Dokument & lagar (336 träffar)

Motion 1891:162 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 162. 1 N:o 162. Af herr R ErSSOll i Vestlandaholm, om ändring i riksdagsordningens bestämmelser i fråga om sättet för val till Andra Kammaren. Af alla de tecken till ett bestämdt och gifvet tillbakagående, som under den senare tiden visat sig på olika områden, torde det förslagtill ändring

1891-02-04

Motion 1891:162 Andra kammaren (pdf, 378 kB)

Riksdagens protokoll 1891:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 4 februari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollen för den 26 och 28 nästlidne januari. 2. Herr statsrådet in. in. A. Östergren aflemnade Kongl. Maj ds propositioner till Riksdagen: angående ändrad lydelse af 11 i regeringsformen med förslag till ändrad lydelse

1891-02-03

Riksdagens protokoll 1891:4 (pdf, 599 kB)

Riksdagens protokoll 1891:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 4 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr Larsson, Anders, anmälde, att han instält sig vid riksdagen. Herr statsrådet Östergren aflemnade Kongl. Majds nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående ändrad lydelse af 11 i regeringsformen

1891-02-02

Riksdagens protokoll 1891:4 (pdf, 717 kB)

Motion 1891:161 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 161. 21 N:o 161. Af herr A. GÖrailSSOll, om ändrad lydelse af 11 i gällande bevillningsförordning. Vid 1889 års riksdag väckte jag eu motion n:o 161 om förändring af 7 i bevillningsförordningen, i syfte att inkomst af kapital skulle beskattas tyngre än inkomst af arbete. Denna motion,

1891-01-29

Motion 1891:161 Andra kammaren (pdf, 216 kB)

Motion 1891:157 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 157. 11 N:o 157. Af herr J. A. Fjlillbäclt, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om framläggande af förslag till lag angående arbetares förmånsrätt i byggnad, i hvars uppförande de deltagit, in. m. Inom vår tids ekonomiska verld finnes ett allvarsamt ondt, af hvars verkningar många

1891-01-29

Motion 1891:157 Andra kammaren (pdf, 306 kB)

Motion 1891:156 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 156. N:o 156. Af herr OllaS A. EriCSSOll, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till lag angående väghållningsbesvärets ordnande. Behofvet af ändrad lagstiftning rörande väghållningsbesvärets utgörande på landet har sedan mer än ett århundrade gång efter

1891-01-29

Motion 1891:156 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1891:154 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 154. 3 154. Af herr G. JilllSSOH i Krakerud, om åtagande af en särskild bevillning under namn af värneskatt. För att i möjligaste måtto i alla samhällskretsar upplifva intresset för ett tidsenligt ordnande af landets försvarsväsen, har en allmän försvarsförening på senare tiden blifvit

1891-01-29

Motion 1891:154 Andra kammaren (pdf, 208 kB)

Motion 1891:153 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 153. 1 N:o 153. Af herr P. Waldenström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till lag om utvidgad rätt för medlemmar af svenska kyrkan att ingå äktenskap inför borgerlig myndighet. Lång tid och mycket arbete har fordrats, innan man lyckats i vårt land

1891-01-29

Motion 1891:153 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1891:151 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 151. o 151. Af herr E. TlieniiaBlliuS, om beviljande af ett statsanslag å 50,000 kronor till skadestånd åt byggmästaren II. Hallström för förluster å universitetshuset i Upsala. Sistlidne Riksdag framstälde Kongl. Maj:t proposition om beviljande af 50,000 kronor till byggmästaren H.

