Dokument & lagar (336 träffar)

Motion 1891:91 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 91, N:o 91. Af herr It. E. Holmgren, om höjning af statsbidraget till lärare och lärarinnor vid folkskolor, mindre folkskolor och småskolor. Offervilligheten har alltid varit, stor i vårt land, så fort det galt skolorna och folkupplysningen. Regering och Riksdag anslå årligen betydande

1891-01-28

Motion 1891:91 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1891:90 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 90. N:o 90. Af herr P. Pehr son i Törneryd m. fl.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Karlskrona. Då krafvet på och behofvet af att i Blekinge län erhålla ett afdelningskontor af riksbanken fortfarande qvarstår, få vi härmed förnya ett vid flera föregående riksdagar

1891-01-28

Motion 1891:90 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:86 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 86. N:o 86. Af herr J. Efoliifid, om tillägg till 17 kap. 10 handelshallten. Genom Kong.Maj:ts domar den 30 december 1843, den 17 juni 1851, den 29 maj 1854 och den 31 augusti 1880 är uppenbart, att myndling eger förmånsrätt för sina hos förmyndaren innestående arfsmedel, sannolikt ända

1891-01-28

Motion 1891:86 Andra kammaren (pdf, 154 kB)

Motion 1891:85 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 85. N:o 85. Af herr O. JOflSSOfl i Hof, om ändrad lydelse af 1 i förordningen om landsting den 21 mars 1862. Uti kong förordningen om landsting af den 21 mars 1862 stadgas i 1 att förordningen icke är tillämplig på stad, som har mer än 25,000 invånare. Gifvet är, synes det mig, att

1891-01-28

Motion 1891:85 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1891:83 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 83. N:o 83. Af herr J. JohUSSOTl i Thorsberg, om skrifvelse till Kongl. Maj.t med begäran om framläggande af förslag till lag för väg hållning sbesvärets utgörande. Att de i 1734 års lag stadgade grunder för byggnad och underhåll af allmänna vägar å landet äro otillfredsställande och

1891-01-28

Motion 1891:83 Andra kammaren (pdf, 289 kB)

Motion 1891:82 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 82. 7 N:o 82. Af herr A. SvcilSOll i Edum, om ändrad lydelse af 36 1 mom. konkur slagen. Vid behandlingen af den motion, som jag vid sistlidna riksdag för andra gången framlagt, rörande tiden för återvinningstalan i konkurs, afslogs densamma visserligen af Första Kammaren, men då den rönte

1891-01-28

Motion 1891:82 Andra kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1891:81 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren N:o 81, N:o 81. Af herr A. TV. NilSOfl från Lidköping, om nedsättning i tullen å spanmål, bröd och fläsk samt upphäfvande af tullen å potatis. Huru önskligt det än vore, att de lifsmedelstullar, som af den kända majoriteten vid 1888 års riksdag så lättvindigt pålades det svenska folket,

1891-01-28

Motion 1891:81 Andra kammaren (pdf, 205 kB)

Motion 1891:80 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 80. 1 X:o 80. Af herr Folie2 AndtVSSOll, om ändrade lagbestämmelser rörande väghållningsbesvärets ordnande. Bland de bördor, som af ålder trycka uteslutande på innehafvare af jordegendom, är onekligen vägunderhållet en af de tyngsta. Sträfvandet att utjemna denna börda och rättvisare fördela

1891-01-28

Motion 1891:80 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1891:79 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, No 79. N:o 79. Af herr P. Svensson i Brämhult m. fl.om inrättandet af ett riksbankens afdelning skontor i Borås. Med åberopande af den motivering, som finnes anförd i motionen n:o 38 i Andra Kammaren år 1890, få vi vördsamt föreslå, att Riksdagen måtte besluta från och med 1892 års början

1891-01-28

Motion 1891:79 Andra kammaren (pdf, 108 kB)

Motion 1891:78 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 78. 19 N:o 78. Af herr 0- Larsson i Mörtlösa om skrifvelse till Kongl. Maji rörande ordnandet af väghållningsbesväret på landet. Bland de frågor, som vid senaste riksdagar varit föremål för behandling, är frågan om väghållningsbesvärets ordnande en bland de vigtigastc. Sträfvande att söka

