Dokument & lagar (374 träffar)

Betänkande 2006/07:SoU14

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om utredningar som gäller barn som har dött i samband med ett brott. Utredningarna ska göras när ett barn avlidit på grund av ett brott eller när det finns särskilda skäl att utreda ett barns dödsfall. I båda fallen krävs att man kan misstänka att barn har avlidit på grund av förhållanden som har inneburit att barnet varit i behov av skydd. En utredning får även göras om barnet har avlidit utomlands, om barnet var svensk medborgare eller bodde i Sverige. Lagen ska börja gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-31 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:SoU14 (pdf, 930 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Betänkande 2006/07:SoU15

Den nu gällande åldersgränsen, 70 år, för läkare och sjukgymnaster för att få ersättning tas bort. Beslutet gäller ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för sjukgymnastik. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-05-10 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:SoU15 (pdf, 282 kB)

Betänkande 2006/07:SoU12

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagstiftningen när det gäller vissa läkemedels- och psykiatrifrågor. Förslaget innebär bland annat att Läkemedelsverket, redan i samband med beslutet att godkänna ett läkemedel, också ska avgöra om läkemedlet ska gå att byta ut mot ett annat likvärdigt och billigare läkemedel. Att beslutet om utbytbarhet på det viset kommer tidigare innebär minskade kostnader för samhället. Förslaget innebär också ändringar i bestämmelserna om utvisning av personer som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:SoU12 (pdf, 2571 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor

Betänkande 2006/07:SoU13

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om äldrefrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de flesta frågor motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 6
Justering: 2007-04-17 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:SoU13 (pdf, 260 kB) Webb-tv debatt om förslag: Äldrefrågor

Betänkande 2006/07:SoU11

Riksdagen antar regeringens förslag om hur sjukhus ska kunna drivas. Bland annat ska det bli lättare för landstingen att helt eller delvis överlämna driften av sjukhus till privata, vinstgivande, intressen. Vården ska inte heller behöva bedrivas enbart med offentlig finansiering och vårdavgifter. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:SoU11 (pdf, 1369 kB) Webb-tv debatt om förslag: Driftsformer för sjukhus

Betänkande 2006/07:SoU10

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-25 Beslut: 2007-04-25

Betänkande 2006/07:SoU10 (pdf, 403 kB)

Motion 2006/07:So19 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So19 av Thomas Nihlén m.fl. mp Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So19 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So18 av Ylva Johansson m.fl. s Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:So17 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So17 av Elina Linna m.fl. v Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Regeringens förslag I


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So17 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Utlåtande 2006/07:SoU16

Socialutskottet redovisade sin granskning av EU-kommissionens grönbok Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå (KOM(2007)27). Utskottet ställer sig positivt till EG-kommissionens initiativ och delar kommissionens uppfattning att ytterligare åtgärder måste vidtas för att uppnå målet ett rökfritt Europa. Sverige har goda erfarenheter av nationella åtgärder mot ett minskat tobaksbruk. Mot bakgrund av detta anser utskottet att sådana insatser även i fortsättningen i huvudsak bör vidtas på det nationella planet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-22 Debatt: 2007-04-12 Beslut: 2007-04-18

Utlåtande 2006/07:SoU16 (pdf, 107 kB)

Motion 2006/07:So16 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So16 av Elina Linna m.fl. v Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att två år efter det att den nya regleringen trätt i kraft följa upp hur den


Utskottsberedning: 2006/07:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:So16 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Betänkande 2006/07:SoU9

En ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn börjar gälla den 1 juli 2007. Syftet är att öka skyddet för barn mot att de utsätts för övergrepp, kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i barnens närmaste omgivning. Registerkontroll ska vara obligatorisk och göras för personer som erbjuds anställning eller liknande vid ett HVB som tar emot barn. Kontrollen avser både belastningsregistret och misstankeregistret och ska ske genom att den arbetssökande själv inhämtar registerutdrag. Det är endast den sökande som erbjuds anställning som ska lämna registerutdrag till arbetsgivaren. En person får inte anställas om inte registerkontroll utförts. Det är arbetsgivaren som själv avgör om en person med anteckning i ett registerutdrag ska anställas.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-29

Betänkande 2006/07:SoU9 (pdf, 826 kB) Webb-tv debatt om förslag: Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Motion 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. mp Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag enligt proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Inledning Miljöpartiet anser att bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att landsting som överlämnar till


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen är starkt oroade för effekterna av regeringens förslag om att avskaffa stopplagen


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Svensk sjukvård ska vara en sjukvård för alla medborgare. Den ska finansieras genom skattemedel och den ska


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering I proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus anges en kursändring vad avser den offentliga sjukvården. Landstingen


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So11 av Ylva Johansson m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Svensk sjukvård håller hög kvalitet och standard, den fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Betänkande 2006/07:SoU8

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller bland annat data om behandlingen av patienter och syftet med registren är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården och att minska kvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare i landet. Regeringen ska också utreda förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till registren och klargöra Socialstyrelsens ansvar och befogenheter att följa och utveckla vården på nationell nivå. Riksdagen sade även nej till motioner från den allmänna motionstiden 2005 och 2006 om hälso- och sjukvård.

Förslagspunkter: 47 Reservationer: 40
Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-21 Beslut: 2007-03-21

Betänkande 2006/07:SoU8 (pdf, 878 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor

Motion 2006/07:So10 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So10 av Elina Linna m.fl. v Driftsformer för sjukhus 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. 2 Regeringens förslag I propositionen föreslås att regleringen av landstingens möjligheter att överlämna driften av regionsjukhus,


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So10 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Betänkande 2006/07:SoU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika socialtjänstfrågor. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 15
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-03-01

Betänkande 2006/07:SoU7 (pdf, 363 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänstfrågor