Dokument & lagar (336 träffar)

Riksdagens protokoll 1891:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 28. Fredagen den 1 maj. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades ett protokollsutdrag för den 29 och BO sistlidne april. Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran lagutskottets under gårdagen

1891-04-09

Riksdagens protokoll 1891:28 (pdf, 3363 kB)

Motion 1891:186 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N,o 186, 1 N:0 186. Af herr M. DahU, med förslag till vissa bestämmelser i fråga om beräkningen af rote- och rusthällsvärde m. m. såsom vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts proposition till ändrad lydelse af värnepligtslagen den 5 juni 1885. Kongl. Maj:t har i propositioner n:is 38 och 39

1891-04-07

Motion 1891:186 Andra kammaren (pdf, 212 kB)

Motion 1891:185 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. 1 N:o 185. Af lierr A. Peterson i Hasselstad, om ändringar i värnpligt slagen den 5 juni 1885. Med anledning af Kong Majtts till Riksdagen afgifna nådiga proposition af den 14 sistlidne mars angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 Juni 1885, får jag med den

1891-04-02

Motion 1891:185 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:184 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 184. N:o 184. Af hen- M. Aiulcrssoi i Stigen, om ändrad lydelse af 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens styrelse erhållit

1891-04-02

Motion 1891:184 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1891:183 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 183. N:o 183. Af herr J. A. Fjäll hack, dagaflöning. om höjning af beväringsmanskapets I Kong Majrts nådiga proposition till Riksdagen, n:o 31, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 anför chefen för landtförsvarsdepartementet å sid. 21, bland annat,

1891-04-02

Motion 1891:183 Andra kammaren (pdf, 152 kB)

Motion 1891:48 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 48. 1 INu 48. Af herr Sandberg, med förslag till ändring af 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens styrelse erhållit inom Riksdagen

1891-04-02

Motion 1891:48 Första kammaren (pdf, 213 kB)

Motion 1891:182 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. 11 N:o 182. Af herr J. EliaSSOn, om höjning af beväringsmanskapets dagaflöning. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 har gifvit undertecknad anledning att under Riksdagens ompröfning, på samma gång

1891-04-01

Motion 1891:182 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1891:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. 1 N:0 181. Af herr A. BoltStrÖm, om ändringar i värnpligtslagen den 5 juni 1885. Genom till denna Riksdag aflåten nådig proposition n:o 31 har Kongl. Maj:t, under åberopande af densamma bilagdt utdrag af statsrådsprotokollet för landtförsvarsärenden för den 14 sistlidne mars, föreslagit

1891-04-01

Motion 1891:181 Andra kammaren (pdf, 657 kB)

Riksdagens protokoll 1891:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Första Kammaren. N:o 16. Torsdagen den 2 april. Kammaren sammanträdde kl. 2.3 o e. m. Herr statsrådet friherre von Essen aflemnade KongMaj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående upplåtande af odlingslägenheter å krön oparker i Norrbottens län 2:0 angående beredande

1891-03-31

Riksdagens protokoll 1891:16 (pdf, 790 kB)

Motion 1891:49 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 49. 1 N o 49. Af herr Björnstjerna, om förebyggande af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med, hänsyn till den lära, hvari barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, skola uppfostras. Utan tvifvel har mången jemte mig med oro och bekymmer följt den

1891-03-31

Motion 1891:49 Första kammaren (pdf, 699 kB)

Motion 1891:180 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 180. 1 S:o 180. Af herr G. Ericsson från Stockholm, om införande af progressiv värnskatt. Om de af Kong Maj:t till Riksdagen afgifna propositioner rörande utsträckning af den allmänna värnpligten samt i sammanhang dermed om grundskatternas afskrifning och om anskaffande af medel till förenämnda

1891-03-24

Motion 1891:180 Andra kammaren (pdf, 288 kB)

Motion 1891:179 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. 1 N:o 179. Af herr G. ElOWSOIl, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om vissa åtgärders vidtagande i anledning af Riksdagens beslut om anställande af skogsingeniörer. Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse af den 15 maj 1874 till Kongl. Maj:ts disposition stält ett årligt

1891-03-20

Motion 1891:179 Andra kammaren (pdf, 223 kB)

Riksdagens protokoll 1891:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 19. Lördagen den 14 mars. Kl. 11 f. m. 1. protokollteradeS det 1 kammarens sammanträde den 7 dennes förda 2. Sedan Riksdagens båda kamrar förebaft och godkänt de i bevilr mngsutskottets memorial n:o 3 föreslagna voteringspropositioner rörande oZöZZZ Sklf.lg0tr deri kamrarne

1891-03-16

Riksdagens protokoll 1891:19 (pdf, 930 kB)

Motion 1891:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 N:0 178, Af herr P, Andersson i Högkil, om införande af öppen omröstning mom Riksdagens kamrar. Vid 1889 års riksdag väckte jag motion om införande af öppen omröstning i Riksdagens kamrar. Jag vågar nu och med bättre hopp om framgång åter igen draga denna efter mitt förmenande särdeles

1891-03-16

Motion 1891:178 Andra kammaren (pdf, 226 kB)

Motion 1891:47 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 47. 1 N:o 47. Af herr Adelsköld, angående skrifvelse till Konungen i fråga om ordnande af förhållandet mellan lappar och nybyggare i svenska lappmarken. Uti Östersunds tidningar läses: Rättslösheten i vestra Herjedalen har nått sin spets. Inom mindre än ett års tid ha omkring 300 renar

1891-03-14

Motion 1891:47 Första kammaren (pdf, 231 kB)

Riksdagens protokoll 1891:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. M:o 12. Lördagen den 14 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Herr talmannen tillkännagaf, att grefve Lagerbjellce låtit anmäla, det han vore af illamående hindrad att närvara vid detta sammanträde. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg

1891-03-12

Riksdagens protokoll 1891:12 (pdf, 705 kB)

Riksdagens protokoll 1891:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 15. Onsdagen den II mars. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 4 dennes förda protokoll. Ordet begärdes af Herr Hedin, som yttrade:Af samma anledning som vid ett föregående tillfälle nödgas jag, ehuru ogerna, göra en anmärkning emot det

1891-03-11

Riksdagens protokoll 1891:15 (pdf, 3340 kB)

Motion 1891:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 177. 1 N:0 177. Af herr J. Mankeom ändring af 14 och 17 riksdagsordningen. Om jag redan nu dristar återkomma med den motion om allmän rösträtt vid val till Riksdagens Andra Kammare, som af föregående Riksdag förkastades, så sker det i främsta rummet i följd af min oafvisliga öfvertygelse

1891-03-11

Motion 1891:177 Andra kammaren (pdf, 356 kB)

Riksdagens protokoll 1891:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 14. Måndagen den 9 mars. Kl. 11 f. m. 1. Till kammaren hade inkommit följande två sjukbetyg, som upplåstes Att ledamoten i Riksdagens Andra Kammare herr fabrikör O. Olsson ännu är af sjukdom hindrad att deltaga i Riksdagens förhandlingar intygar på heder och samvete. Stockholm

1891-03-09

Riksdagens protokoll 1891:14 (pdf, 3621 kB)

Motion 1891:176 Andra kammaren

0 Motioner i Andra Kammaren, No 176, N:o 176. Af herr A. Hedin, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbetet. I anledning af Kong Maj.is proposition med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete får jag, med begagnande af den i riksdagsordningens 55 medgifna rätt, härmed föreslå: att Riksdagen,

1891-03-08

Motion 1891:176 Andra kammaren (pdf, 110 kB)