Dokument & lagar (657 träffar)

Motion 1895:101 Andra kammaren

9 Motioner i Andra Kammaren, N:o 101. Nuvarande lydelse: lens beläggande meddelad blifvit, att fordra dess brytande, hvilket icke vägras må, vid ansvar af embetets förlust. Chefen för justitie-departem entet erhållas. 12:o I frågor om qvarstad böra, i sådant fall, Konungens befallningshafvande och vederbörande magistrater

1895-01-26

Motion 1895:101 Andra kammaren (pdf, 245 kB)

Motion 1895:99 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 99. 1 N:0 99. Af herr D. Persson i Tallberg, om skrifvelse till Kongl. 31aj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till sådan ändring af förordningen den 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet, att såsom vilkor för erhållande af rättighet att idka sådan handel,

1895-01-26

Motion 1895:99 Andra kammaren (pdf, 375 kB)

Motion 1895:95 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 95. tf:o 95. Af herr 0. W. Redelius, om skrifvelse till Kongl. Maj.i angående inrättande af en pensionsinrättning för rikets presterskap. Då prester af ålder och sjukdom blifvit oförmögne att vidare förvalta sina einbeten, behöfva de afgå med pension af lika goda skäl, på grund af

1895-01-26

Motion 1895:95 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1895:92 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 92. Ö mo 93. Af herr 0. H. Ström, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om aktiebolag. Då det i Kongl. Maj:ts proposition n:o 6 intagna förslaget till lag om aktiebolag icke innehåller någon bestämmelse om att aktiebolags böcker, räkenskaper och andra handlingar

1895-01-26

Motion 1895:92 Andra kammaren (pdf, 128 kB)

Motion 1895:90 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 90. 5 JT:o 90. Af herr L. JÖnSSOIl i Sandby, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om vidtagande af åtgärder för undanrödjande a,f anledning till förvexling mellan den nya blänlcfyren vid Sandhammaren och andra i granskapet befintliga fyrar. Vid förra årets riksdag föreslogs i motionen

1895-01-26

Motion 1895:90 Andra kammaren (pdf, 248 kB)

Motion 1895:89 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 89. 1 I. t:jj fyf.i. i j A:o 89. Af herr L. JÖnSSOII i Sandby, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag ifråga om den legala annonseringen. Det har tid efter annan försports klagomål deröfver, att den i lag och författningar anbefalda annonseringen i allmänna

1895-01-26

Motion 1895:89 Andra kammaren (pdf, 297 kB)

Motion 1895:85 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 85. 11 N:o So. Friherre G. S. Åkerhiclm, om beviljande af pension åt aflidne f. d. generalpostdirektören A. W. Roos enka. Nyligen aflidne f. d. generalpostdirektören A. W. Roos har efterlemnat enka och en oförsörjd dotter i till deras lefnadsförhållanden särdeles små omständigheter. Den

1895-01-26

Motion 1895:85 Andra kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1895:84 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 84. 3 N:o 8é. Herr E. Hammarlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åtgärders vidtagande för erhållande af en förbättrad folkskolestatistik. För ett framgångsrikt arbete på folkundervisningens förbättrande kräfves bland annat en noggrann kännedom om folkskoleväsendets nuvarande

1895-01-26

Motion 1895:84 Andra kammaren (pdf, 542 kB)

Motion 1895:83 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 83. 1 Kilti f j i. f j anm i 1 por,ot Ui frrr Herr A. E. Baaz, angående ändrad lydelse af 10 i förordningen om lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875, sådant samma lagrum lyder i lagen den 31 december 1891. N:o 83, iit Tf I 10 af kongförordningen om lagfart å fång till fast

1895-01-26

Motion 1895:83 Andra kammaren (pdf, 223 kB)

Motion 1895:80 Andra kammaren

io Motioner i Andra Kammaren, N:o 80. N:o 80. Af herr P. O. Lundell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning om och på hvad sätt låntagare i hypoteksförening kunde utan betungande vilkor, antingen få inbetala äldre lån eller få räntan derå nedsatt till 4 procent, samt framläggande af förslag i sådant

