Dokument & lagar (14 träffar)

kadep 1943:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1943 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1943-01-15

kadep 1897:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjensteman i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och vice talmän samt kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelning en en sekreterare och en registrator,

1897-01-21

Statens offentliga utredningar 1897:2

t STATISTISKA TABELLER ÖFVER SVERIGES OCH NORGES ÖMSESIDIGA HANDEL OCH SJÖFART ENLIGT UPPDRAG AF DE FÖR DELTAGANDE I FÖRHANDLINGAR OM NY MELLANRIKSLAG AF KONGL. MAJ.T DEN 6 SEPT. 1895 FÖRORDNADE SVENSKA OMBUD UTARBETADE AF FREDR. GRÖNWALL fil. d:r. STOCKHOLM K. I,BECKMANS BOKTRYCKERI 1890. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 26101 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG TILL ORDNANDE AF ANDESVAGAS UNDERVISNING AFGIFVET I MARS 1894 DÄRTILL I NÅDER UTSEDDE KOMMITTERA DE. STOCKHOLM 1894 KUNGL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT L SÖNER TILL KONUNGEN. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 20 maj 1892 anhållit, det Eders Kungl. Maj:t täcktes låta verkställa

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 9512 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

OFVERSTATHALLAREEIBETETS OCH UTLÅTANDEN ÖFVER DET AF SÄRSKILDA KOMITERADE DEN 2 NOVEMBER 1894 AFGIFNA BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE INKOMSTBEVILLNING. STOCKHOLM, ISAAC MAECDS BOKTB.AKTIEBOLAG, 1895. I l:o. Öfverståthållareembetet i Stockholm. Till Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarrätt. Öfverståthållareembetet

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 11332 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL AFGIFVET DEN 2 NOVEMBER 1894 AF DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE. STOCKHOLM 1SAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1894. r i i/n 1 11 iA t t i i i Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Finansdepartementet. Sedan Kongl. Maj:t den 19 maj 1893 bemyndigat chefen för Kongl. Finansdepartementet att

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 11437 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

KONGL. MAJ:TS OCH RIKETS KAMMARRÄTTS SAMT ÖFVERSTÅTHÅLLAREEMBETETS OCH KONGL MATTS BEFALLNINGSHAFVANDES UTLÅTANDEN ÖFVER DET AF SÄRSKILDA KOMITERADE DEN 1 MAJ 1891 AFGIFNA BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL VISSA ÄNDRINGAR I GÄLLANDE BEVILLNINGSFÖRORDNING. STOCKHOLM. ISAAC iTAECilS BOKTK-AKTIEEOI.AO 1892. UNDERDÅNIGT

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 8370 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 1 MAJ 1891 DEN UTAF KONGL. MAJ:T UNDER DEN 24 OKTOBER 1890 TILLSATTA KOMITÉ FÖR AFGIFVANDE AF FÖRSLAG TILL VISSA ÄNDRINGAR I GÄLLANDE BEVILLNINGSFÖRORDNING. STOCKHOLM, 1891. KONGL. BOKTRYCKERI ET. P. A. NORSTEDT SÖNER. INNEHÅLL. Sid. Skrifvelse till Konungen.5. Betänkande: Beskattning af inkomst

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 6470 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

m MAJS OGB RIKETS KAIMMÄHS UNDERDÅNIGA ÖFVER UTLÅTANDE DET AF SÄRSKILDA KOMITERADE DEN 2 NOVEMBER 1894 AFGIFNA BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE INKOMSTBEVILLNING. STOCKHOLM, ISAAC MATtCUS BOKTR.AKTIEBOLAG, 1895. TILL KONUNGEN. Genom nådig remiss den 2 sistlidne november bär Eders Kong,Maj:t anbefalt

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 4989 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

UNDERDÅNIGT

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 2522 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:1

1893 ÅRS JERNVÄGSKOMITÉ. II a. Betänkande och förslag angående jernvägsadministrationen afgifvet den 24 oktober 1895. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. INNEHALL. Sid. Skrivelse till Konungen.IVI. Betänkande och förslag.1S25. I. Undersökning af jemvägsadministrationens organisation och det sätt, hvarpå dess

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:1 (pdf, 14095 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE STRAFFREGISTER JEMTE FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD LYDELSE AF 2 4 MOM. TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN, AFGIFNA AF DEN AF KONGL. MAJ:T DEN 11 SEPTEMBER 1891 TILLSATTA KOMITÉ FÖR UTARBETANDE AF FÖRESKRIFTER TILL BEREDANDE AF UPPLYSNINGAR ANGÅENDE DÖMDE FÖRBRYTARE M. M. STOCKHOLM, 1892. P. A.

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:1 (pdf, 4948 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:1

KONG,JERNYAGSSTYRELSENS DEN HO JANUARI 1890 AFGIKNA UN DERDÅNI GA UTLÅT AND KOMITERADES BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE JEMViSADimSTMTIOm STOC K Ilo r,M K. 11 K CK MANS 111 K T K Y C K K It 1 1 891. Till Konungen. Sedan Eders KongMaj:t den 2 Juni 1893 i nåder tillsatt en komité med uppdrag, bland annat, att efter

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:1 (pdf, 2369 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:1

FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE VISSA ANVISNINGAR M. M. AFGIFVET I NÅDER DERTILL UTSEDDE KOMITERADE. STOCKHOLM K. I,BECKMANS BOKTRYCKERI isar, I Till KONUNGEN. Sedan Eders Kongl. Magt den 17 April innevarande år behagat i nåder uppdraga åt undertecknade att utarbeta förslag till lag angående sigtanvisningar eller s.

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:1 (pdf, 1798 kB)