Dokument & lagar (657 träffar)

Riksdagens protokoll 1895:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Första Kammaren. N:o 11. Onsdagen den 6 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr vice talmannen, som till en början ledde kammarens förhandlingar, yttrade:Jag får för kammaren tillkännagifva, att kammarens mångårige f. d. talman, grefve Gustaf Lagerbjelke, i dag på morgonen atjidit. Jag

1895-03-06

Riksdagens protokoll 1895:11 (pdf, 3229 kB)

Motion 1895:168 Andra kammaren

3 Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. valdt råd, hvars organisation och befogenhet, m. in. bestämmes i lag, stiftad af Riksdagen och Kongl. Maj:t. Stockholm den 6 Mars 1895. C. G. nior. Adolf Aulin. A. F. Broström. O. Walter. D. Persson. J. M. Erikson. E. J. Ekman. A. Hedin. Anton Halm. J. Lindgren. A. G. Ericsson. David

1895-03-06

Motion 1895:168 Andra kammaren (pdf, 312 kB)

Motion 1895:167 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 167. 1 N:o 167. Af herr C. G. Thor m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete. Första arbetareförsäkringskomitén föreslog, att vid sidan af riksförsäkringsanstalten som skulle hafva

1895-03-06

Motion 1895:167 Andra kammaren (pdf, 266 kB)

Riksdagens protokoll 1895:14

tf RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 14. Onsdagen den 13 mars, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades två protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Fortsattes föredragningen af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande

1895-03-05

Riksdagens protokoll 1895:14 (pdf, 2210 kB)

Riksdagens protokoll 1895:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 9. Tisdagen den 26 februari. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Justerades protokollet för den 19 i denna månad. Anmäldes och bordlädes sammansatta stats- och bankoutskottets utlåtanden: n:o 1, i anledning af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges

1895-02-28

Riksdagens protokoll 1895:9 (pdf, 1380 kB)

Motion 1895:163 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, IV:o 1 63. N:o 163. Af herr A, W. Nilson från Lidköping, med förslag till ändrad lydelse af 60, 65 och 15 riksdagsordningen. Upprepade gånger efter den nuvarande representationsordningens genomförande har frågan om användandet af öppen omröstning i Riksdagens kamrar varit föremål för behandling

1895-02-23

Motion 1895:163 Andra kammaren (pdf, 350 kB)

Motion 1895:162 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. 1 N:0 162. Af herr D. Persson i Tallberg m. fl.om skrifvelse till Körtel. May.t med begäran om viss ändring i förordningen angående försäljning af vin och maltdrycker m. m. den 24 Oktober 1885. Visserligen hafva under de senare åren åtskilliga förändringar i kongl. förordningen angående

1895-02-21

Motion 1895:162 Andra kammaren (pdf, 273 kB)

Riksdagens protokoll 1895:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 7. Fredagen den 15 februari kl. 3 e. m. I Efter föredragning af herr J. A. Sjös i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 160, hänvisades densamma till behandling af kammarens tillfälliga utskott n:o 3. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: Statsutskottets

1895-02-20

Riksdagens protokoll 1895:7 (pdf, 3957 kB)

Motion 1895:166 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 166, 1 T 1 Ui n h in v. ti:f, v'irir i r 1J 1,1 I i.H n inslefin é4 hi UffiVn iu m V 1 j jj v ifilt i M/4,iili iil MH Till bisJ JT:o 160. 7H-i,jJvjij n ti ayisu.vii r Af herr A. V. Ljungman, med förslag till ändrad lydelse af 60, 61, 62, 69, 73 oek 77 regeringsformen samt 65 riksdagsordningen.

