7 (pdf, 623 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel

Motion 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Bidragsbrottslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det inte krävs mer lagstiftning för att komma till rätta


Utskottsberedning: 2006/07:SfU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. s Bidragsbrottslag Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Motivering 3 Vissa grupper blir särskilt utsatta 3 Förslagets avgränsning långt ifrån självklar 4 Informations-kontroll- och samordningssystem av stor vikt 4 Förslag till


Utskottsberedning: 2006/07:SfU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. v Bidragsbrottslag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag. 2 Regeringens förslag Regeringen föreslår i propositionen att en bidragsbrottslag skall införas med straffbestämmelser som är anpassade till de


Utskottsberedning: 2006/07:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. s Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om avskaffande av bestämmelsen om arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar. Riksdagen avslår förslagen om förändringar i befintlig lagstiftning gällande AFL 22


Utskottsberedning: 2006/07:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. v Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att avskaffa arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 3 lagen 1962:381 om allmän försäkring AFLRiksdagen avslår förslaget om förändringar


Utskottsberedning: 2006/07:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. s Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behoven av tillräckliga resurser för att inom berörda myndigheter kunna hantera beräknad ökning av asylsökande. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Sf16 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf16 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra AFL enligt Rehabiliteringsutredningens förslag om att plan för åtgärder på arbetsplatsen ska lämnas till


Utskottsberedning: 2006/07:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf16 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Sf12 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf12 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år. Motivering Miljöpartiet


Utskottsberedning: 2006/07:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf12 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. s Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Systemskifte på svensk arbetsmarknad 2 Ökad långtidsarbetslöshet bland ungdomar 4 Aktiva insatser


Utskottsberedning: 2006/07:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:53 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel. Riksdagen beslutar om yrkande 1 avslås om ändring i 5 kap. 15 utlänningslagen


Utskottsberedning: 2006/07:SfU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Betänkande 2006/07:SfU6

Försäkringskassan ska kunna kräva ränta vid återkrav av socialförsäkringsförmåner. Det innebär att personer som är skyldiga att återbetala en socialförsäkringsförmån och som har kommit överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har fått anstånd med betalningen ska betala ränta. Personer som inte återbetalat ett återkrävt belopp i rätt tid ska betala dröjsmålsränta med en högre räntesats. Försäkringskassan ska kunna helt eller delvis ta tillbaka kravet på ränta. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007 och ska tillämpas första gången på återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter att lagen började gälla.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:SfU6 (pdf, 3161 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa regler om ränta i samband med återkrav