Dokument & lagar (175 träffar)

Riksdagens protokoll 1895:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1895. Andra Kammaren. N:o 45 Tisdagen den 14 maj. Kl. 3 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare C. M. F. B. Geete, som lider af prostata hypertrofi med

1895-05-13

Riksdagens protokoll 1895:45 (pdf, 1440 kB)

Riksdagens protokoll 1895:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 13 maj. Ki. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att Riksdagsmannen Kronofogde C. A. Bokström är af sjukdom förhindrad att tills vidare deltaga uti Riksdagens arbeten, intygas

1895-05-12

Riksdagens protokoll 1895:44 (pdf, 2626 kB)

Riksdagens protokoll 1895:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Ändra Kammaren. N:o 40. Måndagen den G maj. Kl. 3 e. m. 1. Till kammaren bads inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr Joh. Johansson från Noraakog till följd af akut bronchit år förhindrad att tills vidare bevista Riksdagens sammanträden, intygas Stockholm den 4

1895-05-04

Riksdagens protokoll 1895:40 (pdf, 865 kB)

Riksdagens protokoll 1895:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 37. Torsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr C. A. Kumlin, som lider af en svårare kronisk magsjukdom, är i behof af att i stillhet vårda sin helsa, intygas härmedelst. Stockholm den 2 maj

1895-05-02

Riksdagens protokoll 1895:37 (pdf, 3085 kB)

Riksdagens protokoll 1895:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 24 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 17 dennes. 2. Företogs val af en ledamot i Riksdagens särskilda utskott n:o 1 efter numera ledamoten af Första Kammaren herr friherre G. S. Åkerhöna och befans efter valförrättningens slut härtill hafva

1895-04-25

Riksdagens protokoll 1895:32 (pdf, 3090 kB)

Riksdagens protokoll 1895:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 22. Lördagen den 20 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes följande till kammaren inkomna handling: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiedepartementet den 19 april 1895. Förutvarande statsministern herr friherre Johan Gustaf Nils Samuel

1895-04-19

Riksdagens protokoll 1895:22 (pdf, 1787 kB)

Riksdagens protokoll 1895:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 30. Lördagen den 20 april. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att konsul Axel Swartling, som är opasslig följder af influensa för närvarande icke kan inställa sig vid Riksdagen, intygar Norrköping den 18 april 1895. C. J. Emil

1895-04-18

Riksdagens protokoll 1895:30 (pdf, 2828 kB)

Riksdagens protokoll 1895:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o29. Onsdagen den 17 april. Kl. 3 e. in. Kammarens förhandlingar leddes under detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Herr statsrådet m. m. O. F. Gilljam aflemnade Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående förändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola

1895-04-17

Riksdagens protokoll 1895:29 (pdf, 1998 kB)

Riksdagens protokoll 1895:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 21. Torsdagen den 18 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes fyra inkomna läkarebetyg, så lydande: Att statsrådet m. m. herr Aug. Östergren är genom sjukdom hindrad under några dagar att lemna sina rum, intygas på heder och samvete. Stockholm den 17 april 1895.

1895-04-17

Riksdagens protokoll 1895:21 (pdf, 1519 kB)

Riksdagens protokoll 1895:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 8 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Företogs till behandling lagutskottets utlåtande n:o 43, i anled- Om ändrad ning af väckt motion om ändrad lydelse af 9, 11 och 14 i förord- lydelse af ningen om kommunalstyrelse i

1895-04-16

Riksdagens protokoll 1895:42 (pdf, 4209 kB)

Riksdagens protokoll 1895:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 19. Lördagen den 30 mars, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades två protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Föredrogs å nyo bevillningsutskottets den 27 och 29 i denna Ifrågasatt månad bordlagda betänkande n:o 13, i anledning af väckt motion om exporttull

1895-04-01

Riksdagens protokoll 1895:19 (pdf, 1590 kB)

Riksdagens protokoll 1895:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 28. Fredagen den 5 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 29 nästförflutne mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr J. P. Nilsson från Kägla i Kalmar län af mig för närvarande behandlas för en rätt svår

1895-03-30

Riksdagens protokoll 1895:28 (pdf, 4331 kB)

Riksdagens protokoll 1895:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o20. Onsdagen den 3 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes till en början af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 27 nästlidne mars. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande och memorial: n:o 50, i anledning af Kongl.

1895-03-30

Riksdagens protokoll 1895:20 (pdf, 2145 kB)

Riksdagens protokoll 1895:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 23. Lördagen den 30 mars. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 23 innevarande månad. 2. Herr statsrådet m. m. G. F. Gilljam aflemnade Kong Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående jordafsöndring från indragna militiebostället Grettnabo n:o 1 i Kalmar län

1895-03-29

Riksdagens protokoll 1895:23 (pdf, 3192 kB)

Riksdagens protokoll 1895:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 18. Lördagen den 30 mars, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Ledamoten af Riksdagens Första Kammare C. Treffenberg, som lider af katarr i de öfre luftvägarne, bör af denna anledning en kortare tid afhålla sig från riksdagsarbetet,

1895-03-29

Riksdagens protokoll 1895:18 (pdf, 3282 kB)

Riksdagens protokoll 1895:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 25. Måndagen den 1 april. Kl. 7 e. m. 1. Till kammaren hade inkommit följande två protokoll, som upplästes År 1895 den 1 april sammanträdde kamrarnes valmän för att jemlikt 71 och 78 riksdagsordningen utse Riksdagens fullmägtige i riksbanken jemte suppleanter för dem och

1895-03-27

Riksdagens protokoll 1895:25 (pdf, 3702 kB)

Riksdagens protokoll 1895:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 17. Onsdagen den L7 mars. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Herr statsrådet Gilljam aflemnade Kongl. Majt:s nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående bidrag till bestridande af kostnaderna för en allmän konst- och industriutställning i Stockholm år 1897

1895-03-26

Riksdagens protokoll 1895:17 (pdf, 1454 kB)

Riksdagens protokoll 1895:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 21. Fredagen den 22 mars. Kl. 3 e. in. 1. Justerades protokollet för den 15 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande tre sjukbetyg, som upplästes l:o. Riksdagsman P. G. Näslund, som lider af influenza, är tillsvidare oförmögen att bevista kammarens sammanträden, intygar

1895-03-25

Riksdagens protokoll 1895:21 (pdf, 615 kB)

Riksdagens protokoll 1895:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 19 Måndagen den 18 mars. Kl. 1 e. m. 1. Justerades protokollet för den 11 innevarande mars. 2. Herr statsrådet m. m. V. L. Groll aflemnade Kongl. Maj:ts skrifvelse till Riksdagen, om utväljande af särskilde deputerade att med Konungen öfverlägga gifven Stockholms slott

1895-03-19

Riksdagens protokoll 1895:19 (pdf, 2741 kB)

Riksdagens protokoll 1895:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 15. Fredagen den 15 mars. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran konstitutionsutskottets den 13 i denna månad bordlagda utlåtanden n:is 4 och 5. Vid föredragning af bevillningsutskottets den 13 innevarande mars bordlagda

1895-03-16

Riksdagens protokoll 1895:15 (pdf, 1092 kB)