Dokument & lagar (74 träffar)

Framställning / redogörelse 1998/99:RR4

Förslag till riksdagen 1999/2000:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående produ-centansvarets betydelse i avfallshanteringen 1999/2000 RR4 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av producentansvarets betydelse i avfallshanteringen har genomförts efter förslag från jordbruksutskottet. Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: --1998/99:SfU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:RR4 (doc, 547 kB)

RR2

Framställning / redogörelse 1998/99:RR2

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av primärvården. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat primärvården. Granskningen har genomförts på förslag av riksdagens socialutskott. Resultaten av granskningen har redovisats i rapporten 1997/98:5 Primärvårdens resurser. Yttranden har inhämtats


Utskottsberedning: ----1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK3

Förslag till riksdagen Riksdagsledamöternas arvode På riksdagens uppdrag tillkallade förvaltningsstyrelsen den 4 februari 1998 förre landshövdingen Gösta Gunnarsson att genomföra en utvärdering av den nuvarande ordningen för att fastställa riksdagsledamöternas arvode. Utredaren överlämnade den 16 oktober 1998 betänkandet


Utskottsberedning: -1998/99:KU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK2

Beredningsgruppen för översyn av vissa frågor avseende ledamöternas ekonomiska villkor m.m. har till förvaltningsstyrelsen överlämnat ett förslag om ändring i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och i lagen 1996:304 om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet. Förslagen innebär


Utskottsberedning: -1998/99:KU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

RB2

Framställning / redogörelse 1998/99:RB2

Förslag till riksdagen 1998/99:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1998 m.m. 1998/99 RB2 Dnr 99-382-DIR Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1998 Fullmäktige i Sveriges riksbank har i enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges


Utskottsberedning: -1998/99:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:RB2 (doc, 76 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1

Förslag till riksdagen 1998/99:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1998 1998/99 NR1 Nordiska rådet får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 1998. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 50:e session den 9-12 november samt en översikt över


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1 (doc, 318 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1

Förslag till riksdagen 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer 1997/98 TK1 Sammanfattning Förslaget bygger på utredningsarbete som gjorts inom ramen för talmanskonferensens arbetsgrupp för vissa riksdagsfrågor. Gruppen har gjort en genomgång av olika frågor som rör riksdagsarbetet. Talmanskonferensen betonar vikten av


Utskottsberedning: --1997/98:KU27
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11

Förslag till riksdagen 1997/98:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Sveriges införlivande av EG-rätten 1997/98 RR11 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat hur Sverige har införlivat EG-rätten. Granskningen visar att införlivandet av EG-rätten i stort sett fungerar tillfredsställande,


Utskottsberedning: ---1998/99:KU11
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11 (pdf, 983 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR10

frsrdg 1997/98 RR10 Förslag till riksdagen 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling 1997/98 RR10 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av offentlig upphand- ling. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av offentlig upphandling har genomförts efter


Utskottsberedning: ------1998/99:FiU17
Riksdagsbeslut (9 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1997/98:RR10 (pdf, 1201 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR8

Förslag till riksdagen 1997/98:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående regionalpolitiskt stöd efter EU- medlemskapet 1997/98 RR8 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av regionalpolitiskt stöd efter EU-medlemskapet. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat hur den svenska regionalpolitiken


Utskottsberedning: ----1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1997/98:RR8 (pdf, 951 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7

frsrdg 1997/98 RR7 Förslag till riksdagen 1997/98:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående resultatinformation som underlag för styrning av statlig verksamhet 1997/98 RR7 1 Revisorernas granskningar Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur regeringen och Rege- ringskansliet arbetar med att analysera


Utskottsberedning: -------1997/98:KU27 1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7 (pdf, 1727 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4

frsrdg 1997/98 RR4 Förslag till riksdagen 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen 1997/98 RR4 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av utrikesförvaltningen. 1 Revisorernas granskning Bakgrunden till revisorernas granskning var ett förslag från revisorerna själva sedan


Utskottsberedning: --1997/98:UU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4 (pdf, 1577 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3

frsrdg 1997/98 RR3 Förslag till riksdagen 1997/98:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående 1997/98 kommittéväsendet RR3 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av kommittéväsendets roll och arbetsformer. Sammanfattning Kommittéväsendet fyller grundläggande funktioner i samhället för att förbe- reda


Utskottsberedning: ---1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3 (pdf, 1905 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2

Förslag till riksdagen 1997/98:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen 1997/98 RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen Riksdagens revisorer har granskat hur ändamålsenligt det svenska miljövårdsarbetet är för att komma till rätta med ett


Utskottsberedning: -1997/98:JoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2 (pdf, 1284 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK4 Förstärkt samordning inom riksdags- förvaltningen 1997/98 RFK4 Sammanfattning Syftet med de organisationsförändringar som föreslås är i korthet att förbättra ledning och samordning i riksdagsförvaltningen för att göra verksamheten effektivare. Riksdagsdirektören kammarsekreteraren


Utskottsberedning: -1997/98:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4 (pdf, 84 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK3 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändringar i lagen 1988:144 om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott 1997/98 RFK3 Förslagets huvudsakliga innehåll Förslaget innehåller ändringar i lagen om säkerhetskontroll så att säkerhetskontrollen vid kammarens


Utskottsberedning: -1997/98:KU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3 (pdf, 54 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK2 Riksdagens förvaltningskontors förslag till lag om ändring i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter Förslagets huvudsakliga innehåll Riksdagens förvaltningskontor föreslår att punkt 4 övergångsbestämmelserna till lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens


Utskottsberedning: -1997/98:KU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2 (pdf, 32 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:TK1

Förslag till riksdagen 1995/96:TK1 Skrivelse från talmanskonferensen med förslag till reform av spörsmålsinstituten 1995/96 TK1 En arbetsgrupp inom talmanskonferensen har utarbetat ett förslag till reform av spörsmålsinstituten. Talmanskonferensen ställer sig bakom det framlagda förslaget. Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: --1996/97:KU22
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1996/97:TK1 (pdf, 181 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RR11

Förslag till riksdagen 1996/97:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående starta-eget-bidraget 1996/97 RR11 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av starta-eget-bidraget. 1 Inledning Riksdagens revisorer har granskat starta-eget-bidraget. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten 1996/97:5


Utskottsberedning: ---1997/98:AU1
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1996/97:RR11 (pdf, 927 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RR10

Förslag till riksdagen 1996/97:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående undanträngningseffekter 1996/97 RR10 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. 1 Inledning Riksdagens revisorer har granskat undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. Resultatet av granskningen


Utskottsberedning: --1997/98:AU1
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1996/97:RR10 (pdf, 1152 kB)