1895-01-26

Motion 1895:80 Andra kammaren (pdf, 388 kB)

Motion 1895:79 Andra kammaren

7 Motioner i Andra Kammaren, N:o 79. teckning i fast egendom må dödas utan att inteckningshandling i hufvudskrift uppvisas, men med hvilka dylik åtgärd icke vidtagits. ti ra:i oOiB i. i Jvi Stockholm den 26 januari 1895. Frans Berglöf. N:o 79. Af herr F. J. E. Berglöf, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om

1895-01-26

Motion 1895:79 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1895:78 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:u 78. 5 N:o 78. Af herr F. J. E. Berglöf, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande af lagförslag i syfte att förekomma obehörigt bruk af sådana inteckningar, som enligt 23 i förordningen angående inteckning i fast egendom må utan uppvisande af inteckning shandling en

1895-01-26

Motion 1895:78 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1895:77 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 77, 3 N:o 77. Af herr F. J. E. Berguf, om utvidgning af treklassiga allmänna läroverket i Varberg till femklassigt. Vid flera tillfällen har fråga förevarit att ombilda de treklassiga allmänna läroverken så att de på ett mera tillfredsställande sätt, än som nu är fallet, motsvara krafven

1895-01-26

Motion 1895:77 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1895:76 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 76. 1 N:o 76. Af herr II. AnderSSOll i Kabbelök, om ändrad lydelse af 13 i lagen angående väghållning sbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891. I väglagens 73 bestämmes att, inom hvarje ploglag, som består af mer än två delegare skola desse sig emellan för minst ett år i sänder

1895-01-26

Motion 1895:76 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1895:75 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 75. 1 N:o 75. Af herr 0. R. Themptailder, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af ett tillägg till gällande myntlag ang. statens skyldighet att inlösa silfver skiljemynt. 1 Hl bankoutskottet vid förlidet års riksdag afläto herrar bankofullmägtige

1895-01-26

Motion 1895:75 Andra kammaren (pdf, 372 kB)

Motion 1895:74 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N-o 74. N:o 74. Af herr S. J. BoéthiuS, om anvisande å ordinarie stat af ett årligt anslag till undervisningsmateriel åt seminariet i sanskrit och jemförande indoeuropeisk språkforskning vid universitetet i TJpsala. I Kongl. Maj:ts till förliden Riksdag afgifna proposition angående statsverkets

1895-01-26

Motion 1895:74 Andra kammaren (pdf, 560 kB)

Motion 1895:73 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 73, No 73. Af herr 0. Melin, om afskrifning af den sjöfarten under namn af lastpenningar åliggande beskattning. Sedan jag vid 1893 års riksdag utan framgång motionerade om afskaffande af den afgift å sjöfartsnäringen, som under namn af lastpenningar direkt drabbar densamma, men som

1895-01-26

Motion 1895:73 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1895:69 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, K:o 69. 1 i i uj ij81/ i T t N:o 69. Af herr G. A. KllUllin, om skrifvelse till Konyl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till ändring af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862. Oaktadt min motion vid föregående riksdag angående ändrad lydelse

1895-01-26

Motion 1895:69 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1895:67 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 67, 9 nytt, välbehöfligt element, hvarigenom den blefve mera böjlig gent emot det produktiva arbetets kraf. Det torde äfven kunna antagas, att den lätthet, hvarmed dessa räntebärande statspapper blefve åtkomliga för den stora allmänheten, i väsentlig mån skulle komma att befordra sparsamheten

1895-01-26

Motion 1895:67 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1895:66 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, K:o 607 i I r 14 f i N o 66, Af herr J. M. Ekströmer, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med 1 begäran om utredning och framläggande af förslag i fråga om jordbrukskreditens upphjelpande. tf Det ogynsårning läge, hvari vår modernäring för närvarande befinner sig, torde vara allt för väl bekant

1895-01-26

Motion 1895:66 Andra kammaren (pdf, 269 kB)