Dokument & lagar (74 träffar)

Riksdagens protokoll 1943:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1943. Första kammaren. Nr 36. Torsdagen den 23 december. Kammaren sammanträdde kl. 10 f. m.och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Justerades protokollen för den 13, 14, 15, 16 och 17 innevarande månad. Upplästes följande till kammaren inkomna skrift: Till riksdagens första kammare.

1943-12-17

Riksdagens protokoll 1943:36 (pdf, 222 kB)

Riksdagens protokoll 1943:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Andra kammaren. Nr 36. Torsdagen den 23 december. Kl. 3.35 e. m. 1. Justerades protokollen för den 13, den 14, den 15, den 16 oell den 17 innevarande december. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna skrivelse: Till riksdagens andra kammare. Då mitt nuvarande ämbete hindrar mig från att

1943-12-15

Riksdagens protokoll 1943:36 (pdf, 292 kB)

Riksdagens protokoll 1943:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Andra kammaren. Nr 35. Måndagen den 13 december. Kl. 4 e. m. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes av herr andre vice talmannen. I Justerades protokollet för den 7 innevarande december. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Riksdagsman Hugo Witzell är på grund av sjukdom

1943-12-15

Riksdagens protokoll 1943:35 (pdf, 8409 kB)

Riksdagens protokoll 1943:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Andra kammaren. Nr 34. Tisdagen den 7 december. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 30 nästlidna november samt den 1 och den 4 innevarande december. 2. Föredrogos, men bordlädes åter konstitutionsutskottets memorial nr 16, statsutskottets utlåtande nr 266, bankoutskottets utlåtande

1943-12-11

Riksdagens protokoll 1943:34 (pdf, 6024 kB)

Riksdagens protokoll 1943:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Andra kammaren. Nr 33. Tisdagen den 30 november. Kl. 4 e. m. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes av herr förste vice talmannen. I Justerades protokollen för den 24 och den 27 innevarande november. 2. Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden nr 261265, första lagutskottets

1943-12-04

Riksdagens protokoll 1943:33 (pdf, 4052 kB)

Riksdagens protokoll 1943:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1943 Första kammaren. Nr 33. Tisdagen den 30 november. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Justerades protokollen för den 24 och den 27 innevarande månad. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 505, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående

1943-12-01

Riksdagens protokoll 1943:33 (pdf, 2729 kB)

Riksdagens protokoll 1943:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Första kammaren. Nr 32. Lördagen den 20 november. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m.ock dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Justerades protokollen för den 13 och den 16 innevarande månad. Upplästes och lades till handlingarna följande från justitiedepartementet ankomna Protokoll,

1943-11-25

Riksdagens protokoll 1943:32 (pdf, 4024 kB)

Riksdagens protokoll 1943:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Andra kammaren. Nr 32. Lördagen den 20 november. Kl. 4 e. m. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes av herr förste vice talmannen. 1. Justerades protokollen för den 13 och den 16 innevarande november. 2. Föredrogs den av herr Hagberg i Luleå vid kammarens nästföregående sammanträde gjorda,

1943-11-25

Riksdagens protokoll 1943:32 (pdf, 1971 kB)

Riksdagens protokoll 1943:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1943. Första kammaren. Nr 31. Tisdagen den 9 november. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr Nilsson, Bror, anmälde, att lian åter infunnit sig vid riksdagen. Justerades protokollen för den 3 och den 6 innevarande månad. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg

1943-11-17

Riksdagens protokoll 1943:31 (pdf, 1440 kB)

Riksdagens protokoll 1943:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1943. Första kammaren. Nr 30. Onsdagen den 3 november. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs herr Brandts anhållan att få till hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Gunther framställa en interpellation angående meddelat förbud mot uppförande av skådespelet Örn ett folk vill leva.På

1943-11-06

Riksdagens protokoll 1943:30 (pdf, 1190 kB)

Riksdagens protokoll 1943:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Andra kammaren. Nr 31. Lördagen den 6 november. Kl. 4 e. m. 1. Till bordläggning anmäldes: statsutskottets utlåtanden: nr 240, i anledning av Kungl. Maj ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1943/44, i vad propositionen avser justitiedepartementets

