Dokument & lagar (783 träffar)

Proposition 1895:riksstat

flor till Riksdagens Skrifvelse 1895, N:o 100. RIKSSTAT FÖR ÅR 1896. Bill. till. liiksd. Rrot. 18.95. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna från föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt A. Ordinarie inkomster.Bevillningar Af riksbankens vinst för år 1894 19.070.000

1895-05-18

Proposition 1895:riksstat (pdf, 2731 kB)

Riksdagens protokoll 1895:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1895. Andra Kammaren. N:o 45 Tisdagen den 14 maj. Kl. 3 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare C. M. F. B. Geete, som lider af prostata hypertrofi med

1895-05-13

Riksdagens protokoll 1895:45 (pdf, 1440 kB)

Riksdagens protokoll 1895:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 13 maj. Ki. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att Riksdagsmannen Kronofogde C. A. Bokström är af sjukdom förhindrad att tills vidare deltaga uti Riksdagens arbeten, intygas

1895-05-12

Riksdagens protokoll 1895:44 (pdf, 2626 kB)

Riksdagens protokoll 1895:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Ändra Kammaren. N:o 40. Måndagen den G maj. Kl. 3 e. m. 1. Till kammaren bads inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr Joh. Johansson från Noraakog till följd af akut bronchit år förhindrad att tills vidare bevista Riksdagens sammanträden, intygas Stockholm den 4

1895-05-04

Riksdagens protokoll 1895:40 (pdf, 865 kB)

Riksdagens protokoll 1895:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 37. Torsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr C. A. Kumlin, som lider af en svårare kronisk magsjukdom, är i behof af att i stillhet vårda sin helsa, intygas härmedelst. Stockholm den 2 maj

1895-05-02

Riksdagens protokoll 1895:37 (pdf, 3085 kB)

Proposition 1895:58

Kong1 Maj.ts Nåd. Proposition N:o 58. o N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående extra anslag till domkapitlens expeditioner gifven Stockholms slott den 26 april 1895. Under åberopande af hvad bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t

1895-04-26

Proposition 1895:58 (pdf, 236 kB)

Riksdagens protokoll 1895:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 24 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 17 dennes. 2. Företogs val af en ledamot i Riksdagens särskilda utskott n:o 1 efter numera ledamoten af Första Kammaren herr friherre G. S. Åkerhöna och befans efter valförrättningens slut härtill hafva

1895-04-25

Riksdagens protokoll 1895:32 (pdf, 3090 kB)

Motion 1895:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. 1 N:o 181. Af herr G. JtlllSSOll i Krakerud, i anledning af KongMaj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkor en för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker. Med föranledande af Kong.Maj:ts proposition n:o 41 får

1895-04-23

Motion 1895:181 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1895:179 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. tionen utgöra, är annan yrkesidkare, hvad som till loda åt honom och hans familj och hos honom i hans bröd anstälde arbetare är nödigt för minst en månads tid samt de redskap och varor, som oundgängligen behöfvas för yrkets utöfvande. 5 mom. 2. Qvarter lemnas i man af utrymme

1895-04-23

Motion 1895:179 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 N:KS. Al herr J. BcilgtSSOll i Gullåkra, i anledning af kammarens beslut betr afl ande 2 och 5 i lagutskottets förslag till lag angående skyldighet för kommuner och enskilde att fullgöra reqvisition er för krigsmagtens behof. ce et ranedmnk af de mycket starka betänkligheterna mot

1895-04-23

Motion 1895:178 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:180 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren N-o ISO. N:o ISO. Af herr A. OlSSOll i Mårdäng, i anledning af herr C. Wallis motion angående införande af helsovårdslära såsom läroämne, vid folkskolelärare- och lärararineseminarier i riket. Herr C. Wallis hemställer i sin motion, n:o 172, väckt, detta år inom Riksdagens Andra Kammare,

1895-04-22

Motion 1895:180 Andra kammaren (pdf, 259 kB)

Riksdagens protokoll 1895:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 22. Lördagen den 20 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes följande till kammaren inkomna handling: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiedepartementet den 19 april 1895. Förutvarande statsministern herr friherre Johan Gustaf Nils Samuel

1895-04-19

Riksdagens protokoll 1895:22 (pdf, 1787 kB)

Proposition 1895:56

Kovgl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 r,ii-fma I u itwi i 411. i:v iiiiiri t r IM: r 1 t H1 i ioioff:i tf i n/i n rlb/Nd flit Urin. r 1 f f i: 1.1IU/i flin iIII 1 slit 1.11.1.fl I I Ulf inne liiililji il/i iriit-iiif TfijirH ssTg/ur till i fli tiih:ti T in juli il I ti Hi stJlit VtlfUt it i tf. A 7it J n T Il:rt

1895-04-19

Proposition 1895:56 (pdf, 511 kB)

Proposition 1895:fört

utt Vito SO il lliljl if-Jt/ Ijtsiorf fräjd KIO ilf ij rsw)1 ric-miinvir ags i v ni gäl fi Kti o Å v.1-i vsilninvfyirvAiiarrot Wa-rf, hiob $idod$i6 no gid iiJ- i. naiv i gorr bni- Kgil urgBfilr.ijB h i dolgård exil Förteckning ui 0 h- c Öl i girhlwfi ohimAy:vid f/uö t oif Kusin t iioi-i gu ium iltåg m nirftroifqn

1895-04-19

Proposition 1895:fört (pdf, 593 kB)

Riksdagens protokoll 1895:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 30. Lördagen den 20 april. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att konsul Axel Swartling, som är opasslig följder af influensa för närvarande icke kan inställa sig vid Riksdagen, intygar Norrköping den 18 april 1895. C. J. Emil

1895-04-18

Riksdagens protokoll 1895:30 (pdf, 2828 kB)

Riksdagens protokoll 1895:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o29. Onsdagen den 17 april. Kl. 3 e. in. Kammarens förhandlingar leddes under detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Herr statsrådet m. m. O. F. Gilljam aflemnade Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående förändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola

1895-04-17

Riksdagens protokoll 1895:29 (pdf, 1998 kB)

Riksdagens protokoll 1895:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 21. Torsdagen den 18 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes fyra inkomna läkarebetyg, så lydande: Att statsrådet m. m. herr Aug. Östergren är genom sjukdom hindrad under några dagar att lemna sina rum, intygas på heder och samvete. Stockholm den 17 april 1895.

1895-04-17

Riksdagens protokoll 1895:21 (pdf, 1519 kB)

Motion 1895:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N.o 177. 1 N:o i i. Af friherre G. Lagerbrillg, i anledning af Kom/J, Maja proposition om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande pa staten af den rätt, staden md ega till vissa delar af Helgeandsholmen. I proposition n:o 48 af den 22 mars innevarande år, aflemnad till Riksdagen

1895-04-17

Motion 1895:177 Andra kammaren (pdf, 215 kB)

Riksdagens protokoll 1895:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 8 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Företogs till behandling lagutskottets utlåtande n:o 43, i anled- Om ändrad ning af väckt motion om ändrad lydelse af 9, 11 och 14 i förord- lydelse af ningen om kommunalstyrelse i

1895-04-16

Riksdagens protokoll 1895:42 (pdf, 4209 kB)

Proposition 1895:57

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 N:o 57. Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från förra kronolänsmansbostället Va mantal Fintorp n:o 1 i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 10 april 1895. Under åberopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för

1895-04-10

Proposition 1895:57 (pdf, 302 kB)