Dokument & lagar (110 träffar)

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. v Kärnkraftsavveckling för ökad trygghet och tillväxt v968 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att ytterligare en kärnkraftsreaktor


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4 2007/08:MJU15 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2008/09:NU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Betänkande 2007/08:FöU15

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Lagen omfattar signalspaning för försvarsunderrättelseändamål, oavsett om signalerna befinner sig i etern eller i tråd. Lagen innehåller flera regler till skydd för den enskildes integritet. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer. Därmed förstärks skyddet för enskilda personer ytterligare utöver regeringens förslag. Regeringen ska meddela föreskrifter om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller: en precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för den föreslagna lagstiftningen, hur tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord) ska ske, hur förstöring av uppgifter ska genomföras. Riksdagen anser att lagen om signalspaning ska kompletteras på följande sätt: att tillstånden enligt signalspaningslagen beslutas av en ny domstolsliknande nämnd, att den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om tillstånd för användande av sökbegrepp hänförliga till fysiska personer, att regeringen och Regeringskansliet ska ta integritetshänsyn vid sina beslut om inriktningen. Regeringen ska senast under hösten 2008 återkomma med förslag till ändringar i signalspaningslagen i dessa delar. Regeringen ska också lämna årliga rapporter till riksdagen och redovisa en kontrollstation 2011. Ett särskilt uppdrag lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionen ska en särskild referensgrupp knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna. Regeringen ska också tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt från ett integritetsperspektiv fram till kontrollstationen. Kommittén ska bestå av parlamentariker. Kommittén ska tillsätta ett integritetsombud, som har till uppgift att vid tillståndsprövningen bevaka integriteten för personer bosatta i Sverige. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2009. FRA börjar sedan få tillgång till trafiken från teleoperatörerna den 1 oktober 2009.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-06-18 Debatt: 2008-06-18 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:FöU15 (pdf, 2503 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling)

Betänkande 2007/08:FöU14

Riksdagen beslutade att återförvisa förslaget om en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet till försvarsutskottet. Detta innebär att förslaget skickas tillbaka till försvarsutskottet för ytterligare beredning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Beredning: 2008-05-08 Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-17 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:FöU14 (pdf, 2997 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lag om signalspaning m.m.

Betänkande 2007/08:FöU13

Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2007 om totalförsvarsplikt, grundorganisationen samt mark- och miljöfrågor. När det gäller totalförsvarsplikten utgår riksdagen från att flera frågor som tas upp i motionen kommer att behandlas av den parlamentariska utredningen om totalförsvarsplikten.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Beredning: 2008-04-08 Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-15 Beslut: 2008-05-20

Betänkande 2007/08:FöU13 (pdf, 205 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor rörande Försvarsmaktens organisation m.m.

Betänkande 2007/08:FöU12

En ny myndighet för samhällets krishantering bildas den 1 januari 2009. Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs ned. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Vidare sade riksdagen nej till ett förslag från Riksrevisionens styrelse om att regeringen ska få i uppdrag att se över den statliga förvaltningens arbete med informationssäkerheten. Skälet är att Regeringskansliet har inlett ett arbete med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de som berörs på området.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 9
Beredning: 2008-04-17 Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-15 Beslut: 2008-05-20

Betänkande 2007/08:FöU12 (pdf, 399 kB) Webb-tv debatt om förslag: Stärkt krisberedskap

Betänkande 2007/08:FöU11

Riksdagen godkände att Sverige ansluter sig till det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter (SAC). Syftet är att Försvarsmakten behöver ha tillgång till strategisk flygtransportkapacitet som snabbt kan transportera skrymmande och tung utrustning över stora avstånd till platser som saknar storflygplatser med terminalkapacitet och där det råder en förhöjd hotbild för flyg.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2008-04-17 Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-15 Beslut: 2008-05-19

Betänkande 2007/08:FöU11 (pdf, 10001 kB) Webb-tv debatt om förslag: Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter

Betänkande 2007/08:FöU10

Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut slås den 1 juli 2008 ihop till en ny myndighet som ska heta Strålsäkerhetsmyndigheten. Riksdagen beslutade därför att ändra myndighetsnamnen i tre olika lagar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-17 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:FöU10 (pdf, 549 kB)

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s45268 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalisering till Sollefteå. Motivering Västernorrlands


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter mp039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det behov som finns av strategiska flygtransporter.


Utskottsberedning: 2007/08:FöU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter s64035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:56. Motivering I regeringens proposition avser strategiska flygtransporter flyg-sjö- och landtransporter


Utskottsberedning: 2007/08:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att räddningsskolan i Rosersberg ska vara kvar


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla räddningsskolan i Skövde i statens ägo. Motivering Dagens


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av och utvecklingen inom den nya myndigheten


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s64034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att etableringen av den nya myndigheten för säkerhet


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter v051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:56. Motivering Regeringen föreslår i sin proposition att Sverige ska ansluta sig till


Utskottsberedning: 2007/08:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s67048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya myndigheten ges i uppdrag att ta fram förslag på hur


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s64033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta förslag på hur arbetet för att skapa medvetande om enskildas


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s) (doc, 39 kB)

Betänkande 2007/08:FöU9

Riksdagen sa nej till motioner om strålningsskydd från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar bland annat om elektromagnetisk strålning och elkänslighet, strålskyddslagen och röntgenapparater.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Beredning: 2008-03-04 Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:FöU9 (pdf, 169 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strålningsskydd

Betänkande 2007/08:FöU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 som tar upp frågor om ekonomisk ersättning till kommuner och enskilda efter skador som inträffat till följd av naturkatastrofer. Skälet är att regeringen fått i uppdrag av riksdagen att överväga ett sådant system, och utskottet vill avvakta regeringens svar.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2008-02-12 Justering: 2008-03-04 Debatt: 2008-03-13 Beslut: 2008-03-18

Betänkande 2007/08:FöU8 (pdf, 126 kB) Webb-tv debatt om förslag: Naturkatastroffond m.m.

Betänkande 2007/08:FöU7

Riksdagen säger nej till motioner om Försvarsmaktens personal från allmänna motionstiden 2006 och 2007. Skälet är att de till stor del redan är tillgodosedda. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet och mångfald, internationellt fredsarbete samt utbildnings- och ersättningsfrågor. Riksdagen tycker det är mycket viktigt att regeringen fortsätter att driva arbetet för att främja jämställdhet och mångfald samt att vidta åtgärder mot olika former av diskriminering. Riksdagen utgår från att regeringen senast under hösten 2008 fortsätter att redovisa arbetet med dessa frågor.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2008-01-29 Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-06 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:FöU7 (pdf, 185 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal