Dokument & lagar (657 träffar)

Motion 1895:154 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 154. 1 N:o 154. Af herr J. E. Behmer, angående skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning. och förslag, i fråga om förändradt och förbättradt pensioneringssätt för sjöfolk och deras hustrur. Uti Kongl. Maj:ts till Riksdagen aflåtna nådiga proposition med förslag till lag angående

1895-02-08

Motion 1895:154 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1895:153 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 153. 1 N:o 153. Af herr L. P. Mallmill, angående skrifvelse till Kongl. Maf.t med begäran om förslag till statens öfvertagande af besväret med anskaffande af nummerhästar för indelta kavalleriet mot ersättning af vederbörande rust- och rotehållare. Med stöd af det lifliga intresse, svenska

1895-02-04

Motion 1895:153 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Riksdagens protokoll 1895:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 5. Lördagen den 2 februari. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Herr statsrådet Östergren aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående upplåtelse till allmänna barnhusinrättningen af oinskränkt egande- och dispositionsrätt till tomten

1895-02-03

Riksdagens protokoll 1895:5 (pdf, 633 kB)

Motion 1895:152 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 152. 1 N:o 152. Åt herr O. B. OlSSOn i Maglehult, med förslag till ändrad lydelse af 52 regeringsformen samt 10, 20, 32, 33, 34, 35 och 45 riksdagsordningen. Med hänvisning till den utredning, som lemnats i konstitutionsutskottets utlåtanden n:o 3 år 1891 och n:o 25 år 1893, får jag härmed

1895-02-02

Motion 1895:152 Andra kammaren (pdf, 315 kB)

Motion 1895:148 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 148. 41 N:o 148. Af herr R. Eklundh från Lund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning angående lämpligheten af Hallands skiljande från Göta liofrätts domvärjo och förläggande under liofrätten öfver Skåne och Blekinge samt sistnämnda liofrätts förflyttning till Lund.

1895-01-27

Motion 1895:148 Andra kammaren (pdf, 289 kB)

Motion 1895:147 Andra kammaren

38 Motioner i Andra Kammaren, N:o 147. U H j i t. f. N:o 147. Af herr D. K. Bergström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och framläggande af förslag till lagstiftning i fråga om tvister mellan arbetare och arbetsgifvare. Bland de sociala spörsmål, som sedan länge tagit uppmärksamheten i anspråk

1895-01-27

Motion 1895:147 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1895:146 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaten, N:o 146. 35 t N:o 146. Af herr D. K. Bergström, om anslag till offentliggörande i tryck af yrkesinspektörernas årsberättelser. Då jag vid fjolårets riksdag väckte motion om offentliggörande i tryck af yrkesinspektörernas berättelser, anförde jag som ett hufvudskäl för mitt yrkande betydelsen

1895-01-27

Motion 1895:146 Andra kammaren (pdf, 250 kB)

Motion 1895:145 Andra kammaren

30 Motioner i Andra Kammaren, N:o 145, N:o 145. Af herr O. G. Eklund från Stockholm, om ändrad lydelse af 9, 11 och 14 i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862. I en till 1894 års Riksdag afgifven motion n:o 112 hemstälde jag om vissa förändringar i kongl. förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm

1895-01-27

Motion 1895:145 Andra kammaren (pdf, 336 kB)

Motion 1895:143 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 143. N:o 143. Af herr J. O. Nyström, angående ändring af 1888 ars riksdagsbeslut i fråga om uppförande af riksdags- och riksbankshus å Helgeandsholmen. Ehuru Riksdagen deri 31 mars 1894 ej funnit skäligt bifalla då väckta motioner om ändring i beslutet rörande uppförandet af riksdagsoch

1895-01-27

Motion 1895:143 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1895:142 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 142. 5 N:o 142. Af herr 0. R. Theinptaildér, angående ändring af 1888 års riksdagsbeslut i fråga om uppförande af riksdags- och riksbankshus ä Helgeandsholmen. Att en motion ännu en gång framkommer, som afser eu ändring i det af 1888 års Riksdag fattade och sedermera af Riksdagen genom

1895-01-27

Motion 1895:142 Andra kammaren (pdf, 576 kB)

