Dokument & lagar (336 träffar)

Motion 1891:135 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 135. N:o 135. Af herr J. W, Lindli, om ändring i förordningen angående expeditionslösen den 7 december 1883. Enligt, kap. 2 rättegångsbalken och kongl. förordningen den 17 maj 1872 angående ändring i vissa fall af gällande bestämmelser om häradsting skola uti domsaga, der två tingslag

1891-01-29

Motion 1891:135 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1891:132 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 132. No 132. Af herr J. A. JollSlllSSOll i Strömsberg, om ändrad lydelse af 22 i förordningen angående vilkor en för försäljning af bränvin m. m. den 29 maj 1885. Det har varit en ofta hörd klagan, att de vinstandelar å utskänkning samt bolags-och minuthandeln med bränvin, livilka förordningen

1891-01-29

Motion 1891:132 Andra kammaren (pdf, 278 kB)

Motion 1891:131 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 131. N:o 131. Af herr J. A. JollSlllSSOIl i Strömsberg, om ändring i 14 riksdagsordningen. Under åberopande af de motiv, skäl och yrkande, som jag vid förra årets riksdag uti motion, n:o 112, anförde, får jag vördsamt förnya densamma och föreslå, att Riksdagen måtte i skrifvelse till Kongl.

1891-01-29

Motion 1891:131 Andra kammaren (pdf, 105 kB)

Motion 1891:130 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren N:o ISO. N:0 130. Af herr J. A. JoliailSSOn i Strömsberg, om nedsättning i räntan ä de af staten till enskilda jernvägsbolag beviljade lån. Riksgäldskontöret har under förlidet år lyckats genom konvertering få räntan å statsskulden nedsatt, så att en del af densamma drager blott 3/s procent

1891-01-29

Motion 1891:130 Andra kammaren (pdf, 110 kB)

Motion 1891:129 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 129. 1 X:0 129. Af herr J. A. Joll till SSOll i Strömsberg, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om framläggande af förslag till beskattning af maltdrycker. Så vidt jag har mig bekant, har det sakrika underdåniga betänkande, med förslag till förordning angående beskattning af maltdrycker,

1891-01-29

Motion 1891:129 Andra kammaren (pdf, 124 kB)

Motion 1891:128 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren. N:o 128. tf:o 128. Af herr A. 10,000,000 kronor till låneunderstöd under åren 1892 1896 åt enskilda jernvägar. Före och vid 1871 års riksdag hotade jernvägsstriderna att svårt förrycka riksdagsarbetet. Inom Andra Kammaren bildades då en grupp, som arbetade för rensning och bättre principers

1891-01-29

Motion 1891:128 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:125 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 125. 3 ligare ojemnhet i våghåln ingsskyldighetens fördelning behöflig, och eger konungens befallningshafvande att förordna förrättningsman, hvaremot de väghållningsskyldige ega att inför häradsrätten utse gode män att vid förrättningen biträda. Stockholm den 28 januari 1891. t. F. Östberg.

1891-01-29

Motion 1891:125 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1891:122 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 122, N:o 122. Af herr G. ElOWSOII m. fl.om beviljande af statsanslag såsom bidrag till uppförande af en minnesvård öfver John Ericsson. Under förlidet år hafva de förenade Nordamerikanska staternas president och folk bevisat minnet af en svensk man utomordentliga hedersbetygelser. Ett

1891-01-29

Motion 1891:122 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1891:120 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. N:o 120. Af herr J. Mull hell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om vidtagande, i och för församlingsrättens betryggande, af ändringar i de samma rätt berörande administrativa stadgandena. När konstitutionsutskottet vid 1890 års riksdag afstyrkte den då i Andra Kammaren

1891-01-29

Motion 1891:120 Andra kammaren (pdf, 356 kB)

Motion 1891:119 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 119. 13 N:o 119. Af herr T. AlUlerSOIl i Tenhult, om nedsättning i ett anslag under femte hufvudtiteln. Genom kong.brefvet den 5 oktober 1820 tillägges batsmanskompanicheferna såsom ersättning för deras resor inom kompanidistriktet årligen från och med 25 riksdaler till och med 50 riksdaler

1891-01-29

Motion 1891:119 Andra kammaren (pdf, 417 kB)

