Dokument & lagar (18 träffar)

Register 1943:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1943 års lagtima riksdag avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk, eller meni. A. Accis: ang. ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 förordningen örn accis å margarin och vissa andra fettvaror.33 Allmänningsskogarna:

1943-10-01

Register 1943:Bevu (pdf, 344 kB)

Register 1943:reg - höst

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1943 HÖSTSESSIONEN STOCKHOLM 1944 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI C0 44 1 3 4 5 6 7 8 9 9 10 13 14 15 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1943. Höstsessionen. Protokoll. Första kammarens protokoll h. 2836.

1943-07-05

Register 1943:reg - höst (pdf, 7307 kB)

Register 1943:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1943 STOCKHOLM 1943 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1779 48 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1943. Protokoll. Första kammarens protokoll h. 127. Andra kammarens protokoll h. 127. Sami. Ayd. 1 1 1 3 4 5 1 5

1943-07-05

Register 1943:reg (pdf, 31815 kB)

kadep 1943:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1943 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1943-01-15

Register 1943:Tfu Andra kammaren

1 Register över andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid lagtima riksdagen 1943. Av siffrorna angiva de romerska förstatredje tillfälliga utskottet och de arabiska utlåtandets nummer.A. Andlig vård om sjuka I:5 Arbetares ransoneringskort.II:3 Auktorisation av bilskolor III:7 B. Barnpsykiatriker.II:4 Beredskapstjänst.III:2,

1943-01-01

Register 1943:Tfu Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Register 1943:Tfu Första kammaren

1 Register över första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid lagtima riksdagen 1948. Av siffrorna angiva de romerska första resp. andra tillfälliga utskottet och de arabiska utlåtandets nummer.A. Administrationskostnaderna II: 3 Andlig vård örn sjuka.I:8 B. Barnläkare.I: 4 Befordringsförhållandena I: 9 Behörighetslagen

1943-01-01

Register 1943:Tfu Första kammaren (pdf, 164 kB)

Register 1943:Su - höst

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid höstsessionen av 1943 års riksdag.Nr å uti. eller mern A. Aktier, förvärv för statens järnvägars räkning av aktierna i svenska rederiaktiebolaget Öresund.249. Allmänna arbeten, planering av, uppförande å allmän beredskaps stat av anslag till.266. Ammunitionsförråd,

1943-01-01

Register 1943:Su - höst (pdf, 395 kB)

Register 1943:Su

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1943 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mern. A. Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning.135 229. Adresseringsmaskiner för försvaret, vård och underhåll av 4:166 16:7 172:5. Affärsverk, statens, investeringsanslag för vissa.9 18:410. motion

1943-01-01

Register 1943:Su (pdf, 2860 kB)

Register 1943:L2u - höst

1 Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1943 års lagtima riksdags höstsession. Nr å uti. K. Krigsskadeersättning: förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 21 juni 1940 nr 540 om krigsskadeersättning 67 Könssjukdomar: förslag till lag om ändrad lydelse av 4 lagen den 20 juni 1918 nr 460

1943-01-01

Register 1943:L2u - höst (pdf, 116 kB)

Register 1943:L2u

Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1943 års riksdag. Nr å uti. resp. mern. Alkohol påverkan: se Olycksfall 26Amälan om arbetsanstållning: förslag till förordning om skyldighet för arbetsgivare att anmäla arbetsanstållning 10 Arbet ar skyddslag stiftning: ang. ändring av 6 a lagen örn arbetarskydd

1943-01-01

Register 1943:L2u (pdf, 507 kB)

Register 1943:L1u - höst

Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1943 års lagtima riksdags höstsession. Nr å uti. eller meni. F. Fartyg: ändrad lydelse av 1 lagen den 16 oktober 1914 nr 349 om tillsyn å fartyg 50 K. Krig: se Polisen 52P. Polisen: lag om polisens ställning under krig 52 S. Skyddsrum: ändrad lydelse av 4 lagen den

1943-01-01

Register 1943:L1u - höst (pdf, 119 kB)

Register 1943:L1u

1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1943 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mern. A. Adoption: angående viss ändring av lagen om adoption 7 Aktiebolag: lag med särskilda bestämmelser örn begränsning av vinstutdelning från aktiebolag.1 Antisemitisk propaganda: se Propaganda 34Arvsrätt:

1943-01-01

Register 1943:L1u (pdf, 405 kB)

Register 1943:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1943 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling 1 Anmärkningar första kammaren andra kammaren 1 I anledning av väckt motion angående den borgerliga kommu-nens övertagande

1943-01-01

Register 1943:Ku (pdf, 361 kB)

Register 1943:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1943 års riksdag. Personregister se under Motioner.Nr å uti. eller mern. Abisko, seismologiska och magnetiska iakttagelser i, bidrag till I 22G. Ackordslån och hjälplån till jordbrukare.7:24. Allmänna arvsfonden, försäljning av fonden tillfallna fastigheter

1943-01-01

Register 1943:Ju (pdf, 1342 kB)

Register 1943:Ju - höst

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden vid 1943 års lagtima riksdags höstsession. Personregister se under Motioner.Nr A. Alnarps lantbruksinstitut, byggnadsarbeten för försöksverksamhet 66 B. Befrielse från betalningsskyldighet på grund av virkesköp 69 Byggnadsarbeten för försöksverksamhet vid Alnarps lantbruksinstitut

1943-01-01

Register 1943:Ju - höst (pdf, 209 kB)

Register 1943:Bu

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1943 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mern. Ansvarsfrihet för fullmäktige.9: 5. Avlöningsreglementet för riksdagens verk, ang. ändring i vissa delar.74. Avskrivning av osäkra fordringar.11. Bankoreglementet, ang. tillämpningen

1943-01-01

Register 1943:Bu (pdf, 538 kB)

Register 1943:Bu - höst

1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1943 års lagtima riksdags höstsession. Riksbanken. Nr å uti. eller meni. Omorganisation av riksbanken.76 Riksgäldskontoret, riksdagsbiblioteket, riksdagens hus m. m. Arvode för utarbetande av register till riksdagens protokoll, se Riksdagsbiblioteket. Militärtjänstgöring,

1943-01-01

Register 1943:Bu - höst (pdf, 119 kB)

Register 1943:Bevu - höst

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1943 års lagtima riksdags höstsession avgivna betänkanden. Nr å betänk. Automobilskatt: om tillfällig nedsättning av skatten för vissa automobiler avseende sänkning av fordonsskatten för automobil med ringar av annat ämne än mjuk kautschuk Fastighet: Se Taxering. Inkomst-

1943-01-01

Register 1943:Bevu - höst (pdf, 129 kB)