1943-11-05

Riksdagens protokoll 1943:31 (pdf, 2402 kB)

Riksdagens protokoll 1943:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Andra kammaren. Nr 30. Tisdagen den 2 november. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 26, den 28 och den 30 nästlidna oktober. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Härmed intygas att riksdagsmannen Hjalmar Gustafson, Dädesjö, på grund av ulcus duodeni sår i tolvfingertarmen

1943-11-03

Riksdagens protokoll 1943:30 (pdf, 958 kB)

Riksdagens protokoll 1943:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Andra kammaren. Nr 29. Lördagen den 23 oktober. Kl. 2 e. m. 1. Herr talmannen yttrade:Jag får för kammaren anmäla, att jag utfört det mig lämnade uppdraget att i anledning av prinsessan Christinas födelse till Hans Majit Konungen, Deras Kungl. Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan samt Hertigparet

1943-10-28

Riksdagens protokoll 1943:29 (pdf, 829 kB)

Riksdagens protokoll 1943:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Första kammaren. Nr 29. Lördagen den 23 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr talmannen yttrade:Jag- får för kammaren tillkännagiva, att jag enligt kammarens uppdrag framfört kammarens lyckönskan i anledning av prinsessan Christinas födelse till Hans Maj:t Konungen, Deras Kungl. Höglieter

1943-10-25

Riksdagens protokoll 1943:29 (pdf, 770 kB)

Riksdagens protokoll 1943:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Andra kammaren. Nr 28. Måndagen den 18 oktober. Kl. 10.45 f. m. 1. Upplästes följande till kammaren ankomna Kungl. Maj:ts brev: Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, tillbjuda Eder, ledamöter av riksdagens andra kammare, Vår ynnest och nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig

1943-10-20

Riksdagens protokoll 1943:28 (pdf, 4410 kB)

Riksdagens protokoll 1943:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Första kammaren. Nr 28. Måndagen den 18 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 10,45 f. m. Herr talmannen yttrade:Sedan kammarens sista sammanträde hava tvenne av dess dåvarande ledamöter avlidit. Den 5 sistlidne juli bortgick representanten för Kalmar och Gotlands län, f. d. mjölnaren Karl Magnusson.

1943-10-06

Riksdagens protokoll 1943:28 (pdf, 4543 kB)

Riksdagens protokoll 1943:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1943. Första kammaren. Nr 27. Måndagen den 28 juni f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 17, 18 ock 19 innevarande månad. Föredrogos och bordlädes ånyo bankoutskottets utlåtanden nr 7075. På framställning av herr talmannen beslöts att andra lagutskottets utlåtanden

1943-07-05

Riksdagens protokoll 1943:27 (pdf, 6674 kB)

Riksdagens protokoll 1943:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1943. Andra kammaren. Nr 27. Måndagen den 28 juni f. m. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollen för den 17, den 18 och den 19 innevarande juni. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Att ledamoten av riksdagens andra kammare Viktor Mattsson, Eneryda, på grund av sjukdom brott å tvenne

1943-06-21

Riksdagens protokoll 1943:27 (pdf, 8346 kB)

Riksdagens protokoll 1943:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1943. Första kammaren. Nr 25. Eredagen den 18 juni. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m.och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Herr statsrådet och chefen för försvarsdepartementet Sköld, som tillkännagivit, att han hade för avsikt att vid detta sammanträde besvara herr Paulis interpellation

1943-06-19

Riksdagens protokoll 1943:25 (pdf, 7528 kB)

Riksdagens protokoll 1943:24

KIKSDAGENS PROTOKOLL. 1943. Första kammaren. Nr 24. Tisdagen den 15 juni. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m.och dess förhandlingar leddes av herr andre vice talmannen. Herr statsrådet Bergquist avlämnade Kungl. Maj:ts proposition nr 327, angående förbättring av Ljungbyheds flygfält. Herr statsrådet och chefen för folkhushållningsdepartementet

1943-06-17

Riksdagens protokoll 1943:24 (pdf, 10734 kB)
Paginering