Dokument & lagar (1 035 träffar)

Riksdagens protokoll 1895:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Ändra Kammaren. N:o 46. Torsdagen den 16 maj. Kl. 2 e. m. 1. Justerades protokollet för den 9 i denna månad. 2. Till behandling förekom till en början statsutskottets memorial m:o 95, med förslag till voteringspropositioner m. m. i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande beloppen

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:46 (pdf, 1705 kB)

Riksdagens protokoll 1895:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1895. Andra Kammaren. N:o 45 Tisdagen den 14 maj. Kl. 3 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare C. M. F. B. Geete, som lider af prostata hypertrofi med

1895-05-13

Riksdagens protokoll 1895:45 (pdf, 1440 kB)

Riksdagens protokoll 1895:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 13 maj. Ki. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att Riksdagsmannen Kronofogde C. A. Bokström är af sjukdom förhindrad att tills vidare deltaga uti Riksdagens arbeten, intygas

1895-05-12

Riksdagens protokoll 1895:44 (pdf, 2626 kB)

Riksdagens protokoll 1895:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 43. Lördagen den 11 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 4 innevarande månad. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 84, 85, 88, 89 och 90 bevillningsutskottets memorial n:o 28 bankoutskottets memorial n:o

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:43 (pdf, 1551 kB)

Riksdagens protokoll 1895:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 8 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Företogs till behandling lagutskottets utlåtande n:o 43, i anled- Om ändrad ning af väckt motion om ändrad lydelse af 9, 11 och 14 i förord- lydelse af ningen om kommunalstyrelse i

1895-04-16

Riksdagens protokoll 1895:42 (pdf, 4209 kB)

Riksdagens protokoll 1895:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 41. Onsdagen den 8 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 1 innevarande maj förda protokoll. 2. Till kammaren kade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes. Att riksdagsmannen kerr ingeniör Z. Larsson på grund af sjukdom är förhindrad att under

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:41 (pdf, 2477 kB)

Riksdagens protokoll 1895:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Ändra Kammaren. N:o 40. Måndagen den G maj. Kl. 3 e. m. 1. Till kammaren bads inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr Joh. Johansson från Noraakog till följd af akut bronchit år förhindrad att tills vidare bevista Riksdagens sammanträden, intygas Stockholm den 4

1895-05-04

Riksdagens protokoll 1895:40 (pdf, 865 kB)

Riksdagens protokoll 1895:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 39. Lördagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. 1 ortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Ordet lemnades till Hans excellens herr statsministern Boström, som yttrade: Med kammarens begifvande bar herr Bergström till mig framstält följande spörsmål:Arnar regeringen vidtaga

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:39 (pdf, 5232 kB)

Riksdagens protokoll 1895:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 38. Lördagen den 4 maj. Kl. 11 f. m. L i Justerades det i kammarens sammanträde den. 27 nästlidne april förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr G. Jansson i Krakerud lider af akut tarmkatarr

1895-03-08

Riksdagens protokoll 1895:38 (pdf, 3166 kB)

Riksdagens protokoll 1895:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 37. Torsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr C. A. Kumlin, som lider af en svårare kronisk magsjukdom, är i behof af att i stillhet vårda sin helsa, intygas härmedelst. Stockholm den 2 maj

1895-05-02

Riksdagens protokoll 1895:37 (pdf, 3085 kB)

Riksdagens protokoll 1895:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 36. Tisdagen den 30 april. kl. 3 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 23 dennes förda protokoll. 2. Föredrogos, hvar för sig, och öfverlemnades till behandling af statsutskottet Kongl. Maj:ts på kammarens bord hvilande propositioner: angående jordafsöndring

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:36 (pdf, 3272 kB)

Riksdagens protokoll 1895:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o35. Tisdagen den 14 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Justeiades protokollet för den 7 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial: n:o 93, angående statsregleringen för år 1896 och n:o 94, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande utskottets

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:35 (pdf, 1476 kB)

Riksdagens protokoll 1895:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 35. Lördagen den 27 april. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. m. G. F. Gilljam aflemnade Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående jordafsöndring från förra kronolänsmansbostället mantal Fintorp n:o 1 i Göteborgs och Bohus län och angående extra anslag till domkapitlens

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:35 (pdf, 7558 kB)

Riksdagens protokoll 1895:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 26 april. Kl. 7 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 18 innevarande april förda protokoll. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden n:is 10 a56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 och 63 banko utskottets memorial n:o 11,

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:34 (pdf, 3467 kB)

Riksdagens protokoll 1895:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Första Kammaren. N:o 34. Måndagen den 13 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 6 i denna månad. Anmäldes ock bordlädes statsutskottets memorial n:o 91, med förslag till åtskilliga stadganden, hvilka böra införas i det nya reglementet för riksgäldskontoret. Upplästes

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:34 (pdf, 2455 kB)

Riksdagens protokoll 1895:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 33. Onsdagen den 24 april. Kl. 7 e. m. 1. Herr talmannen anmälde till fortsatt föredragningsärskilda Angående utskottets i dess utlåtande n:o 1 afgifna förslag till Lag om aktie- förslag till bolag, dervid i ordningen först förekom om aktie bolag. 34 Fort.Herr vice talmannen

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:33 (pdf, 3087 kB)

Riksdagens protokoll 1895:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 33. Torsdagen den 9 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Upplästes till justering protokollet för den 2 i denna månad. Herr Forssell, som på begäran erhöll ordet, uppläste ett skriftligt anförande af följande lydelse:Härmed får jag afgifva min ödmjuka reservation vid

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:33 (pdf, 3034 kB)

Riksdagens protokoll 1895:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 24 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 17 dennes. 2. Företogs val af en ledamot i Riksdagens särskilda utskott n:o 1 efter numera ledamoten af Första Kammaren herr friherre G. S. Åkerhöna och befans efter valförrättningens slut härtill hafva

1895-04-25

Riksdagens protokoll 1895:32 (pdf, 3090 kB)

Riksdagens protokoll 1895:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 8 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Föredrogs å nyo och företogs punktvis till afgörande statsutskottets den 4 och 6 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 79, i anledning af väckta motioner dels om vissa vilkor för åtnjutande af de för statens

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:32 (pdf, 1837 kB)

Riksdagens protokoll 1895:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 31. Lördagen den 20 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till behandling förekom konstitutionsutskottets memorial n:o Ang. fullbor15, angående fullbordad granskning af de i statsrådet förda protokoll, dad granskI detta memorial anmälde

1895-01-01

Riksdagens protokoll 1895:31 (pdf, 1834 kB)