Dokument & lagar (336 träffar)

Riksdagens protokoll 1891:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 10. Lördagen den 7 mars. Kammaren sammanträdde kl. 10.30 f. m.och dess förhandla erar leddes af herr vice talmannen. Herr vice talmannen tilikännagaf, att till honom från hans excellens herr statsministern ankommit en så lydande skrifvelse: Till vice talmannen i Riksdagens

1891-03-07

Riksdagens protokoll 1891:10 (pdf, 2986 kB)

Motion 1891:175 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. N:0 175. Af herr J. jydahl, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om ändring i gällande bestämmelser i fråga om befordringarna inom arméns officerscorps. Ofta nog inträffar det, att såväl offentligen som enskilt klagomål framställas öfver befordringsväsendet inom svenska arméns

1891-03-07

Motion 1891:175 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1891:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:0 174. Af herr J. Nydahl, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utfärdande af föreskrifter i afseende ä befordran till underlöjtnant i armén. Enligt nu gällande bestämmelser fordras för att kunna föreslås till underlöjtnant utom vid trängen, der sådan beställning tillsättes

1891-03-07

Motion 1891:174 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Riksdagens protokoll 1891:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 10. Fredagen den 27 februari. Kl. 2,3 0 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 20 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten i Riksdagens Ändra Kammare herr fabrikör O. Olsson, som lider af Erysipelas

1891-02-28

Riksdagens protokoll 1891:10 (pdf, 1381 kB)

Riksdagens protokoll 1891:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 8. Onsdagen den 25 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 18 i denna månad. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets memorial n:o 1, med uppgift å hvilande förslag till ändringar

1891-02-28

Riksdagens protokoll 1891:8 (pdf, 2614 kB)

Motion 1891:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 N.O 173. Af herr P. x. Petersson i Brystorp, om tillägg till 17 kap. 4 handelsbalken. Uti eu till Riksdagen afbiten proposition har Kongl. Maj:t föreslagit tillägg till 4 17 kap. handelsbalken om rätt för arbetare att utfå sin dagspenning eller aflöning med förmånsrätt för sista

1891-02-28

Motion 1891:173 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Riksdagens protokoll 1891:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 8. Onsdagen den 25 februari. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 18 innevarande februari förda protokoll och begärdes dervid ordet af Herr Hedin, som yttrade:När kammaren till behandling förehade statsutskottets förslag angående reglering

1891-02-24

Riksdagens protokoll 1891:8 (pdf, 3192 kB)

Motion 1891:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 172. 1 N:o 172. Af herr S. J. Boethius:om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om revision af riksakten. Med anledning af Kongl. Maj:ts till innevarande års Riksdag öfverlemnade nådiga proposition om ändring af 5 riksakten anser jag mig böra göra följande framställning. Då den nuvarande

1891-02-21

Motion 1891:172 Andra kammaren (pdf, 663 kB)

Motion 1891:171 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 171, 1 N:o 171. Af herr 0. B. OISSOII, om ändrad lydelse af 52 regeringsformen och 33 riksdagsordningen. Enligt regeringsformens 52 och riksdagsordningens 33 utnämner Konungen vid början af hvarje riksdag en talman och en vice talman för hvardera kammaren. Detta enligt grundlagen föreskrifna

1891-02-21

Motion 1891:171 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1891:46 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 46. 1 N:o 46. Af herr Hallenborg, med förslag till ändrad hy delse af 33 och 51 riksdagsordningen. Den 33 riksdagsordningen bestämmer hvilken inom riksdagens kamrar som skall föra ordet innantalmän äro förordnade eller valde, men någon föreskrift om hvilken det tillkommer att utöfva talmansbefattningen

1891-02-18

Motion 1891:46 Första kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1891:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o 170. Af herr C. Herslow ra. fl.om ändrad lydelse af 13 riksdagsordningen. Vid förliden riksdag antogs till hyllande för vidare grundlagsenlig behandling ett af konstitutionsutskottet utarbetadt förslag till ändrad lydelse af riksdagsordningens 6 och 13 Detta förslag är, oafsedt

