Dokument & lagar (4 659 träffar)

Motion 1997/98:U26 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U26 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 Inledning Regeringens skrivelse om Europeiska unionen under 1997 visar tydligt att EU fortsätter utvecklas i federalistisk riktning och att allt fler politikområden


Utskottsberedning: --------------1997/98:JoU23 1997/98:UU20
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo42 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo42 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:91 Färnebofjärdens nationalpark Regeringen föreslår att riksdagen ställer sig bakom bildandet av en nationalpark vid Färnebofjärden. Jag anser att detta är välmotiverat och att en nationalpark låter sig väl förenas med sjöfart


Utskottsberedning: -1997/98:JoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar I propositionen föreslås bland annat att djurhållare skall vara skyldig att föra register över behandling med veterinärmedicinska läkemedel, samt även tillse att dessa behandlingsjournaler


Utskottsberedning: --1997/98:JoU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo40 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo40 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m. fl. lagar Förslaget innebär bl.a. att regeringen får ökade möjligheter att ta ut avgifter från jordbruksföretagen för att täcka myndigheternas kostnader. Moderata samlingspartiet anser att utvecklingen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo39 av Dan Ericsson och Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo39 av Dan Ericsson och Holger Gustafsson kd med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m. fl. lagar Regeringen föreslår i propositionen att ändringar ska göras i lagen 1994:1710 om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. I sak kommer detta att innebära att bemyndigandet


Utskottsberedning: -1997/98:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo38 av Ola Karlsson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo38 av Ola Karlsson m med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk När systemet för prövning av miljöpåverkande verksamhet förändras med införandet av miljöbalken bör erfarenhet dras av Koncessionsnämndens tidigare verksamhet. Miljöprövning av verksamheter bör koncentreras till de mätvärden


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo37 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo37 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk En förlorad möjlighet Inledning Att försöka samla miljölagar till en miljöbalk är något som utretts sedan slutet av 1980- talet. Den borgerliga regeringen lämnade under förra mandatperioden fram ett förslag


Utskottsberedning: ------------1997/98:JoU20 1997/98:KU30
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo36 av Lennart Fremling (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo36 av Lennart Fremling fp med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk I regeringens förslag till miljöbalk regleras regeringens tillåtlighetsprövning i 17 kapitlet. I den lista som finns i 1 upptas större vägar, järnvägar och flygplatser samt allmänna farleder. Däremot saknas hamnar.


Utskottsberedning: --1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo35 av Erling Bager m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo35 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk Miljöpolitiskt mål för hållbar utveckling De miljöpolitiska målen skall beaktas vid all samhällsplanering och utgöra en grundläggande restriktion på alla beslutsnivåer. Målen och medlen för att nå dessa mål måste


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo34 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo34 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/985c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c 5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c45 Milj5c5c5c5c5c5c5c5c5cf6balk 1 1 Sammanfattning Regeringens förslag till miljöbalk visar att man varken förmått att ta tillvara


Utskottsberedning: ---------------------------1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo33 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo33 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk Sammanfattande synpunkter Den över tre år försenade miljöbalken tillsammans med den uteblivna miljöpropositionen är ett kvitto på regeringens misslyckande på miljöområdet. Miljöbalksförslaget är otydligt och svårgenomträngligt


Utskottsberedning: -----------------------------------1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo32 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo32 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk 1 Allmänt Moderniseringen av den svenska miljölagstiftningen har försenats kraftigt av den socialdemokratiska regeringen. Redan 1994 överlämnade den dåvarande borgerliga regeringen ett förslag prop. 1994/95:10 om


Utskottsberedning: -----------------------------------------1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (82 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo31 av Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo31 av Elizabeth Nyström m med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk Miljöbalkens ikraftträdande bör förskjutas ett halvår till den 1 juli 1999 Jag anser att miljöbalkens ikraftträdande bör senareläggas ett halvår så att personal vid alla de myndigheter som berörs av reformen hinner


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo30 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo30 av Bertil Persson m med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk Angående miljösanktionsavgift och talerätt Förslaget till miljöbalk har utarbetats i samverkan mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Detta samarbete märks tyvärr på många sätt. Idag kan man utdöma


Utskottsberedning: --1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo29 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo29 av Bertil Persson m med anledning av prop. 1997/98 45 Miljöbalk Hejda vindmölleutbyggandet Beslutet om kärnkraftsavvecklingen kommer att ställa stora krav på ersättningsenergi. Det finns därför påtaglig risk för att panikåtgärder vidtas, vilka på sikt kan få förödande miljökonsekvenser.


Utskottsberedning: --1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo28 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo28 av Elving Andersson c med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen De ändringar i djurskyddslagen som föreslås i propositionen är föranledda av att EG:s direktiv på djurskyddsområdet skall kunna införlivas. Bl.a. föreslås att de djurförsöksetiska nämnderna skall bli


Utskottsberedning: --1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo27 av Birgitta Gidblom (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo27 av Birgitta Gidblom s med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Etisk bedömning av djurförsök I propositionen föreslår regeringen ändringar vad gäller den etiska bedömningen av djurförsök. Regeringen föreslår att de djurförsöksetiska nämndernas beslut inte längre


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo25 av Holger Gustafsson och Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo25 av Holger Gustafsson och Rose-Marie Frebran kd med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen I propositionen anges att de föreslagna förändringarna behövs för att EG:s direktiv på djurskyddsområdet skall kunna införlivas. Vissa av de ändringar som föreslås berör dock


Utskottsberedning: --1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo24 av Eva Eriksson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo24 av Eva Eriksson fp med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Sverige är i många avseenden ett föregångsland i fråga om djurskydd. Inom EU och i andra internationella sammanhang bedriver Sverige ett ambitiöst och framgångsrikt arbete. I vårt land finns idag ett


Utskottsberedning: --1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m, fp, v, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m, c, fp, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Etisk bedömning av djurförsök Vid regeringssammanträdet den 6 mars 1997 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en inventering


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation