Dokument & lagar (693 träffar)

Riksdagens protokoll 1895:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Första Kammaren. N:o 2. Fredagen den 18 januari. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Herrar Rudébeck, Äbelin, WidmarTc, Wcern, Bondesson och Paulsson anmälde, att de anländt till riksdagen. Företogs val af fyra ledamöter för att jemte talmannen tillsätta kammarens kansli och vaktbetjening

1895-01-20

Riksdagens protokoll 1895:2 (pdf, 646 kB)

Riksdagens protokoll 1895:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Första Kammaren. N:o 1. Sedan i kraft af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen riksdagen sammankommit till lagtima möte här i hufvudstaden tisdagen den 15 januari 1895 samt chefen för kongl. justitiedepartementet tillkännagifvit, att han jemlikt riksdagsordningens föreskrift samma dag

1895-01-17

Riksdagens protokoll 1895:1 (pdf, 506 kB)

Riksdagens protokoll 1895:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 5. Lördagen den 2 februari. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Herr statsrådet Östergren aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående upplåtelse till allmänna barnhusinrättningen af oinskränkt egande- och dispositionsrätt till tomten

1895-02-03

Riksdagens protokoll 1895:5 (pdf, 633 kB)

Riksdagens protokoll 1895:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o4. Söndagen den 27 januari. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet herr Törnebladhs nästlidne dag bordlagda motion, n:o 23, om införande i lagen om rikets mynt af ett stadgande att staten skall vara skyldig att, vid anfordran från

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:4 (pdf, 647 kB)

Riksdagens protokoll 1895:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 4. Söndagen den 27 januari. Kl. 7 e. m. Med hänsyn dertill, att tiden för afgifvande af fhotioner, som tillhörde ständigt utskotts behandling, med denna dag ginge till ända, hade kammarens ledamöter, medelst utfärdadt anslag, kallats att äfven i dag sammanträda och leddes

1895-01-26

Riksdagens protokoll 1895:4 (pdf, 833 kB)

Riksdagens protokoll 1895:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 21. Fredagen den 22 mars. Kl. 3 e. in. 1. Justerades protokollet för den 15 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande tre sjukbetyg, som upplästes l:o. Riksdagsman P. G. Näslund, som lider af influenza, är tillsvidare oförmögen att bevista kammarens sammanträden, intygar

1895-03-25

Riksdagens protokoll 1895:21 (pdf, 615 kB)

Riksdagens protokoll 1895:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 1. Sedan Riksdagen i enlighet med riksdagsordningens 2 samlats i Stockholm tisdagen den 15 januari 1895, sammanträdde Andra Kammaren Onsdagen den 16 januari. Kl. 11 f. m. 1- Sammanträdet öppnades af representanten för Södra Roslags domsaga herr friherre Gr. S. Åkerhielm,

1895-01-15

Riksdagens protokoll 1895:1 (pdf, 369 kB)

Riksdagens protokoll 1895:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o35. Tisdagen den 14 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Justeiades protokollet för den 7 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial: n:o 93, angående statsregleringen för år 1896 och n:o 94, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande utskottets

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:35 (pdf, 1476 kB)

Riksdagens protokoll 1895:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 18. Lördagen den 30 mars, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Ledamoten af Riksdagens Första Kammare C. Treffenberg, som lider af katarr i de öfre luftvägarne, bör af denna anledning en kortare tid afhålla sig från riksdagsarbetet,

1895-03-29

Riksdagens protokoll 1895:18 (pdf, 3282 kB)

Riksdagens protokoll 1895:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 8 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Företogs till behandling lagutskottets utlåtande n:o 43, i anled- Om ändrad ning af väckt motion om ändrad lydelse af 9, 11 och 14 i förord- lydelse af ningen om kommunalstyrelse i

1895-04-16

Riksdagens protokoll 1895:42 (pdf, 4209 kB)

Riksdagens protokoll 1895:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 39. Lördagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. 1 ortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Ordet lemnades till Hans excellens herr statsministern Boström, som yttrade: Med kammarens begifvande bar herr Bergström till mig framstält följande spörsmål:Arnar regeringen vidtaga

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:39 (pdf, 5232 kB)

Riksdagens protokoll 1895:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 26 april. Kl. 7 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 18 innevarande april förda protokoll. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden n:is 10 a56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 och 63 banko utskottets memorial n:o 11,

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:34 (pdf, 3467 kB)

Riksdagens protokoll 1895:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 28. Fredagen den 5 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 29 nästförflutne mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr J. P. Nilsson från Kägla i Kalmar län af mig för närvarande behandlas för en rätt svår

1895-03-30

Riksdagens protokoll 1895:28 (pdf, 4331 kB)

Riksdagens protokoll 1895:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 25. Måndagen den 1 april. Kl. 7 e. m. 1. Till kammaren hade inkommit följande två protokoll, som upplästes År 1895 den 1 april sammanträdde kamrarnes valmän för att jemlikt 71 och 78 riksdagsordningen utse Riksdagens fullmägtige i riksbanken jemte suppleanter för dem och

1895-03-27

Riksdagens protokoll 1895:25 (pdf, 3702 kB)

Riksdagens protokoll 1895:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 35. Lördagen den 27 april. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. m. G. F. Gilljam aflemnade Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående jordafsöndring från förra kronolänsmansbostället mantal Fintorp n:o 1 i Göteborgs och Bohus län och angående extra anslag till domkapitlens

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:35 (pdf, 7558 kB)

Riksdagens protokoll 1895:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM År 1895. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kanirarne. Prof.Utdrag den 9 Januari 1895. 1 tit V Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1895. N:ö 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:utdr (pdf, 12710 kB)

Riksdagens protokoll 1895:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 8. Lördagen den 23 februari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 15 och 16 innevarande februari förda protokoll. 2. Efter föredragning af Kongl. Maj:ts på kammarens bord hyllande proposition till Riksdagen, angående skyldighet för kommuner och enskilde

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:8 (pdf, 4129 kB)

Riksdagens protokoll 1895:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 7. Fredagen den 15 februari kl. 3 e. m. I Efter föredragning af herr J. A. Sjös i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 160, hänvisades densamma till behandling af kammarens tillfälliga utskott n:o 3. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: Statsutskottets

1895-02-20

Riksdagens protokoll 1895:7 (pdf, 3957 kB)

Riksdagens protokoll 1895:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 17. Onsdagen den 13 mars. Kl. 7 e. m. 1. Kortsattes, behandlingen af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde liufvudtitel, omfattande anslagen till landtförsvaret, dervid i ordningen först förekom: Punkten 19. Angående

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:17 (pdf, 3488 kB)

Riksdagens protokoll 1895:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 9 mars. Kl. 7 e. m. 1. Fortsattes öfverläggningen angående mom. af i punkten 1 af Angående bevillningsutskottets betänkande n:o 1, angående vissa äunu oafgjorda tullsatserna delar af tullbevillningen. Enligt förut gjord anteckning lemnades dervid ordet åt:

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:13 (pdf, 3865 kB)