Dokument & lagar (445 träffar)

Riksdagsskrivelse 1891:91

Riksdagens Skrifvelse, N:o 91. 31 N:o 91. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Bankoutskottets utlåtande n:o 12 och memorial n:o 13.Till Konungen. Till Eders Kong Maj:t får Riksdagen

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:91 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:90

Riksdagens Skrifvelse, N:o 90. 29 N:o 00. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Komwgen, i anledning af Kongl. Majds proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 17 kap. 4 handelsbalken. Lagutskottets utlåtanden n:is 38 och 48.Till Konungen.

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:90 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:89

Riksdagens Skrifvelse, N:o 89. 27 X:o 89, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af vackt motion om tillägg till 17 köp. 10 handelsbälken. Lagutskottets utlåtande n:o 46.Till Konungen. Ett vigtig spörsmål, hvartill rättsförhållandet

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:89 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:88

4 Riksdagens Skrifvelse, N:o 88. N:o 88. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om antagande af lag angående väghållning sbesvärets utgörande på landet. Lagutskottets utlåtande n:is 31 och 47.Till Konungen. Sedan Eders Kongl. Maj:t uti proposition

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:88 (pdf, 1274 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:87

Riksdagens Skrifvelse, N:o 87. 1 87. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående vissa förändringar i de med afseende å folkskolelärarepersonalens löneförhållanden gällande föreskrifter m. m. Sammansätta stats- och lagutskottets utlåtande

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:87 (pdf, 218 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:86

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 86. N:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkande n:o 10 och memorial n:o 17.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och granskat bestämmelserna i gällande

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:86 (pdf, 428 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:85

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 85. N:o 85. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående anvisande af medel till en riksförsäkringsanstalt och till sjukkasseväsendets befrämjande. Särskilda utskottets n:o

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:85 (pdf, 261 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:84

Riksdagens Skrifvelse N:o 84. 13 N:o 84, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om sjukkassor. Särskilda utskottets n:o 2 utlåtande n:o 4, punkt 1.Till Konungen. Genom proposition den

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:84 (pdf, 422 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:83

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 83. N:o 83. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete. Särskilda utskottets n:o 2 utlåtande n:o 3.Till Konungen. Vid behandling

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:83 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:82

Riksdagens Skrifvelse N:o 82. 11 N:o 82. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående de i 63 regeringsformen föreskrifna kreditiv summor. Statsutskottets memorial n:o 67.Till Konungen. Med anledning af stadgandet i 63 regeringsformen, att för

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:82 (pdf, 98 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:81

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 81. N:o 81. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition angående godkännande af uppgjord,t förslag i fråga om uppförande vid Lunds hospital för Malmöhus läns räkning af en vårdanstalt

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:81 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:80

8 Riksdagens Skrifvelse N:o SO. N:o 80. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om ändring i sättet för utbetalning af den ersättning af statsmedel, som utgår till egare af vissa skattefrälsehemman. Första Kammarens tillf, utskotts n:o 1 utlåtande

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:80 (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:79

Riksdagens Skrifvelse N:o 79. N:o 79, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ytterligare utsträckning af fridlysning stulen för elg. i y. i i Första Kammarens tillf, utskotts n:o 2 utlåtande n:o 2.Andra Kammarens tillf, utskotts n:o 3 utlåtande

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:79 (pdf, 197 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:77

32 Riksdagens Skrifvelse Ao 77. N:o 77. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning af åtskilliga mindre kr ono eg endomar m. en. Statsutskottets utlåtande n:o 36.Till Konungen. Under

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:77 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:76

30 Riksdagens Skrifvelse N:o 76, N:o 76. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående särskild föryttring af lägenheter från kr ono eg endomar, som försäljas. Statsutskottets utlåtande n:o 61.Till

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:76 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:74

Riksdagens Skrifvelse N:o 74. 21 N:o 74. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. h Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående godkännande af en med staden Göteborg träffad öfverenskommelse i fråga om dess inkvarteringsskyldighet, äfvensom

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:74 (pdf, 359 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:73

18 Riksdagens Skrifvelse N:o 73, N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående anslag för anläggning af en bibana frän norra stambanan vid Mellansel till Örnsköldsvik. Statsutskottets utlåtande

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:73 (pdf, 208 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:72

Jiiksdågens Skrifvelse N:o 72. 15 N:o 72. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition angående försäljning till Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag af ett område af Engelholms vestra kr omplantering i Kristianstads

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:72 (pdf, 220 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:71

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 71. N:o 71. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1889. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Riksdagens år 1890 församlade revisorers berättelse angående verkstäld granskning af statsverkets samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd,

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:71 (pdf, 594 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:37

Rihdagens Skrifvelse N:o 37. 1 N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjunde hufvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet. Statsutskottets utlåtanden n:is 8 och 8 a.i

1891-05-13

Riksdagsskrivelse 1891:37 (pdf, 1424 kB)