1891-02-17

Motion 1891:170 Andra kammaren (pdf, 614 kB)

Motion 1891:169 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 169. 1 o it Af herr Gr. EriCSSOIl från Stockholm, om ändring i 17 och 24 riksdagsordningen. I 17 riksdagsordningen stadgas, att dem soin vid val till Andra Kammaren erhållit de flestas röster, skall anses vald till rikdagsman. Angående val till Första Kammaren finnes intet motsvarande

1891-02-17

Motion 1891:169 Andra kammaren (pdf, 342 kB)

Motion 1891:168 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. 5 N:0 168. Af herr N. Persson i Vadensjö, om skrifvelse till Kongl. 3Iaj:t med begäran om utfärdande af vissa föreskrifter i afseende åpatronatsrättens utöfvande ipatronellapastorat. I de tider, då hela pastoratsområden lydde under något der beläget herresäte, var det med då rådande

1891-02-14

Motion 1891:168 Andra kammaren (pdf, 331 kB)

Motion 1891:167 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 167. 1 N:0 167. Af herr P. Waldenström m. fl. om förändrade bestämmelser angående handeln med vin och maltdrycker. Ett bland de symptom, som påminna om det onda som rusdryckshandteringen i vårt land medförer, äro de vid hvarje riksdag framkommande motionerna, som afse inskränkningar i

1891-02-11

Motion 1891:167 Andra kammaren (pdf, 308 kB)

Motion 1891:163 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 163. 1 N:o 163. Af lierr J. Andersson i Vårgårda, om ändrad lydelse af 5, 53 och 56 i stadqan angående■skjutsväsendet den 31 maj 1878. Man torde numera, äfven inom icke rent nykterhetssträfvande kretsar, hafva kommit till insigt derom, att ett lika sorgligt som ödesdigert misstag begicks,

1891-02-11

Motion 1891:163 Andra kammaren (pdf, 298 kB)

Motion 1891:164 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 164- 5 N:o 164. Af herr C. eldfarliga oljor m. m. den 26 november 1875. Då under en längre följd af år genom dagligt begagnande af gasolja till lyse i grufvor erfarenhet vunnits, huru den bör handhafvas för att icke någon olycka må ega rum, har det derjemte visat sig att detta lyse vid

1891-02-10

Motion 1891:164 Andra kammaren (pdf, 161 kB)

Motion 1891:45 Första kammaren

Motioner i Forsta Kammaren, N:o 45. 1 X:o 45. Af herr Cavalli, angående skrifvelse till Konungen med begäran om förtydligande af 15 i förordningen angående försäljning af vin, maltdrycker m. m. den 24 oktober 1885. Enligt 15 i kongl. förordningen den 24 oktober 1885 angående försäljning af vin och maltdrycker m. m.

1891-02-10

Motion 1891:45 Första kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1891:166 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 166. N:o 166. Af herr N. Olsson i Åttersta in. fl.om ändring i gällande bestämmelser rörande försäljning af vin och maltdrycker. Ordnandet af försäljningen af vin och maltdrycker på ett från nykterhetens synpunkt mera tillfredsställande sätt är en fråga, som under flere föregående riksdagar

1891-02-09

Motion 1891:166 Andra kammaren (pdf, 281 kB)

Motion 1891:165 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 165. Maj:ts befallningshafvandes tillstånd få af första klassens olja innehafva 70 kannor. För städer och köpingar, der eldsvådor och tillbud dertill ofta förekomma, torde försigtigheten bjuda att det nuvarande maximum icke ökas, jag tillåter mig derför hemställa: att Riksdagen ville

1891-02-08

Motion 1891:165 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1891:44 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o åå. 1 N:o 44. Af herr CasparssOIl, om tillsättande af en kommission för utarbetande af förslag till vårdanstalter för sinnessjuke. Bland de anslag, som af Riksdagen anvisas att utgå genom ecklesiastikdepartementet, intaga anslagen till de offentliga sjukvår dsinrättningarne eu ej ringa

1891-02-06

Motion 1891:44 Första kammaren (pdf, 236 kB)