1891-01-29

Motion 1891:151 Andra kammaren (pdf, 160 kB)

Motion 1891:150 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 150. Bf:150. Af herr E. T h C Ml 1 af restaurationslokaler vid jernvägsstationerna Gnesta och Hallsberg. Da svenska staten för mer än trettio år sedan begynte anlägga jernvägar, beräknades visserligen tillhörande byggnader kunna motsvara mer än det tillfälliga trafikbehofvet. Det låg

1891-01-29

Motion 1891:150 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1891:149 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 149. 3f:0 149. Af herr A. HeiiriCSOll, om ändring i vilkoren för statsbidrags vitgående till folkskolelärares aflöning. Att de för närvarande gällande bestämmelserna rörande folkskolelärarnes aflöning äro i vissa hänseenden mindre tidsenliga, torde väl temligen allmänt erkännas, likasom

1891-01-29

Motion 1891:149 Andra kammaren (pdf, 270 kB)

Motion 1891:147 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 147. 3 Jf:147. Af herr P. A. Hornberg, om ändrade bestämmelser rörande teckningslärarnes vid de allmänna läroverken löneförmåner. Rörande föreslagen löneförbättring för teckningslärarne vid rikets högre allmänna läroverk yttrade Kongl. Majit i sin till 1887 års Riksdag afgifna proposition

1891-01-29

Motion 1891:147 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1891:146 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 146. 1 3T:o 146. Af herr G. AllderSSOll i Himmelsby, om ändring i gällande bestämmelser rörande stämpelafgift å lagfartsprotokoll. Bland de utgifter, som i enlighet med nu gällande författningar åligga arfvingar i dödsbo, torde de för lagfarts erhållande å ärfd fastighet vara bland dem,

1891-01-29

Motion 1891:146 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1891:145 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 145. N:o 145. Af herr N. Persson i Yadensjö, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om afsöndring af jord f rån kronans domäner för upplåtande till tomtplatser m. m. åt enskilde personer. En livar, som något satt sig in i kroppsarbetarnes och med dem jemförliga mindre yrkesidkares

1891-01-29

Motion 1891:145 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1891:144 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 144. 15 N:o 144. Af herr S. NilsSOll i Efveröd, om vissa ändringar i förordningen angående vilkoren för tillverkning af bränvin den 2 juni 1882. Till åtskilliga Riksdagar hafva framställningar blifvit gjorda, dels af KongMaj:t vid 1887 års senare riksdag, och dels af mig genom motioner,

1891-01-29

Motion 1891:144 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1891:141 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 141. N:o 141. Af herr J. A. Johanson i Bastholmen och herr C. T. Lind, om höjning i förslagsanslaget till lindring i rustnings- och roter ing sbesvär en. Då år 1885 års Riksdag på Kongl. Majrts förslag bestämde, att afskrifning med 30 af de på viss jord hvilande grundskatter samt rustoch

1891-01-29

Motion 1891:141 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1891:140 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 140. N:o 140. Af herr E. G. Fredhollll i Saleby, om ändring i 32 af bankoreglementet. Vid förra årets riksdag väcktes af mig uti motionen i Andra Kammaren n:o 100 förslag om sådan ändring i 32, mom. 2 af bankoreglementet, att de så kallade afbetalningslånen skulle få återbetalas medelst

1891-01-29

Motion 1891:140 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1891:139 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 139. 5 N:o 139. Af herr A. Lilljenvist, om upphäfvande af förordningen angående förbud mot införsel till riket af varor med ovigtig ursprungsbeteckning, den 9 november 1888. Kong Maj:ts nådiga förordning, angående förbud mot införsel till riket af varor med origtig ursprungsbeteckning,

1891-01-29

Motion 1891:139 Andra kammaren (pdf, 111 kB)

Motion 1891:138 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N-o 138. 1 N:o 138. Af hen- S. J. Kardel,om höjning i arfvodena till vikarierande och extra lärare vid de allmänna läroverken. Det har länge både offentligt och enskildt enstämmigt erkänts, att lärarne vid rikets allmänna läroverk, hvad lönevilkoren beträffar, befinna sig i mer betryckt ställning

1891-01-29

Motion 1891:138 Andra kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1891:137 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 137. N:o 137. Af herr x. Eriksson i Mörviken, om skrifvelse till Kongl. Maj:t rörande inrättande af nattåg vintertiden å norra stambanan m. m. Under de senare åren har en snabbare och mindre tidsödande jernvägstrafik, än den hittills i allmänhet anordnade, å norra stambanan allt mer

1891-01-29

Motion 1891:137 Andra kammaren (pdf, 230 kB)