Dokument & lagar (693 träffar)

Riksdagsskrivelse 1895:72

Riksdagens Skrifvelse N:o 72. 1 0 Yi N:o 72. järn ri KOV U. J Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1895. Andra Kammaren den 13 Vv V, i iVu-Vi T,S fr Riksdagens skrifvelse till Konungen, med anhållan om uppsägning af förordningen angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden

1895-05-13

Riksdagsskrivelse 1895:72 (pdf, 671 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:71

Riksdagens Skrifvelse N:o 71. 1 N:o 71. LV o:K Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1895. Andra Kammaren den 13 it i Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående godtgörelsc till länsmannen C. G. Svenonius för mistad åklagareandel, i förbrutet gods. Statsutskottets utlåtande n:0 38.3 Till Konungen.

1895-05-13

Riksdagsskrivelse 1895:71 (pdf, 139 kB)

Riksdagens protokoll 1895:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1895. Andra Kammaren. N:o 45 Tisdagen den 14 maj. Kl. 3 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare C. M. F. B. Geete, som lider af prostata hypertrofi med

1895-05-13

Riksdagens protokoll 1895:45 (pdf, 1440 kB)

Riksdagens protokoll 1895:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 13 maj. Ki. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att Riksdagsmannen Kronofogde C. A. Bokström är af sjukdom förhindrad att tills vidare deltaga uti Riksdagens arbeten, intygas

1895-05-12

Riksdagens protokoll 1895:44 (pdf, 2626 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:70

Riksdagens Skrifvelse N:o 70. 35 N:o 70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete. Särskilda utskottets

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:70 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:69

16 Riksdagens skrifvelse N:o C9. nnml d-37 f 11:ti-il-V k 1 ilo fioj 1 y liiii öou h. tf ovint IT Ti:f fort t r. m:fröa 1Vrtft v,rfi f i U O n i:i O 1 i V J ft 1 i f 8 j X0 N:o 69. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. c, Andra Kammaren den 10 hl 1 i i It il Riksdagens skrifvelse till Konungen,

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:69 (pdf, 1150 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:67

Riksdagens Skrifvelse N:o 67. 19 fl j t n n UT i i It i 1 i v i J i-t n i i r y t c v j. yj fm. li, I iU Iiåi-Tibibeln?tjog KT:o 67. rf t i ji T.u t Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 na rruniTtili n.k Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maf.ts

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:67 (pdf, 324 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:66

Riksdagens Skrifvelse N:o 66. 17 MI-9T:o 66. mot 1-Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 H- Bdksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse åt enskilda af ett invid Jörns jernvägsstation beläget område af Jcronoparken Vestra Jörnsmarken

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:66 (pdf, 224 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:65

Riksdagens Skrifvelse N:o 65. 15 f ö.l feifiin 4 f u tofwifir-i 1 i1 f1 tji Jf:o 05. XU9 Uppläst och godkänd bos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 Vt it J 1 i J 1 i Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående jorda/söndring från indragna militiébostället

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:65 (pdf, 219 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:64

Riksdagens Skrifvelse N:o 64. 13 ujiitnfcj-i U J ilit atöåm jämmnatyb jnilmii vn oi flin-ih aguiqöji it t jo buahrynnyt-iTKfn ftmh itob if saiopftytf t-timÅ+u- iv töfo iuo h f.flina-hv4 tf ifliiiln f mö Uc Tonof4 38 r.yilTt 11f mö r iowi J eöli 1 ii iifoa l/i-i jsi.iit.ii,i i i uf-Ktir surt föi ttM.svfi iflojliWiiil

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:64 (pdf, 198 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:63

Riksdagens Skrifvelse No 63. 1 d i it 41 ilO I{v.uunt.ciob löt tu fimrufiH t K owiiuui iSliJiflJSOii il:Altii:tOK T M ah i fi t 1 r 7 föi i ST:63. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maf.ts proposi Under åberopande

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:63 (pdf, 202 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:62

8 Riksdagens Skrifvelse, N:o 62. o 62. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående vissa ändringar i och tillägg till de för erhållande af lån från odlingslånefonden stadgade vilkor och bestämmelser. Statsutskottets utlåtande n:r 56.Till

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:62 (pdf, 213 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:61

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 61. fl In 11 tlirt ictvifi bly tfi/ j v:i11 1;loifvd JhuAtbjl. I:61. h:i s ka all u lu.mv Srnw u,aoili.o,pq i b U I MM Un, a ro a i- A öbär. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1805. Andra Kammaren den 10 v T,1 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Riksdagens

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:61 (pdf, 205 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:60

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 60. Jf:o 60. Uppläst och godkäud hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 1895. Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående anslag för anläggning af en bibana från norra stambanan vid Vännäs till TJmeå och vidare till Storsandskär.

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:60 (pdf, 168 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:59

Riksdagens Skrifvelse N:o 59. 1 59. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående lindring i vilkoren för att åt Hjelmarens och Qvismarens sjösänkningsbolag af staten beviljadl lån å 2,000,000 kronor.

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:59 (pdf, 248 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:58

Riksdagens Skrifvelse N:o 58. 13 j j Ui J,Mi ufu ounif it: fn 11 A N:o 58. t II fr Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. rr rt:Andra Kammaren den 10 O VuV i J;rio Vi vV T fri,I u: Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående tillstånd för apotekaren F.

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:58 (pdf, 484 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:57

Riksdagens Skrifvelse N:o 57. 11 legal mrta. bi t t.bi rinna o saddf b rsfoliinolb llil gra idisla h.ttodgiblv ialoiiitogit hem Kg i i lind flit k i it rgäl Tv m jj 11’MItibSO löt noa ruf nIgno/i Hiob:b iid tirunognöd u igubadibi livd iiliebiblio tbiinru:t öt81 j ii in Öl nob m i lod il joi8 1.f 8 Jb

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:57 (pdf, 218 kB)