Dokument & lagar (576 träffar)

Riksdagens protokoll 1891:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1891. Första Kammaren N:o 5. Onsdagen den 11 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollet för den 4 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden: n:o 2, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel, innefattande auslageu till kongl.

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:5 (pdf, 414 kB)

Riksdagens protokoll 1891:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1391. Första Kammaren. N:o 2. Tisdagen den 20 januari. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Hans excellens friherre Blidt, friherre von Krcemer, herrar Lundeberg och Falk, Helmer, friherre af TJgglas samt herrar Abelin, De Hare, Stridsberg, Lothigius och Wallberg, Isak, anmälde, att de instält

1891-01-15

Riksdagens protokoll 1891:2 (pdf, 522 kB)

Riksdagens protokoll 1891:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Första Kammaren. N:o 16. Torsdagen den 2 april. Kammaren sammanträdde kl. 2.3 o e. m. Herr statsrådet friherre von Essen aflemnade KongMaj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående upplåtande af odlingslägenheter å krön oparker i Norrbottens län 2:0 angående beredande

1891-03-31

Riksdagens protokoll 1891:16 (pdf, 790 kB)

Riksdagens protokoll 1891:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. M:o 12. Lördagen den 14 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Herr talmannen tillkännagaf, att grefve Lagerbjellce låtit anmäla, det han vore af illamående hindrad att närvara vid detta sammanträde. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg

1891-03-12

Riksdagens protokoll 1891:12 (pdf, 705 kB)

Riksdagens protokoll 1891:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 1. Sedan, i kraft af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen, Riksdagen sammankommit till lagtima möte här i hufvudstaden torsdagen den 15 januari 1891, samt de af kammarens ledamöter, hvilka blifvit till denna Riksdag nyvalde, kallats att samma dag till statsrådet

1891-01-16

Riksdagens protokoll 1891:1 (pdf, 434 kB)

Riksdagens protokoll 1891:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 4 februari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollen för den 26 och 28 nästlidne januari. 2. Herr statsrådet in. in. A. Östergren aflemnade Kongl. Maj ds propositioner till Riksdagen: angående ändrad lydelse af 11 i regeringsformen med förslag till ändrad lydelse

1891-02-03

Riksdagens protokoll 1891:4 (pdf, 599 kB)

Riksdagens protokoll 1891:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 24. Fredagen den 20 mars. Kl. V,3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 13 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande två protokoll: l:o. År 1891 den 19 mars sammanträdde kamrarnes valmän för att, jemlikt 71 och 73 riksdagsordningen, utse Riksdagens fullmägtige i riksbanken

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:24 (pdf, 405 kB)

Riksdagens protokoll 1891:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Ändra Kammaren. N:o 5. Onsdagen den 11 februari. Kl. 2 e. in. I Justerades protokollet för den 4 innevarande februari. 2. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kongl. Mai ds propositioner till Riksdagen: J angående delaktighet för lärarne vid gymnastiska centralinstitutet i lärarnes

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:5 (pdf, 638 kB)

Riksdagens protokoll 1891:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Första Kammaren. M:o 23. Torsdagen den 23 april. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran konstitutionsutskottets under gårdagen bordlagda utlåtande n:o 9 äfvensom statsutskottets samma dag bordlagda utlåtanden n:is 7 a och 4549. Föredrogs

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:23 (pdf, 1949 kB)

Riksdagens protokoll 1891:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 22. Onsdagen den 22 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Kortsattes behandlingen af statsutskottets utlåtande n:r 9, angående regleringen af utgifterna under ribsstatens åttonde hufvudtitel, innefattande anslagen till ecklesiastikdepartementet. 9 punkten. Herr

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:22 (pdf, 2306 kB)

Riksdagens protokoll 1891:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 22 april, f. m. Kammaren sammanträde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 15 i denna månad. Anmäldes och bordlädes: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 9, i anledning af väckt motion med förslag till ändrad lydelse af 15 och 18 riksdagsordningen

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:21 (pdf, 3277 kB)

Riksdagens protokoll 1891:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891 Första Kammaren. N:o 20. Lördagen den 18 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 11 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial och utlåtande: n:o 43, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i vissa till regleringen af utgifterna under riksstatens

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:20 (pdf, 3079 kB)

Riksdagens protokoll 1891:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 19. Onsdagen den 15 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 7 och 8 i denna månad. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg af följande lydelse: Brukspatron herr Hugo Tamm lider af bronchitis och bör på grund deraf tills vidare hålla sig i stillhet

1891-04-14

Riksdagens protokoll 1891:19 (pdf, 2792 kB)

Riksdagens protokoll 1891:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 18. Lördagen den 11 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 2, 3 och 4 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg af följande innehåll: Att ledamoten af riksdagens Första Kammare herr P. E. Lithander är af sjukdom förhindrad att närvara

1891-04-10

Riksdagens protokoll 1891:18 (pdf, 2049 kB)

Riksdagens protokoll 1891:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 17. Lördagen den 4 april. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg, så lydande: Att häradshöfding F. D. Carlborg, som besväras af eu lindrigare lungkatarr, i följd häraf är hindrad att afresa till Stockolm, intygas. Strömstad den 1 april 1891.

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:17 (pdf, 1336 kB)

Riksdagens protokoll 1891:51

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 51. Lördagen den 9 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 2 innevarande maj. 2. Sedan Riksdagens båda kamrar godkänt de uti bevillningsutskottets memorial n:o 17 föreslagna voteringspropositioner rörande två frågor, deri kamrarne fattat stridiga beslut, och

1891-05-10

Riksdagens protokoll 1891:51 (pdf, 5057 kB)

Riksdagens protokoll 1891:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 45. Måndagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. 1. Ang. ändring i vissa delar Fortsattes öfverläggningen angående det i 3:e punkten af af vämpligtslagutskottets utlåtande n:o 41 omförmälda förslag till ändringar i v9T vissa delar af värnpligtslagen och lemnades dervid, enligt förut

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:45 (pdf, 4190 kB)

Riksdagens protokoll 1891:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 36. Lördagen den 9 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. På begäran af herr Reuterswärd beviljades honom ledighet från riksdagsgöromålen under åtta dagar från den 13 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg af följande lydelse: Herr baron Sten Leijonhufvud är

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:36 (pdf, 3926 kB)

Riksdagens protokoll 1891:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o30. Måndagen den 4 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 27 sistlidne april. Herr talmannen tillkännagaf, att hans excellens friherre Bildt skriftligen anmält, att hans helsotillstånd icke tilläte honom för närvarande deltaga i riksdagsarbetet.

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:30 (pdf, 3690 kB)

Riksdagens protokoll 1891:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1891. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Karararne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 20 januari 1891. N:o 1. S. IFöretogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befiumos efter valets sint

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:utdr (pdf, 12314 kB)