Dokument & lagar (297 träffar)

Riksdagens protokoll 1894:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 15. Onsdagen den 7 mars. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes behandling af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande anslagen till landtförsvaret. Dervid förekom först i ordningen Punkten 20, som bifölls.

1894-07-01

Riksdagens protokoll 1894:15 (pdf, 2053 kB)

Motion 1894:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 172. 1 N:o 172. Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om Riksdagens afsittande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen redan

1894-05-09

Motion 1894:172 Andra kammaren (pdf, 457 kB)

Motion 1894:28 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren N:o 28. 1 N:o 28. Ank. till Riksd. kansli den 9 maj 1894 kl. 2 e. m. Af grefve Sparre, angående skrifvelse till Konungen med begäran om Riksdagens af slutande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen

1894-05-09

Motion 1894:28 Första kammaren (pdf, 123 kB)

Riksdagens protokoll 1894:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. Nso 48. Lördagen den 5 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. so ji r. ii.f,r i. Justerades protokollet för den 28 nästlidne april. ii fri 7 l 2. Herr talmannen lät uppläsa följande honom tillhandakomna skrifvelse: Till herr talmannen i Riksdagens

1894-05-01

Riksdagens protokoll 1894:48 (pdf, 3255 kB)

Riksdagens protokoll 1894:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 38. Lördagen den 5 maj, e. m. Kammaren sammanträdde bl. 7 e. m. Upplästes och godkändes Riksdagens kanslis förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet: n:o 8, angående ansvarsfrihet för fullmägtige i riksbanken n:o 9, angående val af fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret

1894-05-01

Riksdagens protokoll 1894:38 (pdf, 1605 kB)

Motion 1894:171 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. 1 N:o 171. f Af herrar N. Jonsson i Gammalstorp och C. J. Jakobson, om tilläggsafgifter till gällande tullsatscr å spanmål. Då ett af oss vid börjanaf nu pågående riksdag väckt förslag om höjningaf tullsatserna å spanmål m. m. af Riksdagen afslogs, torde detta hafva skett hufvudsakligast

1894-04-29

Motion 1894:171 Andra kammaren (pdf, 197 kB)

Riksdagens protokoll 1894:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes statsutskottets nedannämnda förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen, nemligen: n.o 27, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel n:o 29, angående regleringen af utgifterna

1894-04-28

Riksdagens protokoll 1894:44 (pdf, 3438 kB)

Motion 1894:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o 170. Af herr R. Björck, med anledning af Kongl. Maj ds proposition om anslag till nya kasernetablissement m. m. På de skäl och vilkor, som omförmälas i stadsfullmägtiges i Sundsvall i ämnet förda och till statsutskottet öfverlemnade protokoll, tillåter jas:mur vördsamt hemställa,J

1894-04-20

Motion 1894:170 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1894:169 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 169. N:o 169. Af herr A. Hedin, om upphäfvande af 34 i legostadgan. I legostadgan den 23 november 1833, 34, är föreskrifvet, att Husbonde ansvare för tjenstehjons personella kronoutskylder dock må de Ai lönen af dragas, der ej annorlunda vid städjandet öfver enskommits. När skatteregleringskomitén

1894-04-11

Motion 1894:169 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1894:168 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. 1 N:o 168. Af herr A. Hedin, om upphäfvande af 2 i förordningen om mantalspenningarna. Då Kong Maj:ts proposition n:o 3 med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgifvares ansvarighet för tjenares eller arbetares personliga utskylder icke blifvit af Riksdagen antagen,

1894-04-11

Motion 1894:168 Andra kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1894:27 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 27. 1 N:o 27. Af herr Reuterswärd, om tillägg till 7 mom. 2 i ordningsstadgan för Riksdagens Första Kammare. I Enligt 7 mom. 2 i kammarens ordningsstadgar föreskrifves, att vid utseende af nämnd eller valmän suppleanternas antal skall motsvara endast fjerdedelen af de ordinarie ledamöternas.

1894-04-11

Motion 1894:27 Första kammaren (pdf, 127 kB)

Motion 1894:167 Andra kammaren

Motioner i Ändra Kammaren, N:o 167. iiiiv ÖG81 ifjijft 1 insätta löhinf Jasit 32 Uiis-iWilli OV Tit j 2r, illtlfffbi. itti tfrrtfi a i cv dr ti fit'iTO h1 TJJlITo 1 N:o 167. Af herr G. By din g, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående pensioner och gratifikationer åt underbefäl och arbetare vid statens

1894-04-10

Motion 1894:167 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Riksdagens protokoll 1894:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 22. Onsdagen den 11 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 3 och 4 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg af följande lydelse: Ledamoten af Riksdagens Första Kammare herr brukspatron Ernst Nisser är tills vidare af sjukdom hindrad

1894-04-09

Riksdagens protokoll 1894:22 (pdf, 2693 kB)

Riksdagens protokoll 1894:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 26. Fredagen den 6 april. Kl. Va 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 29 nästlidne mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr A. Aulin är på grund af sjukdom angina tonsillaris förhindrad lemna sin bostad, intygas

1894-04-06

Riksdagens protokoll 1894:26 (pdf, 3234 kB)

Riksdagens protokoll 1894:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 20. Onsdagen den 4 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes till en början af herr vice talmannen. Föredrogs å nyo och företogs paragrafvis till afgörande statsutskottets den 31 sistlidne mars och under gårdagen bordlagda utlåtande n:o

1894-04-05

Riksdagens protokoll 1894:20 (pdf, 2259 kB)

Motion 1894:26 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 26. 1 N:o 26. Af herr Trcffcilberg, angående revision af sTcogslagstiftningen in. m. Uti en under nu pågående riksdag i Andra Kammaren väckt motion har Herr Yahlin föreslagit Riksdagen att i skrifvelse till Kongl Maj:t anhålla, att Kongl. Maj:t ville låta infordra och för Riksdagen framlägga

1894-04-04

Motion 1894:26 Första kammaren (pdf, 1782 kB)

Motion 1894:164 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 164. 1 N:o 164. Af herrar C. J. Jakobson och C. Rydberg, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anslag till nya kasernetablissement m. m. Det har för visso varit ett mycket magtpåliggande värf att välja lämpliga förläggningsorter för de nya regementen och corpser, som på grund af

1894-04-03

Motion 1894:164 Andra kammaren (pdf, 455 kB)

Riksdagens protokoll 1894:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 25. Onsdagen den 4 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren ankomna utslag: Kong Majrts utslag på de besvär, dels nämndemannen And. P. Larsson i Ärebolet, förre nämndemannen Aug.

1894-04-02

Riksdagens protokoll 1894:25 (pdf, 2234 kB)

Motion 1894:165 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 165. 7 t N:o 165. Af herr Gr. Thestrup, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anslag till nya Icasernetablissement m. m. Uti sitt anförande till statsrådsprotokollet den 14 oktober 1892 har herr statsrådet och chefen för landtförsvarsdepartementet, beträffande kostnaden för de

1894-04-02

Motion 1894:165 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1894:163 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 163. 3 I syftet af förestående motion instämma:Joh. Johansson. Magnus Höjer. J. A. Fjällhäck. Sven Palme. Oskar Eklund. Adolf Aulin. C. G. Thor. E. J. Ekman. Gust. Ericsson. Emil Hammarlund. Edvard Wavrinsky. s Johannes Svensson. Fridtjuv Berg. E. A. Zotterman. A. G. Ericsson. J. H. G. Fredholm.

1894-03-21

Motion 1894:163 Andra kammaren (pdf, 324 kB)