Dokument & lagar (15 träffar)

Framställning / redogörelse 1943:KMB369 - höst

2 Kungl. Maj.ts skrivelse nr 369. Nr 369. Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen om avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Stockholms slott den 22 december 1943. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 30 december 1943. GUSTAF.

1943-12-22

Framställning / redogörelse 1943:KMB369 - höst (pdf, 105 kB)

Framställning / redogörelse 1943:SV

RIKSDAGENS REVISORERS B E RÄTTE LSE OM DEN ÅR 1942 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STÅTSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OGH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1941-30 JUNI 1942 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 1943 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG III Innehållsförteckning. Sid.

1943-01-21

Framställning / redogörelse 1943:SV (pdf, 19026 kB)

kadep 1943:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1943 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1943-01-15

Framställning / redogörelse 1943:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Marits tal på rikssalen viel lagtima riksdagens öppnande den 12 januari 1943. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till arbetet vid 1943 års riksdag. Det politiska världsläget har under det sistförflutna året ytterligare skärpts. Men Sveriges ställning

1943-01-12

Framställning / redogörelse 1943:Kmtal (pdf, 181 kB)

Framställning / redogörelse 1943:Rber

BERÄTTELSE till 1943 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 4 januari 1948. Justitiedepartementet. Rådhusrätten i Piteå har upphört från och med den 1 januari 1943, och staden har i judiciellt avseende förenats med Piteå domsaga samt Piteå och Älvsby tingslag. Till följd

1943-01-04

Framställning / redogörelse 1943:Rber (pdf, 15455 kB)

Framställning / redogörelse 1943:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1942 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV RIKSGÄLDSKONTORE TS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 194130 JUNI 1942 M. M. S T O C KHOLM 19 4 3 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 42911K fi t i 1 i i i r V vu v Innehållsförteckning. Ingress.Riksgäldskontorets balansräkning.Statsregleringsfonden.Specifikation

1943-01-01

Framställning / redogörelse 1943:RGK (pdf, 1176 kB)

Framställning / redogörelse 1943:RB

BERÄTTELSE TILI, 1943 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1942. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1942. Till 1943 års lagtima riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1942 påbörjat och denna

1943-01-01

Framställning / redogörelse 1943:RB (pdf, 1022 kB)

Framställning / redogörelse 1943:Mo

MILITIEOM BUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1943 STOCKHOLM 1943 ISAAC MANGUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 428989 Innehållsförteckning. Sid. Allmän redogörelse för militicombudsmansämbetets förvaltning.7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. 1. Värnpliktiga som

1943-01-01

Framställning / redogörelse 1943:Mo (pdf, 14608 kB)

Framställning / redogörelse 1943:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNEN S ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1943 SAMT TRYCKFRIHETSKOMMITTÉNS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1943 IVAK HAEGG STRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 424820 INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.7 I. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda tjänstemän:

1943-01-01

Framställning / redogörelse 1943:Jo (pdf, 14555 kB)

Framställning / redogörelse 1895:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 11 Januari 1895. t. 1 f1-r. Hi Den mellan de förenade rikena och Portugal den 10 April 1885 afslutade handels- och sjöfartstraktat har från portugisisk sida blifvit uppsagd till den 11 Juli 1895.

1895-01-17

Framställning / redogörelse 1895:Rber (pdf, 3218 kB)

Framställning / redogörelse 1895:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1894 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1893 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1SAAO MA KITS BOKTRYCK

1895-01-08

Framställning / redogörelse 1895:SV (pdf, 22925 kB)

kadep 1895:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjensteman i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och vice talmän samt kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelningen: en sekreterare och en registrator,

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:RGK

RIKSDAGENS år 1894 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1895. 4 4 i t. i r Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, få härmed, jemlikt föreskriften i 6 af gällande instruktion, afgifva berättelse

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:RGK (pdf, 20180 kB)

Framställning / redogörelse 1895:RB

BERÄTTELSE TILL 1895 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1894. STOCKHOLM. F. A. NYMAKS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1804. Till 1895 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:RB (pdf, 6580 kB)

Framställning / redogörelse 1895:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1895 samt Tryckfrihetskomiterades berättelse. STOCKHOLM IVAR H.EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 189 5. INNEHALL. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anbefalda mot: 1 vice häradshöfdingen G. Lindman, för obehörigt ådömande af förlust af medborgerligt

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:Jo (pdf, 7778 kB)