Dokument & lagar (155 träffar)

Utlåtande 2010/11:KrU11

Kulturutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om onlinespel på EU:s inre marknad. Syftet med grönboken är att samla information i ett stort antal frågor som rör onlinespel och att inleda ett offentligt samtal. Målsättningen att det ska bidra till att en rättslig ram för onlinespel växer fram i EU-länderna. Utskottet välkomnar att EU-kommissionen uppmärksammar frågorna om onlinespel. Eftersom de nationella reglerna skiljer sig mellan olika EU-länder finns det enligt utskottet ett behov av att hämta in information. Utskottet påpekar dock att regleringen på spelområdet ligger och bör ligga på EU-ländernas ansvar. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-06-07 Debatt: 2011-06-21 Beslut: 2011-06-22

Utlåtande 2010/11:KrU11 (pdf, 35 kB)

Betänkande 2010/11:KrU8

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om insatser för läsfrämjande och övergripande digitaliseringsfrågor på biblioteks- och kulturarvsområdet. Skälet är bland annat pågående arbete på området och tidigare beslut. Motionerna handlar bland annat om tillgång till bibliotek, punktskriftens ställning, digitala bibliotek och satsning på digital folkbildning.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 9
Justering: 2011-05-19 Debatt: 2011-06-08 Beslut: 2011-06-08

Betänkande 2010/11:KrU8 (pdf, 181 kB) Webb-tv debatt om förslag: Insatser för läsfrämjande och digitalisering

Betänkande 2010/11:KrU10

Sverige ska ansluta sig till den så kallade Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Konventionen innehåller allmänna minimiregler för i vilka situationer kulturföremål ska återlämnas till ursprungslandet. Ett ökat internationellt samarbete är nödvändigt om den illegala hanteringen av kulturföremål ska kunna hejdas, anser riksdagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen gav också regeringen ett uppdrag. Regeringen bör beakta sysselsättningsbehovet bland kulturarbetare och behovet av fortsatta insatser inom museisektorn för att vårda och bevara kulturarvet. Därmed sa riksdagen ja till en motion från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om kulturmiljöfrågor, museer och utställningar.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 4
Justering: 2011-05-12 Debatt: 2011-06-08 Beslut: 2011-06-09

Betänkande 2010/11:KrU10 (pdf, 839 kB) Webb-tv debatt om förslag: Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor

Betänkande 2010/11:KrU7

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om idrott, friluftsliv, den ideella sektorn och spelfrågor. Motionerna på idrottsområdet handlar om Idrottslyftet, jämställdhet, dopning, trakasserier och diskriminering, resekostnader, miljöarbete, OS, boxning, idrott för äldre samt handikappidrott. På friluftslivsområdet handlar motionerna om folkhälsoarbete, naturens miljö- och kulturvärden, integrationsarbete samt statliga och kommunala beslut. På spelområdet handlar motionerna om en reglerad spelmarknad, alkohol och spelverksamhet, lagskärpning när det gäller illegal spelverksamhet på gator, avskaffande av automatspelslagen samt glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 5
Justering: 2011-03-29 Debatt: 2011-04-07 Beslut: 2011-04-07

Betänkande 2010/11:KrU7 (pdf, 200 kB) Webb-tv debatt om förslag: Idrott, friluftsliv och spelfrågor

Betänkande 2010/11:KrU9

Riksdagen har beslutat be regeringen att skyndsamt återkomma med förslag på en lösning när det gäller anslagen till icke-statliga kulturlokaler så att medlen kan användas som det var avsett. Museer, teatrar och konsertlokaler som inte tillhör staten kan få stöd från Boverket för bland annat om- och nybyggnad, men stödet utnyttjas inte fullt ut. Följden blir att flera angelägna projekt fördröjs eller inte kan genomföras. Samtidigt säger riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om allmänna kulturfrågor. Flera motioner handlar om kulturella och kreativa näringar och regional tillväxt. Andra motioner handlar bland annat om åtgärder för att förbättra kulturskaparnas villkor, stöd till arrangörs- och amatörföreningar och krav på att kulturmyndigheterna och kulturinstitutionerna ska arbeta med hbt-frågor. Riksdagen hänvisar bland annat till den handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som regeringen beslutat om, en rad kultursatsningar som gjorts på senare år och övergripande prioriteringar i regeringens kulturpolitik.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 9
Justering: 2011-03-15 Debatt: 2011-04-06 Beslut: 2011-04-07

Betänkande 2010/11:KrU9 (pdf, 220 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna kulturfrågor

Betänkande 2010/11:KrU6

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om kultur och fritid för barn och unga. En orsak är att barn och unga enligt riksdagen är en prioriterad grupp inom kulturpolitiken och att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. En annan orsak är att ansvaret för fritidsverksamheten i huvudsak ligger på kommunerna. Motionerna handlar om barns och ungas rätt till kultur och ungdomars fritidsverksamhet. Andra motioner behandlar barnkulturplaner, Barnkulturår 2012, teatern Unga Klara och självmord på Internet.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 8
Justering: 2011-03-03 Debatt: 2011-03-16 Beslut: 2011-03-17

Betänkande 2010/11:KrU6 (pdf, 146 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kultur och fritid för barn och unga