1895-02-20

Motion 1895:166 Andra kammaren (pdf, 443 kB)

Motion 1895:165 Andra kammaren

IG Motioner i Andra Kammaren, N:o 165. N:o 165. Af herr M. Alsterlund m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om viss ändring i förordningen angående försäljning af vin och maltdrycker m. m. den 24 oktober 1885. Många städer inom vårt land hafva stora områden, som icke äro planlagda, hvilka sträcka sig på

1895-02-19

Motion 1895:165 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Riksdagens protokoll 1895:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 24. Lördagen den 30 mars. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid till en början kammarens förhandlingar af herr vice talmannen. 1. Till kammaren hade ytterligare inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens

1895-02-18

Riksdagens protokoll 1895:24 (pdf, 2590 kB)

Motion 1895:161 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 161. 1 r tf:o 161. Af herr E. SvenSSOIl från Karlskrona, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete. Uti Kongl. Maj:ts proposition, n:o 22, till innevarande års Riksdag, angående försäkring

1895-02-15

Motion 1895:161 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1895:160 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 160. 1 N:o 160. Af herr J. A. Sjö, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om förslag angående inrättande af ett statslotteri. Under det en del menniskor äro lyckliga och nöjda med det lilla samt arbeta och sträfva för att nära sig och de sina, är det deremot andra, som se all jordisk

1895-02-12

Motion 1895:160 Andra kammaren (pdf, 225 kB)

Motion 1895:159 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 159. Derest konstitutionsutskottet skulle gilla mitt förslag i hufvudsak, men möjligen finna det nya stadgandet böra formuleras annorlunda eller tilldelas en annan plats i riksdagsordningen, än af mig ifrågasatt blifvit, torde utskottet benäget vidtaga de ändringar, som sålunda anses

1895-02-12

Motion 1895:159 Andra kammaren (pdf, 995 kB)

Motion 1895:158 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 158. 1 i f N:o 158. Af herr G. Ryding, med förslag om tillägg till 33 riksdagsordningen. I en till innevarande års Riksdag afgifven motion, n:o 152, har herr O. B. Olsson i Maglehult föreslagit en sådan ändring i 52 regeringsformen och 33 riksdagsordningen, att Riksdagens kamrar skulle

1895-02-12

Motion 1895:158 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Riksdagens protokoll 1895:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 6. Tisdagen den 12 februari. Kl. V2 3 e. in. 1. Justerades protokollet för den 5 i denna månad. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Riksdagsmannen Olof Rönnberg, lidande af kronisk magsjukdom, är tills vidare oförmögen att sköta de honom inom

1895-02-09

Riksdagens protokoll 1895:6 (pdf, 2072 kB)

Motion 1895:155 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 155. 3 N:o 155. Af herr 0. Walter, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åläggande för kongl. jemn äg sstyrelsen att inför näst sammanträdande Riksdag framlägga fullständig stat. Ett statens embetsverk, som i senare tider begynt ådraga sig en mindre gynsam uppmärksamhet, är kongl.

1895-02-09

Motion 1895:155 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Riksdagens protokoll 1895:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 5. Lördagen den 2 februari. Kl. 1 e. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 24 ocli 26 nästlidne januari förda protokoll. 2- Herr statsrådet in. m. A. Östergren aflemnade Kongl. Majds propositioner till Riksdagen: angående upplåtelse till allmänna barnhusinrättningen

1895-02-08

Riksdagens protokoll 1895:5 (pdf, 808 kB)

Motion 1895:157 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 157. 9 N:o 157. Af herr A. V. Ljungman, med förslag till ändrad lydelse af 53, 69, 87, 102, 105, 106 och 107 regeringsformen, 37, 38, 39, 43, 48, 57, 72 och 73 riksdagsordningen samt 2 tryckfrihetsförordningen. Bland önskningsmål, som under särskildt de senare åren allt mer sökt göra sig

1895-02-08

Motion 1895:157 Andra kammaren (pdf, 622 kB)

Motion 1895:156 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 156. N:o 156. Af herr A. V. Ljungman, med förslag till ändrad lydelse af 28, 32, 35, 36 och 48 regeringsformen. De bestämmelser, hvilka 28, 32, 35 och 36 regeringsformen innehålla rörande embete- och tjenstemäns tillsättande och entledigande samt särskilda rättigheter såsom sådana äro,

1895-02-08

Motion 1895:156 Andra kammaren (pdf, 231 kB)