Motion 1891:115 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:0 115. N:o 115. Af herr A. G. Gyllensvärd in. fl.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Halmstad. Från allmänhetens sida gör den åsigten allt mer sig gällande, att, i den mån riksbankens ställning det medgifver och denna konsolideras icke obetydligt för hvarje år riksbanken

1891-01-29

Motion 1891:115 Andra kammaren (pdf, 118 kB)

Motion 1891:114 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o Hd. rätt gent emot jordegaren, särskild deras rätt till ersättning för pa jorden nedlagda förbättringar. Stockholm den 28 januari 1891. P. Truedsson. Häri instämmer: Anders Nilsson. iS:o 114. Af herr M. Daiin, om bankovinstens användande. Enligt statsverkspropositionen begär Kongl. Maj:t

1891-01-29

Motion 1891:114 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1891:112 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 112. N:o 112. Åf herr P. Larsson i Fole, om ändring i bevillningsförordningens bestämmelser rörande bevillning för husbehofsqvarnar. Uti gällande bevillningsförordning af den 14 september 1883 stadgas uti 5, att vid uppskattning af fast egendom skola särskilda värden, slutande å fulla

1891-01-29

Motion 1891:112 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1891:111 Andra kammaren

lo Motioner i Andra Kammaren, Ko llt. N:o 111. Af herr N. Nilsson i Vrängebol, om afskaffande af eller nedsättning i vissa tullar på lifsmedel. Af alla de i nu gällande tulltaxa upptagna tullsatser äro de å lifsmedel, Indika vid 1888 års riksdag åsattes, mest tryckande och orättvisa, enär de hårdast drabba dem, som ega

1891-01-29

Motion 1891:111 Andra kammaren (pdf, 226 kB)

Motion 1891:107 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 107. 3 S:o 107, Af herr E. Svensson från Karlskrona, om ändrad lagstiftning rörande försäljning af maltdrycker. Tvenne gånger har jag har haft äran att inför Riksdagens Andra Kammare frambära motion derom, att maltdrycker af viss mindre alkoholhalt icke måtte vara hänförliga under bestämmelserna

1891-01-29

Motion 1891:107 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1891:105 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 105. N:0 105. Af herr L. F. Oden, om ändrad lydelse af 9 mom. 1 förordning angående fattigvården den 9 juni 1871. Enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående fattigvården af den 9 juni 1871 åligger det fattigvårdssamhälle att anskaffa bostad och uppehälle åt minderåriga och åt

1891-01-29

Motion 1891:105 Andra kammaren (pdf, 216 kB)

Motion 1891:102 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. N:0 102. Af herr N. Jönsson i Glammalstorp, om ändrad lydelse af 5 mom. b i gällande bevillningsförordning. På grund af stadgandena i 5 mom. b i Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst hafva torpare och husmän på landet för sina små husbyggnader,

1891-01-29

Motion 1891:102 Andra kammaren (pdf, 174 kB)

Motion 1891:100 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 100. filBV No 100. Af herr M. Alsterllind, om lagbestämmelse rörande förmånsrätt för oguldet landtmäteriarfvode. Att arbetaren är sin lön värd torde väl ingen vilja bestrida, lika litet som att lagen bör, så framt ej annans bättre rätt derigenom förnärmas, tillförsäkra arbetaren att utfå

1891-01-29

Motion 1891:100 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1891:43 Första kammaren

28 Motioner i Första Kammaren, N:o 43. N:o 43. Af herr Adelsköld, om anslag till bildande af en byggnadsfond för naturhistoriska riksmuseets behof. Med hänvisande till den underdåniga framställning från kongvetenskapsakademien till Kongl. Maj:t, som finnes bilagd friherre Nordenskiölds motion, n:o 66, i Andra Kammaren,

1891-01-29

Motion 1891:43 Första kammaren (pdf, 125 kB)

Motion 1891:42 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 42. 19 N:o 42. Af herr Söderberg, angående skrifvelse till Konungen med begäran om utredning rörande möjligheten att bereda mindre bemedlade tillfälle att bilda egna jordbruk. Härjemte vågar jag vördsamt hemställa, det Riksdagen ville antaga det i bilagda framställning närmare motiverade

1891-01-29

Motion 1891:42 Första kammaren (pdf, 609 kB)