Betänkande 2010/11:KrU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, de flesta om radio och tv i allmänhetens tjänst. Några motioner handlar om den framtida public service-verksamheten och dess finansiering, formerna för ägandet av public service-företagen och villkoren för sponsring av Sveriges Televisions sändningar. Kulturutskottet räknar med att regeringen kommer att ta upp dessa frågor när den förbereder nya sändningstillstånd för public service-företagen för tiden efter 2013. Andra motioner handlar om tv-sändningar från stora sportevenemang, flyttning av Sveriges Television till Göteborg, hörbar textremsa, radioskugga i Södermanland och lokalradion i Skåne. En motion handlar om att alla i Norden ska få tillgång till de nordiska ländernas public service-kanaler. Nordiska rådet slutbehandlade nyligen frågan och tog bort den från rådets dagordning. En annan motion tar upp frågan om att upprätta en databank över kvinnliga experter för att bryta mansdominansen i medierna.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 3
Justering: 2011-02-01 Debatt: 2011-02-16 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:KrU5 (pdf, 149 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mediefrågor

Betänkande 2010/11:KrU1

Riksdagen sa ja till regeringes förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2011. De största anslagen går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Bland de större satsningarna finns Skapande skola, som ska föra in kulturen i skolarbetet. Satsningen utvidgas nu till att omfatta hela grundskolan. Nationalmuseum och Kungliga Operan är i starkt behov av renovering, och får därför i ett första steg 7,3 respektive 5 miljoner kronor för underhåll och investeringar. Flera av de kulturpolitiska reformer som riksdagen tog ställning till hösten 2009 kommer att fullföljas under 2011. Bland annat införs en samverkansmodell för fördelning av statliga medel till regional och lokal verksamhet. Syftet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och stärka det regionala och lokala engagemang för kulturfrågor. Två nya myndigheter inrättas nästa år, Myndigheten för kulturanalys och Statens musikverk. Satsningen Idrottslyftet, som riktar sig till barn och unga, blir permanent.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 4
Beredning: 2010-11-11 Justering: 2010-11-30 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-15

Betänkande 2010/11:KrU1 (pdf, 676 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Betänkande 2010/11:KrU2

Förhandsgranskning av film som är avsedd att visas offentligt för vuxna avskaffas, men åldersgränser för barn under 15 år ska finnas kvar även i fortsättningen. Statens biografbyrå avvecklas och istället inrättas en ny myndighet. Den nya myndighetens uppgift ska bli att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan genom att bland annat överta Medierådets verksamhet. Myndigheten ska också besluta om åldersgränser för barn under 15 år. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2010-11-18 Debatt: 2010-12-02 Beslut: 2010-12-02

Betänkande 2010/11:KrU2 (pdf, 812 kB) Webb-tv debatt om förslag: Filmcensuren för vuxna avskaffas

Betänkande 2010/11:KrU3

Friluftslivspolitiken ska ha ett mål, där det bland annat ingår att ge alla människor möjligheter att vara ute i naturen. Målet specificeras genom tio punkter: att naturen ska vara tillgänglig för alla att personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum att allemansrätten ska värnas att den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov att kommunernas ska ha ett stort ansvar för naturen nära tätorterna att friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt att skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet att friluftslivet ska ha en given roll i skolans arbete att fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan att beslut om friluftsliv ska fattas med god kunskap Fördelningen av statsbidrag till friluftsorganisationer delegeras till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv. I dag sköts uppgiften av Naturvårdsverket. Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att komplettera målet för friluftslivspolitiken med ett antal mätbara mål.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2010-11-16 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:KrU3 (pdf, 331 kB) Webb-tv debatt om förslag: Framtidens friluftsliv

Betänkande 2010/11:KrU4

Regeringen har lämnat en handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. I handlingsplanen berättar regeringen vad den har gjort och tänker göra för att stärka det förebyggande arbetet och för att stärka skyddet och stödet till de unga som drabbas. En utgångspunkt för alla åtgärderna är att de har tydligt fokus på att alla har rätt att själva välja med vem de ska ingå äktenskap. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-02 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:KrU4 (pdf, 36 kB)

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kreativa SverigeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återstarta Accessprogrammet.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. MP Definition av begreppet Kulturtidsskrift MP1615 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att definitionen av kulturtidskrifter ändras till den tidigare formuleringen. Motivering Den 15 augusti


Utskottsberedning: 2010/11:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V Kreativa Sverige ett kulturlyft v543 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av Accessprogrammet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson C Tv-avgiften c338 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SVT ska betalas genom skatten via en public service-avgiftlika för alla. Motivering Radiotjänst grundades


Utskottsberedning: 2010/11:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin MP Svensk slavhandel MP2101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bearbetande av Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln. Motivering Sveriges deltagande i den transatlantiska


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Frivillig tv-avgift m1496 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en frivillig tv-avgift. Motivering I dag måste alla som innehar tv betala tv-avgift enligt 1 lagen 1989:41. Tv-avgiften


Utskottsberedning: 2010/11:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Regelförenkling för den ideella sektorn kd716 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket för den ideella sektorn. Motivering I Kristdemokraternas Sverige är


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. S Folkhögskoleutbildning för alla s6054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ungdomar mellan 16 och 19 år att studera på folkhögskola i förhållande till


Utskottsberedning: 2010/11:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. FP Fortsatt uppvärdering av friluftsrörelsen fp1062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdet av att ambitionen, i samband med Idrottslyftet, om en ökad samverkan mellan idrottsrörelsen


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 56 kB)