1891-01-28

Motion 1891:78 Andra kammaren (pdf, 239 kB)

Motion 1891:77 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 77. lic N:o 77. lita mim njnr-mnunj Af herr 0. Larsson i Mörtlösa om inrättande af ett riksbankens af-delning skontor i Linköping. Under åberopande af de skal, som anförts i min vid förlidet års riksdag väckta motion N:o 28, och för öfrig erinrande om bankkomiténs förslag af 1890,

1891-01-28

Motion 1891:77 Andra kammaren (pdf, 141 kB)

Motion 1891:73 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 73. N:o 73. Af herr C. Johansson i Esset, om tillägg till 12 af gällande bevillningsförordning. Under flera föregående riksdagar har förslag varit väckt om sådan ändring i bevillningsförordningon, att prestman, som uppbär lön af flera församlingar, måtte beskattas för den belöpande inkomsten

1891-01-28

Motion 1891:73 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1891:72 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, No 72. 3 N:o 72. Af herr P, J. M. Erikson från Stockholm, om ändring i 3 uti förordningen angående främmande trosbekännare och deras religionsöfning den 31 oktober 1873. För att tillmötesgå det allt tydligare framträdande krafvet på en religionsfrihet, som bättre motsvarar föreskriften i regeringsformens

1891-01-28

Motion 1891:72 Andra kammaren (pdf, 213 kB)

Motion 1891:71 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 71. 1 N:o 71. Af herr P. J. M. Eriksoil från Stockholm, om ändring i 20 kap. 8 ärfdabalken. Det torde få anses som en nu mera allmänt erkänd grundsats, att ingen till följd af sin öfvertygelse i religionssaker hör förvägras någon af de rättigheter, som tillkomma hvarje oförvitlig medborgare

1891-01-28

Motion 1891:71 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1891:70 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 70. 99 N:o 70. Af herr A. OlSSOtl, i Ornakärr, om ändrad lydelse af 13 konkurslagen den 18 september 1862. 13 i konkurslagen den 18 september 1862 bär följande lydelse Hvad efter konkursens början i utsökningsmål mot gäldenären göres, vare utan all verkan i konkurssaken, der ej intecknings-

1891-01-28

Motion 1891:70 Andra kammaren (pdf, 402 kB)

Motion 1891:69 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 69. 19 N:o 69. Af herr A. OlSSOII i Ornakärr, om ändring i gällande lagbestämmelser rörande civiläktenskap. I kongl. förordningen angående giftermål emellan kristen och mosaisk trosbekännare den 20 januari 1863 är stadgadt, att äktenskap, hvarom uti nämnda förordning omförmäles, skall i

1891-01-28

Motion 1891:69 Andra kammaren (pdf, 210 kB)

Motion 1891:67 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 15 N:o 67. Af herr Elis Nilson, om anvisande af ett extra anslag af 19,500 kronor till förflyttande af södra skånska infanteriregementets sjukhus från Tvedörra till Refvinge mötesplats. I den mån, som de värnpligtiges vapenöfningar utsträckts, har det också ansetts nödvändigt att bättre

1891-01-28

Motion 1891:67 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1891:64 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 64. i N:o 64. Af herr NI. Dahn, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till inrättande af en frilag er sinstitution. På grund af framställningar från två af våra större köpstäder framlade Kongl. Maj:t år 1886 efter förordnad komitéutredning och vederbörande

1891-01-28

Motion 1891:64 Andra kammaren (pdf, 336 kB)

Motion 1891:63 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 62, 63. 3:0 62. Af herr J. W. Lill till, om afskaffande af tullen å kaffe. Flertalet torde nu medgifva, att artikeln kaffe, från att hafva varit en artikel, som förr hört till lyxen, nu ostridigt är en nödvändig artikel, som måste finnas inom hvarje matlag och användes företrädesvis

1891-01-28

Motion 1891:63 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1891:62 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 62, 63. 3:0 62. Af herr J. W. Lill till, om afskaffande af tullen å kaffe. Flertalet torde nu medgifva, att artikeln kaffe, från att hafva varit en artikel, som förr hört till lyxen, nu ostridigt är en nödvändig artikel, som måste finnas inom hvarje matlag och användes företrädesvis

1891-01-28

Motion 1891:62 Andra kammaren (pdf, 113 kB)