Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (17 träffar)

Framställning / redogörelse 1943:KMB369 - höst

2 Kungl. Maj.ts skrivelse nr 369. Nr 369. Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen om avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Stockholms slott den 22 december 1943. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 30 december 1943. GUSTAF.

1943-12-22

Framställning / redogörelse 1943:KMB369 - höst (pdf, 105 kB)

Framställning / redogörelse 1943:SV

RIKSDAGENS REVISORERS B E RÄTTE LSE OM DEN ÅR 1942 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STÅTSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OGH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1941-30 JUNI 1942 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 1943 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG III Innehållsförteckning. Sid.

1943-01-21

Framställning / redogörelse 1943:SV (pdf, 19026 kB)

kadep 1943:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1943 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1943-01-15

Framställning / redogörelse 1943:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Marits tal på rikssalen viel lagtima riksdagens öppnande den 12 januari 1943. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till arbetet vid 1943 års riksdag. Det politiska världsläget har under det sistförflutna året ytterligare skärpts. Men Sveriges ställning

1943-01-12

Framställning / redogörelse 1943:Kmtal (pdf, 181 kB)

Framställning / redogörelse 1943:Rber

BERÄTTELSE till 1943 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 4 januari 1948. Justitiedepartementet. Rådhusrätten i Piteå har upphört från och med den 1 januari 1943, och staden har i judiciellt avseende förenats med Piteå domsaga samt Piteå och Älvsby tingslag. Till följd

1943-01-04

Framställning / redogörelse 1943:Rber (pdf, 15455 kB)

Framställning / redogörelse 1943:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1942 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV RIKSGÄLDSKONTORE TS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 194130 JUNI 1942 M. M. S T O C KHOLM 19 4 3 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 42911K fi t i 1 i i i r V vu v Innehållsförteckning. Ingress.Riksgäldskontorets balansräkning.Statsregleringsfonden.Specifikation

1943-01-01

Framställning / redogörelse 1943:RGK (pdf, 1176 kB)

Framställning / redogörelse 1943:RB

BERÄTTELSE TILI, 1943 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1942. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1942. Till 1943 års lagtima riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1942 påbörjat och denna

1943-01-01

Framställning / redogörelse 1943:RB (pdf, 1022 kB)

Framställning / redogörelse 1943:Mo

MILITIEOM BUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1943 STOCKHOLM 1943 ISAAC MANGUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 428989 Innehållsförteckning. Sid. Allmän redogörelse för militicombudsmansämbetets förvaltning.7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. 1. Värnpliktiga som

1943-01-01

Framställning / redogörelse 1943:Mo (pdf, 14608 kB)

Framställning / redogörelse 1943:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNEN S ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1943 SAMT TRYCKFRIHETSKOMMITTÉNS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1943 IVAK HAEGG STRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 424820 INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.7 I. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda tjänstemän:

1943-01-01

Framställning / redogörelse 1943:Jo (pdf, 14555 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 Kongl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag antagna grundlagsändringar gifvet Stockholms Slott ä rikssalen den 14 maj 1897. Gode Herrar och Svenske Män Uti underdånig skrifvelse den 10 i denna månad hafven I anmält, att I, vid företagen pröfning af de till slutligt

1897-05-14

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar (pdf, 114 kB)

Framställning / redogörelse 1897:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1896 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1895 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MABCU8 BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1897-02-04

Framställning / redogörelse 1897:SV (pdf, 20984 kB)

kadep 1897:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjensteman i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och vice talmän samt kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelning en en sekreterare och en registrator,

1897-01-21

Framställning / redogörelse 1897:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 19 Januari 1897. Den 14 Januari 1896 undertecknades i Buenos Ayres en deklaration inne- Deklaration hållande tolkning af vissa punkter i vänskaps-handels- och siöfartstraktaten ageDd®lk n J

1897-01-19

Framställning / redogörelse 1897:Rber (pdf, 2953 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Kmtal

KongIMIajrts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 19 Januari 1897. Gode herrar och svenske män i.i 1 jVlottagen Min helsning då I nu, genom Edra medborgares förtroende kallade till vigtiga värf, samlens för att pligtenligt fullgöra dem. Våra förhållanden till främmande magter äro fortfarande goda. De bero, i

1897-01-19

Framställning / redogörelse 1897:Kmtal (pdf, 197 kB)

Framställning / redogörelse 1897:RGK

RIKSDAGENS år I 89fi församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1897. i S1 I BUi!lot i. fl u n l 7 7V-4 11 W 1 W 8 f 1 s tf 7DmoT/U/7ini titi krJirliit Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde, Revisorer

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:RGK (pdf, 20210 kB)

Framställning / redogörelse 1897:RB

BERÄTTELSE TILL 1897 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1896. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1890. 3c i iTÅaaa uACiaii i amitoaj h A C8i T,5- M 5/ c ii 1 t.it i A a i U 9 i.J I y t 1. r r 1 H Qmn H 008 f i ti Vi iA Till 1897 års lagtima Riksdag. Jämte

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:RB (pdf, 7006 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven Tid lagtima riksmötet år 1897 samt Tryckfrihetskomiterades berättelse. STOCKHOLM IVAR HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1897. t 4s INNEHÅLL. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anstälda mot: 1 borgmästaren S. Vigelius m. fl.för det de underlåtit att förklara sig jäfvige forts,

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:Jo (pdf, 5428 kB)