Motion 1895:141 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 141. 3 N:o 141. Af herr S. J. Kardell, om utsträckning af teckning slärares vid allmänna läroverk rätt till arfvode under sjukdom. På grund af enskild motion beviljade 1893 års Riksdag teckningslärarne vid rikets allmänna läroverk rätt att vid sjukdomsfall få uppbära tre fjerdedelar af

1895-01-27

Motion 1895:141 Andra kammaren (pdf, 161 kB)

Motion 1895:135 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 135. 7 N:o 135. Af herr J, Andersson i Lysvik, om införande af s. k. samaritkurser och helsovårddära såsom läroämnen vid folkskoleseminarier samt mvisande af medel härtill. Enär det genom redogörelse för samaritinstitutionens verksamhet i Sverige och andra länder i vida kretsar blifvit

1895-01-27

Motion 1895:135 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1895:131 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 131. N:o 131. Af herr C. J. Jakobson, om upphäfvande af stadgandet att inteckning i fastighet skall, för att fortfarande vara gällande, hvart tionde år förnyas. Ehuru årligen reformer införas i vårt lands gällande lagar, så finnas många stadganden deri, som ännu äro föga tidsenliga

1895-01-27

Motion 1895:131 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1895:130 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 130. 19 N:o 130. Af herr C. W. Collander, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till lag om utarrendering af jagträtten å kronoparker m. m. Uti en under sistlidne riksdag inom Andra Kammaren afgifven motion n:o 128 hemstälde undertecknad,

1895-01-27

Motion 1895:130 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1895:126 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, Ko 126. N:o 126. Af herr J. A. Aulin, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Eskilstuna. ADå redan flere motioner om nya riksbanksafdelningskontor från flere håll blifvit väckta, vill jag fästa uppmärksamheten på vigten af att, om också ej vid denna riksdag, åtminstone så snart

1895-01-27

Motion 1895:126 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1895:125 Andra kammaren

2 Motioner i Avdra Kammaren, N-o 185. Ett ytterligare skäl till den af mig föreslagna förändringen finner jag deri, att äfven vid nya väglagens tillämpning kommer domänstyrelsen att vara förhindrad att lemna bifall till tagande af väglagningsämnen på statens utarrenderade domäner, då sådant skulle enligt 33 väglagen

1895-01-27

Motion 1895:125 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1895:121 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 121. 1 N:0 121. Af herr II. H. Lilliehöök, om ändrad lydelse af 15 i jörordningen angående patent den 16 maj 1884. Under den tid, 1884 års patentförordning varit gällande, hafva klagomål framkommit öfver åtskilliga af dess bestämmelser, h vilka äro för industrien och uppfinnareverksamheten

1895-01-27

Motion 1895:121 Andra kammaren (pdf, 253 kB)

Motion 1895:114 Andra kammaren

12 7 y Motioner i Andra Kammaren, N:o 114. Öl nyy ii j i 1 iJ.0 i ir N:o 114. l i Af herr C. G. Thor, om borttagande af tullen på artikeln fläsk, andra slag.Mil w. It. 1 i i Om det har kurmat sättas och fortfarande sättes i fråga, huruvida spanmålstullar verkligen tillföra jordbruket den hjelp, som det obestridligen

1895-01-27

Motion 1895:114 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1895:112 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 112. 11 71 it i iomnv i i f v i nr.at luryijuf-KJ j.u emu rrv d ö 1-K3bt i no Ilo loge aognitnmo: lie ilij 1j t p I ill öq iael 7.vin lÖt 79 U o sikori ueau 1 It tauirn in f.t Jhnrl b f,irmfnfyn7 h u fl tau in i ol 7f Ki tall ol 5 i Lut jo r SS/ N:0 112. ioIbK VitiV U:fiKq.pi

1895-01-27

Motion 1895:112 Andra kammaren (pdf, 426 kB)

Motion 1895:109 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, No 109. N:0 109. Af herr J. Bromée, med anledning af Kongl. Maj:ls i statsverkspropositionen begärda anslag för intendenturcorpsens nya organisation. För genomförande under år 1896 af intendenturcorpsens nya organisation begäres å fjerde hufvudtiteln i årets statsverksproposition 9,200

1895-01-27

Motion 1895:109 Andra kammaren (pdf, 117 kB)