Dokument & lagar (657 träffar)

Motion 1895:138 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 138. 11 N:o 138. Af herr C. A. Bokström in- fl.angående Vermlands och Örebro läns skiljande från Svea hofrätt och förläggande under Göta ho fr ätts domvärjo m. m. Genom till denna Riksdag aflåten nådig proposition, n:o 3, har Kong Maj:t föreslagit Riksdagen att dels besluta, att Vermlands

1895-01-26

Motion 1895:138 Andra kammaren (pdf, 452 kB)

Motion 1895:134 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 134. 5 N:o 134. Af herr C. G. Andersson i Skeenda, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åtgärder till skydd för jordbruket mot skada af s. k. canadahjortar i Södermanlands län. För åtskilliga år sedan lät herr baron Oscar Dickson, såsom egare af egendomen Skepsta i Gåsinge socken

1895-01-26

Motion 1895:134 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1895:133 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 133. N:o 183. Af herr N. Jönsson i G-ammalstorp, om ändring och tillägg uti gällande förordning angående vilkoren för tillverkning af bränvin. Bränvinsbränningen inom landet torde inom kort, för så vidt icke lagstiftningen skyndsamt kommer emellan, komma att öfvergå till storindustrien

1895-01-26

Motion 1895:133 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1895:129 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o lä 9. N:o 129. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, om afgift för skogsalster, som för export till utrikes ort utlastas. Med åberopande af de motiv, som i särskild motion med förslag till lag angående åtgärder till åstadkommande af förbättrad skogsvård blifvit af mig anfördt, får jag vördsamt

1895-01-26

Motion 1895:129 Andra kammaren (pdf, 114 kB)

Motion 1895:128 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 128. N:o 128. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, med förslag till lag angående åtgärder till åstadkommande af förbättrad skogsvård. En hvar, som tager i allvarligt betraktande den betydelse skogarna ega, icke allenast för Norrland utan för hela landet, torde medgifva, att de, rätt vårdade

1895-01-26

Motion 1895:128 Andra kammaren (pdf, 569 kB)

Motion 1895:127 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 127. 5 idkarne kunde vara i tillfälle att begagna sig af denna utväg, torde det vara tillräckligt att endast fästa uppmärksamheten på den mängd af ut ländska vexlar, som den växande rörelsen erfordrar och hvilkas inköp och försäljning nu måste besörjas genom någon bank i Stockholm, dervid

1895-01-26

Motion 1895:127 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1895:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. 1 1 N:o 124. Af herr P. Truedsson, om ändrad lydelse af 65 i förordningen den 26 januari 1894 angående hushållningen med de allmänna skogarne i riket. Under flera år hafva stenhuggeri-bolag upptagit och bearbetat svart granit i örkeneds socken Östra Göinge härad af Kristianstads

1895-01-26

Motion 1895:124 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:123 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 123. N:o 123. Af herrar P. Truedsson och P. Norberg, angående nedsättning af anslagen å tredje hufvudtiteln. En minskning af utgifterna under tredje hufvudtiteln, särskildt af anslaget till ministerstaten, har länge varit en icke blott Andra Kammarens, utan Riksdagens flere gånger och

1895-01-26

Motion 1895:123 Andra kammaren (pdf, 599 kB)

Motion 1895:122 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 122. N:o 122. Af herr H. H. Lilliehöök m. fl.om skrifvelse till Kovgl. Maj:t med begäran om upprättande och framläggande af förslag till flottans nybyggnad m. m. Pligt,en och fosterlandskärleken mana allvarligt det svenska folket att, i likhet med andra frihetsälskande nationer, med

1895-01-26

Motion 1895:122 Andra kammaren (pdf, 645 kB)

Motion 1895:120 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. f N:o 120. y i i t yo 73 Af herr S. Arnoldssoil, om ändrad lydelse af mom. 2 i 32 af bankoreglementet. Vid 1893 års riksdag väcktes inom denna kammare af Herr E. Fredholm i Saleby, m. fl.motion under n:o 75 i syfte att för låntagare bereda lättnad genom förlängning af betalningstiden

1895-01-26

Motion 1895:120 Andra kammaren (pdf, 203 kB)

Motion 1895:119 Andra kammaren

Motioner i Andra, Kammaren, N:o 119. der bor, ej genom några rikedomar ökar landets välmåga. Det är dock denna befolknings sträfsamhet och kärlek till sin fosterbygd man har att tacka för att Herjeådalen icke är endast en ödemark och de, som der bo och arbeta, de äro dock svenskar och borde såsom sådana kunna göra anspråk

1895-01-26

Motion 1895:119 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1895:118 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 118 1 N:o 11S. Af herr P. Norberg, angående tullfri införsel öfver Fund sdal en af spanmål, malen och omalen, alla slag, samt fläsk. Vid 1893 års. riksdag yrkade jag i väckt motion, att Riksdagen måtte besluta, att spanmål, malen och omalen, alla slag, samt fläsk, andra slag, skulle få

1895-01-26

Motion 1895:118 Andra kammaren (pdf, 425 kB)

Motion 1895:117 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. 11i liMHitsin, n tog rt:vrA ii Jo 117. Herr P. 0. Llllldell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till vissa ändringar i förordningen den 11 oktober 1889 angående kontroll å tillverkningen af margarin samt å handeln dermed. i,

1895-01-26

Motion 1895:117 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1895:116 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 116. itijSfff.M ii it iW.i lot r.1 Ii. 1 i i V It j. N:o 116. A t i tf.in 1 f i bnii ir.Mi ir i. i in Af Herr 0. PeFSSOll i Rinkaby, angående ny förordning om tillsättande och aflönande af fjerdingsmän. r:byiib x l i t 1 r. Ai;n J-n i 1 no i IfailH i- i. Vid förra årets riksdag

1895-01-26

Motion 1895:116 Andra kammaren (pdf, 206 kB)

Motion 1895:115 Andra kammaren

14 Motioner i Andra kammaren, N:o 115. ii J i fri I Mj-Hll I U"fy, i l N:o 115. Af herr P. AndreassOll, om ändrad lydelse af 41 i gällande konkurslag. Genom lagen den 18 april 1890 vidfoga den förändring beträffande 67 konkurslagen, att arfvode till rättens ombudsman skulle alltid blifva bestämdt af domstolen, i stället

1895-01-26

Motion 1895:115 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1895:111 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren No 111. 1 N:o 111. Af herr L. EliksSOll i Bäck, med förslag till ändrad lydelse af 14 och 17 i riksdagsordningen. 4 iAti i:ii Vid den mängd af förslag, som korsa hvarandra i fråga om utsträckning af valrätten till Andra Kammaren, har det för dem, som ej genast vilja taga steget ut till allmän

1895-01-26

Motion 1895:111 Andra kammaren (pdf, 355 kB)

Motion 1895:110 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 110. 23 N:0 110. i 5 UrUi Uti i 1 l t Af herr E. G. H. Åkerlund, angående sådan ändring i gällande konknrslag, alt borgenär förhindras att genom uppgifvande af ovigtig fordran utöfva obehörigt inflytande på konkursförvaltning eu. Konkurslagen stadgar, såsom regel, att vid val till gode

1895-01-26

Motion 1895:110 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1895:108 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 108. Med anledning häraf tillåter jag mig, för att tillmötesgå eu ganska allmän önskan, härmed föreslå, hi Tiv ufirfgohi THj att 41 1 mom. af gällande konkurslag måtte på det sättet ändas, att orden inom eller utom rätten må utgå, samt efter orden Härtill må dock ej utses Rättens

1895-01-26

Motion 1895:108 Andra kammaren (pdf, 194 kB)

Motion 1895:106 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 106. det Riksdagen behagade besluta, att å elektriska glödlampor måtte åsättas en tall af 3 kronor 50 öre per kilogram. i l j t 1 t. j Stockholm den 25 januari 1805. Oskar Nyländer. N:0 106. Af herr C. A. Öar Isson, om förhöjning af tullen å stålpennor. Då hvarje ny näring på det industriella

1895-01-26

Motion 1895:106 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1895:103 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 103. 13 N:o 103. Af herr A. F. Broström, angående ändrad lydelse af inom. 2, 3 och 4 i 26 af bränvinsförsäljningsförordningen. Då lagstiftaren skifver lagar, synes mig, att lagen bör vara så affattad, att den gäller lika för alla samhällsklasser. Detta är icke förhållandet med kougl. förordningen

1895-01-26

Motion 1895:103 Andra kammaren (pdf, 198 kB)