Dokument & lagar (46 träffar)

Proposition 1890:26

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 26. 1 N:o 26. Kongl. May-ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillstånd för Borås jemn äg saktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontor et afbetala 300,000 kronor ra. ra.gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet

1890-01-31

Proposition 1890:26 (pdf, 419 kB)

Proposition 1890:20

8 Kongl. Maj:ts Nid. Proposition N:o 20. N:o 20. KongMajis nådiga proposition till Riksdagen, angående uppförande af ett kasernetallissement i Jemtland för en artilleridivision gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna

1890-01-31

Proposition 1890:20 (pdf, 1405 kB)

Proposition 1890:19

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19. N:o 19, Kongl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten åt f. d. gravören C. S. Wennerstens enka Amanda Charlotta Wennersten, född SchaerUng gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1890-01-31

Proposition 1890:19 (pdf, 268 kB)

Proposition 1890:30

KongMaj:is Nåd. Proposition N:o 30. 1 N:0 30. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till kronans andel i förra ostindiska kompaniets faslighet i nämnda stad gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Med bifall till en af Kong.Maj.t

1890-01-24

Proposition 1890:30 (pdf, 746 kB)

Proposition 1890:28

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 28. 1 N:q 28. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af en del utaf den så kallade läsår ettstomten i Falun gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under erinran att enligt föreskrift i samtliga de reglementen, Indika blifvit faststälda för den under

1890-01-24

Proposition 1890:28 (pdf, 311 kB)

Proposition 1890:24

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 24. 1 N:o 24. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 74 regeringsformen gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed till Riksdagens pröfning i grundlagsenlig

1890-01-24

Proposition 1890:24 (pdf, 491 kB)

Proposition 1890:18

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 18. 1 N:o 18. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten åt vaktmästaren i landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition L. E. Eriksson gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1890-01-24

Proposition 1890:18 (pdf, 229 kB)

Proposition 1890:16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 16. 27 mo 16. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen, i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lag förändring gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Då nedannärnnda af senast församlade Riksdag beslutade lagförändring, öfver hvilken Kongl. Maj:t ej kunnat fatta

1890-01-24

Proposition 1890:16 (pdf, 227 kB)

Proposition 1890:15

18 Kongl. Majrts Nåd. Proposition N:o 15. N:o 15. Kongl. Majäs nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 67 konkurslagen den 18 september 1862 och till lag angående ändrad lydelse af 3 i lagen angående enskild sedelutgifvande banks, bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 7

1890-01-24

Proposition 1890:15 (pdf, 504 kB)

Proposition 1890:14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. 9 N:o 14. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag, angående ändrad lydelse af 15 kap. 3 rättegångsbalken gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t, jeralikt

1890-01-24

Proposition 1890:14 (pdf, 525 kB)

Proposition 1890:13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 13. 1 N:o 13. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 11 och 13 i lagen angående lösdrifvares behandling den 12 juni 1885 gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet

1890-01-24

Proposition 1890:13 (pdf, 434 kB)

Skrivelse 1890:7

Kongl. Maj ds Nåd. Skrifvelse N:o 7. JS-o 7. Kongl. Majits nådiga skrifvelse till Riksdagen, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som. enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 16 januari 1890. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1890:7 (pdf, 165 kB)

Proposition 1890:6

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 37 N:o 6. KongMa,j:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående nedsättning i de på viss jord hvilande grundskatter m. m.gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som vill denna dag till Riksdagen aflåta nådig proposition angående förändrad lydelse i vissa delar af

1890-01-11

Proposition 1890:6 (pdf, 199 kB)

Proposition 1890:5

30 Kotu/l. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. KongMaj:ts nådig a proposition till Riksdagen, angående ändrad lydelse af 1,6 och 9 i lagen angående lindring i rustnings- och roteringsb esv är en den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som denna dag beslutat till Riksdagen aflåta

1890-01-11

Proposition 1890:5 (pdf, 441 kB)

Proposition 1890:4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 4. 1 N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflater nådiga propositioner angående nedsättning i de på

1890-01-11

Proposition 1890:4 (pdf, 1734 kB)

Proposition 1890:25

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 25. 1 Sfi©35. Kongl. Mcvy.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af den s. Jc. Kommendantsängen vid skansen Kronan i Göteborg in. m.gifven Stockholms slott den li februari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet för denna dag, vill Kongl.

1890-01-01

Proposition 1890:25 (pdf, 989 kB)

Proposition 1890:21

KongMajds Nåd. Proposition N:o 21. 1 N:o 21. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag angående ändring i vissa delar af Strafflagen och till lag angående ändring i vissa delar af Strafflagen för krigsmagten den 7 Oktober 1881 gifven Stockholms slott den 14 Februari 1890. Sedan Nya Lagberedningen,

1890-01-01

Proposition 1890:21 (pdf, 9640 kB)

Proposition 1890:17

1 N:o 17. KongMaj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna gifven Stockholms slott den 7 februari 1890. Under hänvisning till innehållet af bilagda statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kong Maj:t på grund deraf föreslå Riksdagen

1890-01-01

Proposition 1890:17 (pdf, 19654 kB)

Proposition 1890:12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 12. 23 N:o 12. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående befrielse för sterbhusdelegarne efter aflidne justitieombudsmannen S. L. Theorells enka, Sofia Wilhelmina Theorell, född von Schwerin, från erläggande af stämpelafgift vid lagfart å fideikommissegendomen Borkhult

1890-01-01

Proposition 1890:12 (pdf, 395 kB)

Proposition 1890:11

16 Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 11. N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upphörande af den inom Kalmar stift utgående så kallade allhelgonahjelpen gifven Stockholms slott den 20 december 1889. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl.

1890-01-01

Proposition 1890:11 (pdf, 467 kB)