Dokument & lagar (336 träffar)

Motion 1891:142 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 142. N:o 142. Af herr C. T. Lind, om afskrifning af den i Bohuslän utgående landskylden och beviljande af anslag för sådant ändamål. I motionen n:o 222 under sistlidne riksdag begärdes af undertecknad, att Riksdagen måtte i skrifvelse till Kong Maj:t anhålla om vidtagande af åtgärder

1891-01-28

Motion 1891:142 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1891:136 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 136. N:o 136. Åt herr N. P. Willllliark i Selåuger, om ändring i gällande bestämmelser angående rätt till försäljning af vin och maltdrycker. Vid sistlidna års riksdag väckte lektor P. Waldenström, jemte flere andra ledamöter i Andra Kammaren, uti motion under n:o 141 förslag om sådan

1891-01-28

Motion 1891:136 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1891:134 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 134. 9 N:0 134. Af herr T. BrOttlée, om ändrad lydelse af 2 utsökning slag en den 10 augusti 1877. Uppmuntrad af den framgång jag rönte inom Riksdagens Andra Kammare för min motion, n:o 162, vid sistlidne riksdag rörande ändring af 2 i utsökningslagen den 10 augusti 1877, i syfte att länsmännen

1891-01-28

Motion 1891:134 Andra kammaren (pdf, 129 kB)

Motion 1891:133 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 133. 7 hvilket ligger stad, som ej deltager i landsting, minskas med samma stads folkmängd. Af det belopp, som efter denna fördelning tillfaller hvarje landstingsområde, ega landstinget och vederbörande hushållningssällskap att uppbära hvartdera en fjerdedel samt landsbygdskommunerna

1891-01-28

Motion 1891:133 Andra kammaren (pdf, 161 kB)

Motion 1891:127 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 127. 9 tf:o 127. Af herr G. W. Collander, om afskaffande af slämpelafgiften å patentbref. Otvifvelaktigt ligger det i statens välförstådda intresse att på ändani ålsenligaste sätt uppmuntra och främja uppfinnareverksamheten på det industriella området, då denna nyttiga verksamhet i hög

1891-01-28

Motion 1891:127 Andra kammaren (pdf, 260 kB)

Motion 1891:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. 1 tf:o 124. Af herr G. F. Östberg, om antagande af ändrade bestämmelser angående väghållning sbesväret på landet. Då äfven vid innevarande riksdag åtskilliga motioner afgifvits rörande ordnandet af väghållningsbesväret på landet, anser jag mig böra förnya det af mig vid förra årets

1891-01-28

Motion 1891:124 Andra kammaren (pdf, 225 kB)

Motion 1891:121 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 121. 1 N:o 121. Af herr G. Elowson, om beviljande af statsanslag till befrämjande af pedagogisk gymnastik vid landets folkhögskolor. Såsom en vigtig sanning torde erkännas, att vid all uppfostran kroppens utveckling och vård ej för mycket få ställas tillbaka för själens odling. Redan i

1891-01-28

Motion 1891:121 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1891:118 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kamma,ren, N:o 118. N:o 118. Af herr J. Alldersoil i Tenhult, om nedsättning i anslagen under tredje lmfvudtiteln. Vid 1889 års riksdag föreslog jag, att tredje lmfvudtiteln skulle nedsättas från 613,800 till 500,000 kronor. Med anledning häraf beslöt en stark majoritet af statsutskottet, i enlighet

1891-01-28

Motion 1891:118 Andra kammaren (pdf, 358 kB)

Motion 1891:113 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, K:o 113. N:o 113. Af herr P. Truedsson. om skrifvelse till KongMaj:t med begäran om framläggande af lagförslag till tryggande af arrendatorers rätt gent emot jordägare. Det torde icke vara underligt, att man med bekymmer tänker på vårt lands framtid, då man ser huru emigrationen till främmande

1891-01-28

Motion 1891:113 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1891:110 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 110. böter från och med femtio till och med tvåhundra kronor. Sker det ytterligare, straffes med fängelse i högst sex månader eller stralfarbete i högst två år. För den händelse lagutskottet finner den föreslagna formuleringen icke kunna oförändrad bifallas, anhåller jag vördsamt, att

1891-01-28

Motion 1891:110 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1891:109 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 109. 7 N:o 109. Af herr E. J, Ekman, om tillägg till 18 kap. 11 strafflagen. Utan tvifvel har det varit lagstiftarens mening att genom 18 kap. i strafflagen värna om sedlighet och sätta en damm mot ett otuktig lefverne, så vidt detta är möjligt på lagstiftningens väg. Särskilt synes han

1891-01-28

Motion 1891:109 Andra kammaren (pdf, 176 kB)

Motion 1891:108 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 108. 5 N:o 108. Af herr A. Hansson i Solberga, om utsträckning af tiden för inlösen till statsverket af skattefrålserautor. Genom kongl. förordningen den 11 september 1885 bestämmes, att de räntor å skattefrälsehemman, hvilka genom köp, byte eller gåfva kommit från kronan i enskild persons

1891-01-28

Motion 1891:108 Andra kammaren (pdf, 145 kB)

Motion 1891:106 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 106. 1 N:o 106. Af herr J. P. Jansson i Saxhyttan, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Ludvika. Att bland de län, som ännu icke erhållit något riksbankens afdelningskontor, Kopparbergs län är i största behof af ett sådant, torde icke förnekas af dem, hvilka känna den vidtomfattande

1891-01-28

Motion 1891:106 Andra kammaren (pdf, 157 kB)

Motion 1891:104 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 104. het i dylikt inom eller utom riket anordnadt företag, eller att kungöra försäljning af sådant bevis, eller att publicera eller sprida vinstlistor för dylika lotterier. Om remiss till vederbörligt utskott anhålles. Stockholm den 28 januari 1891. And. Gust. Björkman, Groeryd. No 104.

1891-01-28

Motion 1891:104 Andra kammaren (pdf, 287 kB)

Motion 1891:103 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, No 103. 13 för byggnad, belägen på jordbruksfastighet, men icke afsedd för det derå drifna jordbruk eller dit hörande näring för fiske, som är i jordebok särskildt upptaget samt för frälseränta. Stockholm den 29 januari 1891. Nils Jönsson, Gammalstorp. No 103. Af herr A. G. Björkman, om ändrad

1891-01-28

Motion 1891:103 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1891:101 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 101. N:0 101. Af herr N. Wallmark i Smedsbyn, om lagbestämmelser i fråga om. skadestånd till följd af uraktlåtenhet att taga vård om hundkreatur. I motion, n:o 79, uti Andra Kammaren 1888 framhöll jag, att klagomål mångenstädes å landsbygden förspordes öfver den skada, som af lösa, utelöpande

1891-01-28

Motion 1891:101 Andra kammaren (pdf, 273 kB)

Motion 1891:99 Andra kammaren

Motioner i Andra Kaminaren, N:o 99. 1 N:0 99. Af herr Z. Larsson och herr Å. V. jungman, om beviljande af statsanslag till upprättande af en mineralogisk-geologisk öfning sinstitution vid Upsala universitet. I skrifvelse till kanslersembetet för Upsala universitet af den 3 september 1890 bar det större akademiska konsistoriet

1891-01-28

Motion 1891:99 Andra kammaren (pdf, 356 kB)

Motion 1891:95 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 95. 1 N:o 95. Af herr P. Waldenström, om statsanslag till understöd för jernväg sanläggning av efter Kosta-systemet. Såväl genom statens som genom enskildes initiativ och ansträngningar har under de senaste årtiondena i vårt land ett jernvägsnät åstadkommits, som, jeinfördt med folkmängden,

1891-01-28

Motion 1891:95 Andra kammaren (pdf, 515 kB)

Motion 1891:93 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 93. 25 N:o 93. Af herr E. A. Zotterman, om ändring i gällande bestämmelser rörande folkskolelärares aflöning sförmån er. Näst kofoderfrågan torde frågan om det sjunde hundradet vara af art att framkalla strider mellan folkskolelärarne och respektive församlingar. Men hvarje strid mellan

1891-01-28

Motion 1891:93 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:92 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 92. N:o 92. Af herr E. A. Zotterman och herr C. J. Jakobson, om utbytande af folkskolelärares rätt till kofoder mot visst penning ebelopp. I kongkungörelsen den 20 januari 1882 angående aflöning åt lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor 1 mom. 3, jemfördt med mom. 1 i samma heter

1891-01-28

Motion 1891:92 Andra kammaren (pdf, 224 kB)